รายละเอียดของบัตรประจำตัวของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ  ให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

ข่าวราชการ ประกาศ ก.ล.ต. -- พฤหัสบดีที่ 12 กรกฎาคม 2544 14:49:32 น.
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
ที่ สน. 27/2544
เรื่อง   รายละเอียดของบัตรประจำตัวของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ
ให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

อาศัยอำนาจตามความในข้อ 15(1)  แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนและการตั้งตัวแทนสนับสนุน  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ออกข้อกำหนดไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ 1   ในประกาศนี้

"บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ"  หมายความว่า   บุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานให้ทำหน้าที่ขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือเป็นตัวแทนสนับสนุน

"ตัวแทนสนับสนุน"  หมายความว่า   บุคคลซึ่งบริษัทจัดการตั้งให้เป็นตัวแทนในการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน

"ประกาศ ที่ กน. 3/2544"  หมายความว่า   ประกาศคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กน. 3/2544  เรื่อง  หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุน และการตั้งตัวแทนสนับสนุน  ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2544

"การขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ" (cold calling)  หมายความว่า   การขายหรือชักชวนโดยบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นผู้ถือหน่วยลงทุนของกองทุนรวมใดภายใต้การจัดการของบริษัทจัดการนั้นมาก่อน หรือโดยผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุนหรือตัวแทนสนับสนุนของบริษัทจัดการกับบุคคลที่ไม่เคยเป็นลูกค้าของตนมาก่อน แล้วแต่กรณี  เพื่อให้ซื้อหน่วยลงทุนเป็นครั้งแรก ในลักษณะที่บริษัทจัดการ ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน หรือตัวแทนสนับสนุนดังกล่าวตั้งใจเข้าพบผู้ลงทุนโดยตรง หรือติดต่อผู้ลงทุนทางโทรศัพท์ โดยผู้ลงทุนมิได้เป็นฝ่ายร้องขอ

"บริษัทจัดการ"  หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดการกองทุนรวม"ผู้จัดจำหน่ายหน่วยลงทุน" หมายความว่า   บริษัทหลักทรัพย์ที่ได้รับใบอนุญาตให้ประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภทการจัดจำหน่ายหลักทรัพย์ที่บริษัทจัดการตั้งให้เป็นผู้ทำหน้าที่ขายหน่วยลงทุน

"สำนักงาน"  หมายความว่า   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

ข้อ 2   บัตรประจำตัวของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบที่เป็นบุคคลธรรมดาซึ่งจะติดต่อกับผู้ลงทุนในการเสนอขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอ ต้องเป็นบัตรที่สำนักงานออกให้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

(1)       ชื่อ และนามสกุลของบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบ และระดับการได้รับความเห็นชอบ
(2)       วันออกบัตรและวันหมดอายุของบัตร
(3)       ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของสำนักงาน

ข้อ 3   นับตั้งแต่วันที่ประกาศที่ กน. 3/2544 มีผลใช้บังคับจนถึงวันครบกำหนดการผ่อนผันการจัดให้มีพนักงานที่ได้รับความเห็นชอบประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่หรือสาขาตามที่กำหนดในข้อ 30 แห่งหมวด 5 บทเฉพาะกาลของประกาศดังกล่าว  ให้พนักงานที่ยังไม่ได้เป็นบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบที่เข้าพบผู้ลงทุนเพื่อทำการขายโดยผู้ลงทุนมิได้ร้องขอแสดงบัตรประจำตัวพนักงานของนิติบุคคลที่ตนสังกัดในขณะที่เข้าพบผู้ลงทุนแทนบัตรประจำตัวตามข้อ 2

ในกรณีที่ตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลที่ได้รับความเห็นชอบจากสำนักงานรายใดยังไม่เคยมีการจัดทำบัตรประจำตัวให้กับพนักงานในสังกัดของตน  ให้จัดทำบัตรประจำตัวพนักงานโดยขนาดของบัตรต้องไม่เล็กกว่า 8.0 x 5.0 ซ.ม. พร้อมติดรูปถ่ายครึ่งตัว หน้าตรง ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว ที่มุมบนด้านซ้ายของบัตร  และต้องมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้

(1)  ชื่อ และนามสกุล ของพนักงานเจ้าของบัตร
(2)  ชื่อ และหมายเลขโทรศัพท์ที่ติดต่อได้ของตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคลที่พนักงานเจ้าของบัตรสังกัด
(3)  ลายมือชื่อผู้มีอำนาจลงนามของตัวแทนสนับสนุนที่เป็นนิติบุคคล
ข้อ 4   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2545 เป็นต้นไป
ประกาศ   ณ   วันที่  12  กรกฎาคม  พ.ศ. 2544
(นายประสาร  ไตรรัตน์วรกุล)
เลขาธิการ
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
-ยก-
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง