ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “บ. โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย)” : ระยะกลางที่ระดับ “AAA” หุ้นกู้ในโครงการ “Thai Baht Debentures Programme” ที่ระดับ “AAA” และระยะสั้นที่ระดับ

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 10, 2019 14:10 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT หรือ ผู้ออกหุ้นกู้) ภายใต้โครงการ Medium-term Debentures ในวงเงินรวม 6 หมื่นล้านบาท ที่ระดับ “AAA” และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของบริษัทในวงเงินไม่เกิน 3 แสนล้านบาทภายใต้โครงการ Thai Baht Debentures Programme ที่ระดับ “AAA” และ “T1+” ด้วย

หุ้นกู้ทั้งหมดของบริษัทได้รับการค้ำประกันโดย Toyota Motor Finance (Netherlands) B.V. (TMF หรือ ผู้ค้ำประกัน) โดย TMF เป็นบริษัทลูกของ Toyota Financial Service Corporation (TFS) ที่ถือหุ้น 100% โดย Toyota Motor Corporation (TMC) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของกลุ่มโตโยต้า บริษัททั้ง 3 แห่งคือ TMF TFS และ TMC ได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “AA-” จาก S&P Global Ratings และที่ระดับ “Aa3” จาก Moody’s Investors Service (Moody’s) รวมทั้งได้รับการจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้ระยะสั้นที่ระดับ “A-1+” จาก S&P Global Ratings และ “P-1” จาก Moody’s ด้วย

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อันดับเครดิตหุ้นกู้ระยะสั้นและระยะปานกลางของ TLT สะท้อนถึงการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้โดย TMF ซึ่งอันดับเครดิตของ TMF อยู่บนพื้นฐานของสถานะอันดับเครดิตของ TMC ภายใต้โครงสร้างการค้ำประกันดังกล่าว TMC ได้ทำสัญญาให้การสนับสนุนสินเชื่อ (Credit Support Agreement - CSA) กับ TFS ในขณะเดียวกัน TFS ก็ได้ทำสัญญา CSA กับ TMF ด้วยเช่นกัน ภายใต้เงื่อนไขของสัญญา CSA ดังกล่าว TMC จะทำหน้าที่รักษาสภาพคล่องทางการเงินให้อยู่ในระดับที่เพียงพอสำหรับรองรับภาระหนี้หุ้นกู้ หรือพันธบัตร และตราสารทางการเงิน (Commercial Paper) อื่น ๆ ของบริษัทลูกซึ่งได้แก่ TFS และ TMF นอกจากนี้ TMC จะเป็นผู้จัดหาสภาพคล่องทางการเงินที่เพียงพอสำหรับเงื่อนไขการค้ำประกันของ TMF ด้วย

ทั้งนี้ การค้ำประกันของ TMF บังคับใช้ภายใต้กฎหมายของประเทศเนเธอร์แลนด์โดยเป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ ซึ่งผู้ค้ำประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบในการชำระเงินตามกำหนดเวลาของหุ้นกู้แต่ละชุดที่ออกให้แก่ผู้ถือหุ้นกู้ของ TLT ภาระการค้ำประกันของ TMF มีสถานะทางกฎหมายอยู่ในระดับเดียวกับตราสารหนี้ไม่มีประกันและไม่ด้อยสิทธิอื่น ๆ ของผู้ค้ำประกันที่ออกทั้งในปัจจุบันและในอนาคต อีกทั้งยังไม่สามารถเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหรือเพิกถอนได้โดยปราศจากการยินยอมทั้งจากตัวแทนผู้ถือหุ้นกู้และผู้ค้ำประกันคือ TMF

ผู้ค้ำประกันไม่มีภาระในการชำระหนี้แทนในกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถชำระหนี้ด้วยเหตุอันเกิดจากการเข้าแทรกแซงหรือการกระทำต่าง ๆ โดยองค์กรใดใดของรัฐบาลไทย ดังนี้ (1) ระงับการชำระเงินเนื่องจากผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถโอนเงินไปให้นายทะเบียน หรือผู้ถือหุ้นกู้ หรือไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นสกุลเงินที่ต้องชำระตามหุ้นกู้ได้ (2) ทำให้ต้องมีการโอนการถือหุ้นข้างมากหรือการควบคุมผู้ออกหุ้นกู้ไปยังองค์กรอื่นซึ่งมิใช่สมาชิกของกลุ่มโตโยต้า (3) การเวนคืนหรือการโอนซึ่งทรัพย์สินของผู้ออกหุ้นกู้ให้เป็นของรัฐซึ่งมีมูลค่ารวมอย่างน้อย 10% ของมูลค่าสุทธิของสินเชื่อเช่าซื้อสุทธิของผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ และ (4) การเวนคืนหรือการโอนทรัพย์สินให้เป็นของรัฐอันมีผลทำให้ผู้ออกหุ้นกู้และบริษัทลูกของผู้ออกหุ้นกู้ไม่สามารถประกอบธุรกิจได้ ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งเห็นว่าโอกาสที่จะเกิดเหตุการณ์ดังกล่าวมีน้อยมาก

ส่วนแบ่งทางการตลาดที่แข็งแรง

ในมุมมองของทริสเรทติ้ง TMC ยังคงมีสถานะทางการตลาดและการแข่งขันที่เข้มแข็งซึ่งได้รับแรงหนุนจากการมีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายและตลาดที่กระจายตัวกว้างขวาง ตลอดจนความเป็นผู้นำด้านเทคโนโลยี TMC เป็นหนึ่งในบริษัทผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่ที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดในการขายรถยนต์คิดเป็น 10% ของยอดขายรถยนต์ทั้งโลก TMC รายงานว่าบริษัทมียอดขายรถยนต์เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 8.977 ล้านคันในรอบปีบัญชี 2562 (เมษายน 2561-มีนาคม 2562) โดยเพิ่มขึ้นเล็กน้อย 0.1% จากจำนวน 8.964 ล้านคันในรอบปีบัญชีก่อนหน้า บริษัทมีส่วนแบ่งทางการตลาดภายในประเทศในรอบปีบัญชี 2562 ที่ประมาณ 46% ของยอดขายรถยนต์ในประเทศญี่ปุ่น ในรอบปีบัญชี 2562 (สิ้นสุดเดือนมีนาคม 2562) TMC มียอดขายรวมในทวีปอเมริกาเหนือ 31% ในญี่ปุ่น 25% ในทวีปเอเชียยกเว้นญี่ปุ่น 19% ในยุโรป 11% และในภูมิภาคอื่น ๆ 14% บริษัทมียอดขาย 2.303 ล้านคันในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2563 เทียบกับยอดขาย 2.236 หรือเพิ่มขึ้น 3% ในช่วงเวลาเดียวกันของรอบปีบัญชี 2562

ผลประกอบการทางการเงินมีเสถียรภาพ

ความสามารถในการทำกำไรของ TMC ยังคงแข็งแรงจากความพยายามอย่างต่อเนื่องในการลดต้นทุนและการทำการตลาด กำไรจากการดำเนินงานของบริษัทเพิ่มขึ้น 3% เป็น 2.47 ล้านล้านเยนในรอบปีบัญชี 2562 กำไรจากการดำเนินงานปรับเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็น 7.4 แสนล้านเยนในช่วงไตรมาสแรกของรอบปีบัญชี 2563 หรือเพิ่มขึ้น 8.7% จากช่วงเดียวกันของรอบปีบัญชี 2562

มีสภาพคล่องสูงและมีหนี้สินปานกลาง

TMC มีสภาพคล่องค่อนข้างสูง บริษัทมีเงินสดและสินทรัพย์สภาพคล่องสูงจำนวนมาก ได้แก่ พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่นและพันธบัตรสหรัฐฯ (US Treasury Bond) บริษัทยังมีความสามารถในการหาแหล่งเงินทุนที่หลากหลายทั้งจากเงินกู้ธนาคาร การออกหุ้นกู้ และตั๋วสัญญาใช้เงิน บริษัทยังได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากธนาคารหลายแห่งในประเทศญี่ปุ่นและมีแหล่งเงินกู้ที่หลากหลายทั่วโลกอีกด้วย การสนับสนุนทางการเงินเหล่านี้ช่วยลดผลกระทบจากความไม่สอดคล้องกันระหว่างสินทรัพย์และหนี้สินจากธุรกิจให้บริการสินเชื่อ (Captive Finance) ของบริษัท

ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่า TMC จะคงระดับหนี้ให้อยู่ในระดับปานกลาง ในขณะที่การรับรู้รายได้ที่สูงและความสามารถในการสร้างกระแสเงินสดที่เข้มแข็งจะช่วยเพิ่มความแข็งแกร่งให้แก่ฐานทุนของบริษัท

สมมติฐานกรณีพื้นฐาน

• อันดับเครดิตของ TMC ที่จัดโดย S&P Global Ratings และ Moody’s จะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

• ไม่มีการเปลี่ยนแปลงในการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้ของ TMF ต่อหุ้นกู้

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” หรือ “คงที่” สะท้อนสถานะเครดิตของ TMF หรือผู้ค้ำประกันหุ้นกู้ของ TLT ซึ่งสะท้อนสถานะเครดิตของบริษัทแม่ลำดับสุดท้ายคือ TMC โดยอันดับเครดิตองค์กรในปัจจุบันของ TMC ในระบบ International Scale ที่ระดับ “AA-/Stable” ซึ่งจัดโดย S&P Global Ratings และที่ระดับ “Aa3/Stable” ซึ่งจัดโดย Moody’s สะท้อนสถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของ TMC เมื่อเทียบกับอันดับเครดิตในระบบ National Scale ที่ระดับ “AAA” ซึ่งจัดโดยทริสเรทติ้ง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตและ/หรือแนวโน้มอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ TLT อาจมีการปรับลงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงในสถานะเครดิตของ TMC

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- การจัดอันดับเครดิตบริษัทให้สินเชื่อที่ไม่ใช่ธนาคาร, 7 พฤษภาคม 2561

บริษัท โตโยต้า ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด (TLT)
อันดับเครดิตตราสารหนี้:
หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงิน 60,000 ล้านบาท ในโครงการ Medium-term Debentures:
- TLT19NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,280 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA
- TLT201B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT202A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT204A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT205A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT208A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT20NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,120 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT211A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,300 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT212A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,200 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT216A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT21NA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT22DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
- TLT22OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
- TLT235A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA
- TLT24OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 AAA
- TLT255A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 AAA
หุ้นกู้มีการค้ำประกันในวงเงินไม่เกิน 130,000 ล้านบาท ในโครงการ Thai Baht Debentures:
หุ้นกู้ระยะยาวมีการค้ำประกัน AAA
- TLT19NB: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2562 AAA
- TLT201C: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT207A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT209A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT20OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 2,800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA
- TLT212B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,100 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT214A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT216B: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT217A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT218A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT21DA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT21OA: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT21OB: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA
- TLT221A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
- TLT225A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
- TLT228A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 3,700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 AAA
หุ้นกู้ระยะสั้นมีการค้ำประกัน T1+
แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable
บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com  โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2562 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ