ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (ฉบับที่ 2)

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- จันทร์ที่ 4 ตุลาคม 2542 20:02:00 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สธ.  19/2542
เรื่อง   ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์  (ฉบับที่ 2)

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 6(2)  แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กด. 29/2540  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ให้ยกเลิกความใน (1) ของข้อ 2 แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สด. 39/2540  เรื่อง  ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540  และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

"(1)  วัตถุประสงค์ของการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  การยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ต้องมีวัตถุประสงค์ตามที่ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ว่าด้วยหลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์กำหนด"

ข้อ 2   ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองของข้อ 2  แห่งประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ สด. 39/2540  เรื่อง  ลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2540

"ในกรณีที่ผู้ให้ยืมเป็นนิติบุคคลตามข้อ 9/1  แห่งประกาศคณะกรรมกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กด. 29/2540  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์  ลงวันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2540  ซึ่งเพิ่มเติมโดยประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  ที่ กธ. 12/2542  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการประกอบกิจการการยืมและให้ยืมหลักทรัพย์ (ฉบับที่ 2)  ลงวันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ. 2542  ผู้ให้ยืมและผู้ยืมอาจตกลงกำหนดลักษณะและสาระสำคัญของสัญญายืมและให้ยืมหลักทรัพย์ในส่วนที่เกี่ยวกับหลักประกันไว้เป็นประการอื่นก็ได้"

ข้อ 3   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่   4  ตุลาคม  พ.ศ. 2542
(นายปกรณ์  มาลากุล ณ อยุธยา)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง