ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท “บ. ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน” ที่ระดับ “AAA/Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 24, 2019 15:00 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาทของ บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (ปตท. สผ. ศง.) ที่ระดับ “AAA” โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันโดย บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท. สผ.) ซึ่ง ปตท. สผ. ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AAA” โดยทริสเรทติ้ง ดังนั้น อันดับเครดิตของหุ้นกู้ดังกล่าวจึงสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวเป็นสำคัญ

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันนี้เท่ากับอันดับเครดิตของ ปตท. สผ. ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาค้ำประกันนี้ ปตท. สผ. รับผิดชอบเป็นผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ดังกล่าวโดยปราศจากเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ การค้ำประกันจะครอบคลุมจำนวนเงินทั้งหมดที่ผู้ออกหุ้นกู้จะต้องชำระภายใต้เงื่อนไขของหุ้นกู้โดยมีวงเงินสูงสุดไม่เกิน 11,250 ล้านบาท (คิดเป็น 112.5% ของมูลค่าหุ้นกู้) ซึ่งรวมถึงเงินต้น ดอกเบี้ยค้างชำระ และค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องอื่น ๆ

หุ้นกู้มีการค้ำประกันดังกล่าวได้รับการจัดชั้นให้อยู่ในระดับไม่ต่ำกว่าหนี้ที่ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ทั้งหนี้ในปัจจุบันและหนี้ในอนาคตของ ปตท. สผ. ในขณะที่สัญญาค้ำประกันอยู่ภายใต้กฎหมายของราชอาณาจักรไทย

ผู้ค้ำประกันมีเครดิตที่แข็งแกร่ง

อันดับเครดิตของ ปตท. สผ. สะท้อนถึงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย ตลอดจนการมีความเสี่ยงด้านการตลาดที่ต่ำเนื่องจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รวมทั้งการมีต้นทุนในการผลิตที่ต่ำจากแหล่งปิโตรเลียมเดิมของบริษัท การมีนโยบายทางการเงินที่ระมัดระวัง และฐานะการเงินที่มีความแข็งแกร่ง

ปตท. สผ. เป็นบริษัทย่อยที่สำคัญของ ปตท. โดย ปตท. ถือหุ้น 65.3% ใน ปตท. สผ. ในขณะเดียวกัน ทั้ง ปตท. และ ปตท. สผ. ต่างก็มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจของไทยด้วยกันทั้งคู่

ผู้ออกตราสารเป็นศูนย์กลางทางการเงินของ ปตท. สผ.

ปตท. สผ. ศง. ได้รับการจัดตั้งขึ้นโดย ปตท. สผ. เพื่อให้เป็นศูนย์กลางทางการเงินของ ปตท. สผ. และบริษัทในเครือ โดย ปตท. สผ. ศง. มีหน้าที่ในการบริหารสภาพคล่องให้แก่กลุ่มโดยผ่านการบริหารจัดการเงินสดภายในกลุ่มและการกู้ยืมระหว่างกันภายในเครือ นอกจากนี้ ปตท. สผ. ศง. ยังทำหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนให้แก่ ปตท. สผ. และบริษัทในเครืออีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ปตท. สผ. ซึ่งเป็นผู้ค้ำประกัน ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งมีความคาดหวังว่า ปตท. สผ. จะยังคงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทย และดำรงฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไป

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ปตท. สผ. ศง. อาจเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันคือ ปตท. สผ. มีการเปลี่ยนแปลง

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง
- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561
- Group Rating Methodology, 10 กรกฎาคม 2558
- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 31 ตุลาคม 2550
?
บริษัท ปตท. สผ. ศูนย์บริหารเงิน จำกัด (PTTEPTC)
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 10,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 5 ปี AAA
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ