สวนดุสิตโพล: ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Monday August 30, 2021 08:06 —สวนดุสิตโพล

ระยะเวลาเกือบ 2 ปีที่คนไทยต้องเผชิญกับภาวะวิกฤติโควิด-19 ใช้ชีวิตในแบบวิถีปกติใหม่ (New Normal) ในระยะเวลาที่ยาวนานนี้ประชาชนต่างก็อดทนและคาดหวังว่าประเทศไทยจะมีทิศทางที่ดีขึ้นโดยเร็ว เพื่อสะท้อนความคิดเห็นของประชาชน ?สวนดุสิตโพล?มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ได้สำรวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 1,510 คน (สำรวจทางออนไลน์) ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 สรุปผลได้ ดังนี้

1. ?5 ความต้องการ? ของประชาชนในยุคโควิด-19
อันดับ 1     วัคซีนที่มีประสิทธิภาพ/ประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบ 100%          84.12%
อันดับ 2     สิทธิในการรักษาโควิด-19 อย่างเท่าเทียม เข้าถึงง่าย     50.47%
อันดับ 3     ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์/บุคลากรด่านหน้า     43.24%
อันดับ 4     กระตุ้นเศรษฐกิจ/ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เดินหน้า       38.51%
อันดับ 5     การแจกยา อุปกรณ์ป้องกัน ชุดตรวจโควิด-19 ให้แก่ประชาชน     34.12%

2. ?5 ความต้องการ? ของประชาชนที่คิดว่า ?น่าจะสมหวัง?
อันดับ 1     แจกจ่ายถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม       67.44%
อันดับ 2     ช่วยเหลือค่าเล่าเรียน อุปกรณ์การเรียน       63.64%
อันดับ 3     การให้ความรู้เกี่ยวกับโควิด-19 กับประชาชน       60.92%
อันดับ 4     ให้ความสำคัญกับบุคลากรทางการแพทย์/บุคลากรด่านหน้า     57.66%
อันดับ 5     ลดภาระค่าครองชีพ โดยเฉพาะค่าสาธารณูปโภค ค่าน้ำ ค่าไฟ     48.23%

3. ?5 ความต้องการ? ของประชาชนที่คิดว่า ?น่าจะผิดหวัง?
อันดับ 1     รัฐบาลจริงใจในการแก้ปัญหา ไม่เล่นเกมการเมือง ไม่ทุจริต       90.64%
อันดับ 2     ผู้นำมีวิสัยทัศน์ รับฟังความคิดเห็นจากประชาชน     89.29%
อันดับ 3     มีความเท่าเทียมในสังคม ไม่เหลื่อมล้ำ         88.27%
อันดับ 4     รัฐบาล ทีมงานที่มีประสิทธิภาพ     85.94%
อันดับ 5     มีรัฐสวัสดิการที่ดีสำหรับประชาชนทุกกลุ่ม     77.71%

4. ?5 ตัวช่วย? ที่ประชาชนอยากฝากความหวัง
อันดับ 1     ตนเอง        68.39%
อันดับ 2     ประชาชนด้วยกันเอง         53.80%
อันดับ 3     บุคลากรทางการแพทย์       46.06%
อันดับ 4     รัฐบาล     27.96%
อันดับ 5     รัฐมนตรีกระทรวงสาธารณสุข     25.04%

*หมายเหตุ  ผู้ตอบสามารถระบุความคิดเห็นได้มากกว่า 1 เรื่อง (ค่าร้อยละจึงคำนวณในแต่ละข้อ)

สรุปผลการสำรวจ : ความต้องการของคนไทยในยุคโควิด-19
     สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำรวจความคิดเห็นของประชาชนต่อกรณี ความต้องการของคนไทย              ในยุคโควิด-19 กลุ่มตัวอย่าง 1,510 คน ระหว่างวันที่ 23-26 สิงหาคม 2564 พบว่า ความต้องการอันดับ 1 ของประชาชน ณ วันนี้ คือ การมีวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ ประชาชนได้ฉีดวัคซีนครบทุกคน ร้อยละ 84.12 โดยความหวังที่คิดว่าน่าจะสมหวัง คือ การได้รับถุงยังชีพ อาหาร น้ำดื่ม ร้อยละ 67.44 ความหวังที่คาดว่าน่าจะผิดหวัง คือ รัฐบาลจริงใจ        ในการแก้ปัญหา ร้อยละ 90.64 ตัวช่วยที่ประชาชนฝากความหวังมากที่สุด คือ ตนเอง ร้อยละ 68.39
ภาพรวมความต้องการของประชาชน ณ วันนี้ คืออยากให้รัฐบาลเร่งควบคุมสถานการณ์โควิด-19 ให้ได้โดยเร็ว  ด้วยการนำเข้าวัคซีนที่มีประสิทธิภาพสูงและฉีดให้กับประชาชนอย่างทั่วถึง เพราะมองว่าวัคซีนจะช่วยให้กลับมาใช้ชีวิต       ได้ปกติและเศรษฐกิจเดินหน้าต่อไปได้ หากรัฐบาลเร่งดำเนินการแก้ปัญหาตามความต้องการของประชาชนครั้งนี้ ก็จะส่งผลให้ประเทศไทยฟื้นตัวจากโควิด-19 ได้เร็วขึ้น

นางสาวพรพรรณ บัวทอง นักวิจัย สวนดุสิตโพล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต โทร 086-3766533

จากผลโพล พบว่า สิ่งที่ประชาชนต้องการมากที่สุด คือ กระบวนการบริหารจัดการของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ         ซึ่งสามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) การป้องกัน ประชาชนต้องการวัคซีนที่มีประสิทธิภาพ และฉีดครบ 100%           2) การดูแลรักษา ต้องการการดูแลรักษาที่เท่าเทียม และให้ความสำคัญต่อบุคลากรด่านหน้า และ 3) การฟื้นฟู ต้องการให้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจเดินหน้า ผลโพลสะท้อนให้เห็นว่า สิ่งที่ประชาชนสมหวังเป็นเพียงการแจกจ่ายสิ่งของและเงินช่วยเหลือ ซึ่งเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน และการช่วยเหลือส่วนใหญ่ก็มาจาก             ภาคประชาชนด้วยกันเอง ประชาชนจึงผิดหวังต่อการแก้ไขปัญหาของภาครัฐที่ขาดความจริงใจ และไม่รับฟังความคิดเห็นของประชาชน เกิดความเหลื่อมล้ำในสังคม ภาครัฐจึงต้องเร่งดำเนินการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบริหารจัดการให้ มากที่สุด โดยเริ่มจากความจริงใจ รับฟังความคิดเห็น มีแผนที่ชัดเจนทั้งแผนการป้องกัน แผนการดูแลรักษา และแผนการฟื้นฟู สื่อสารไปยังประชาชนได้เข้าใจ สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้น จึงจะนำไปสู่การแก้ปัญหาที่ตรงกับความต้องการ           ที่แท้จริง
ดร.ขวัญนภา สุขคร
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษานอกที่ตั้ง ลำปาง
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต


ที่มา: สวนดุสิตโพล

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ