ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กร “ธ. อาคารสงเคราะห์” ที่ “AAA” พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ของ “บตท.” ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday November 24, 2020 12:29 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตองค์กรของ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ที่ระดับ ?AAA? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? ในขณะเดียวกันทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิต พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ที่ระดับ ?AAA?

อันดับเครดิตดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะทางกฎหมายของ ธอส. ที่เป็นทั้งรัฐวิสาหกิจและสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มควา,สัมพันธ์กับรัฐบาลไทยใน ?ระดับสูงสุด? และมีบทบาทที่ ?สำคัญมากที่สุด? ต่อการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการส่งเสริมให้ประชาชนที่มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงความเป็นไปได้ที่รัฐบาลจะให้การค้ำประกันภาระผูกพันทางการเงินของธนาคารอย่างชัดเจนในระดับที่ใกล้เคียงกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจอื่นๆ ในกรณีที่จำเป็นอีกด้วย ทั้งนี้ ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่ามีความเป็นไปได้สูงมากที่ธนาคารจะได้รับการสนับสนุนเป็นพิเศษจากรัฐบาลอย่างทันท่วงทีและเพียงพอในกรณีที่ธนาคารมีปัญหาทางการเงินโดยจะต้องผ่านความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีก่อน

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่าความสัมพันธ์กับรัฐบาลในระดับสูงสุดและบทบาทที่สำคัญมากที่สุดในการดำเนินนโยบายภาครัฐของธนาคารจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลงในอนาคตอันใกล้

การจัดอันดับเครดิตพันธบัตรของ บตท. นั้นสะท้อนถึงการควบรวม บตท. เข้ากับ ธอส. ซึ่งเป็นไปตามพระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งทำให้สินทรัพย์และหนี้สินทั้งหมดของ บตท. ถูกโอนมายัง ธอส.

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

มีความสัมพันธ์กับรัฐบาลในระดับสูงสุด

ธอส. เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติธนาคารอาคารสงเคราะห์ พ.ศ. 2496 ทริสเรทติ้งประเมินว่าความสัมพันธ์ของธนาคารกับรัฐบาลอยู่ใน ?ระดับสูงสุด? เนื่องจากสถานะรัฐวิสาหกิจของธนาคารที่มีรัฐบาลเป็นเจ้าของแต่เพียงผู้เดียวผ่านกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ ความสัมพันธ์ของธนาคารกับรัฐบาลยังมีปัจจัยสนับสนุนจากประวัติในการได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากรัฐบาลในรูปของการเพิ่มทุนและการค้ำประกันเงินกู้ ในขณะเดียวกันรัฐบาลยังมีการควบคุมดูแล ธอส. อย่างเข้มงวดโดยผ่านการแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงและคณะกรรมการของธนาคาร ในฐานะที่เป็นรัฐวิสาหกิจ ธนาคารได้รับการประเมินผลในด้านการบริหารจัดการและผลการดำเนินงาน โดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) ซึ่งอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบของกระทรวงการคลัง ส่วนในฐานะที่เป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจนั้น ธอส. มีธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) เป็นผู้กำกับดูแลในกรอบที่เกี่ยวข้องกับการบริหารความเสี่ยง ความเพียงพอของเงินทุน และการคุ้มครองผู้บริโภค

มีบทบาทที่สำคัญมากที่สุดต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาล

ทริสเรทติ้งประเมินให้บทบาทของ ธอส. ในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลนั้นมีความสำคัญใน ?ระดับสำคัญมากที่สุด? ทั้งนี้ เนื่องจากธนาคารมีบทบาทที่ชัดเจนในการส่งเสริมให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลางมีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเอง ผ่านการให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ประชาชนเข้าถึงได้ รัฐบาลให้การสนับสนุน ธอส. อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ธนาคารสามารถดำเนินการตามพันธกิจได้ โดยให้การสนับสนุนภายใต้บัญชีตามธุรกรรมนโยบายรัฐ ซึ่งประกอบด้วยเงินอุดหนุนเพื่อชดเชยต้นทุนดอกเบี้ยและความสูญเสียที่เกิดจากการดำเนินการตามนโยบายของรัฐบาล

เป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ธอส. มีความโดดเด่นในด้านการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัย ในฐานะผู้ให้บริการสินเชื่อที่อยู่อาศัยรายใหญ่ที่สุดของประเทศ โดยมีส่วนแบ่งทางการตลาดที่ระดับ 31.15% ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 เมื่อเปรียบเทียบกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจด้วยกันแล้ว ธอส. ถือว่าเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 3 ในประเทศไทย เมื่อพิจารณาในแง่ของขนาดสินทรัพย์รวม ทั้งนี้ ณ สิ้นเดือนธันวาคม 2562 สินทรัพย์รวมของธนาคารมีมูลค่า 1.2 ล้านล้านบาท โดยธนาคารครองส่วนแบ่งทางการตลาดในด้านการปล่อยสินเชื่ออยู่ที่ 6.5% และในด้านการระดมเงินฝากอยู่ที่ 5.1% เมื่อเปรียบเทียบกับธนาคารพาณิชย์ไทยและสถาบันการเงินเฉพาะกิจรายอื่น ๆ โดยที่ตำแหน่งทางการตลาดที่มั่นคงของ ธอส. นั้นได้รับแรงหนุนจากพันธกิจที่มีความสำคัญและมีลักษณะเฉพาะในการให้บริการที่เข้าถึงได้แก่ผู้กู้ที่มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ลูกค้าของธนาคารมากกว่า 90% เป็นกลุ่มผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง โดยมีกลุ่มข้าราชการคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 60% ของฐานลูกค้าของธนาคาร ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2563 อัตราส่วนความเพียงพอของเงินกองทุนของ ธอส. อยู่ที่ระดับ 15.26% ซึ่งสูงกว่าข้อกำหนดตามกฎระเบียบ

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า ธอส. จะยังคงรักษาความสัมพันธ์ที่มีกับรัฐบาลใน ?ระดับสูงสุด? รวมถึงคงสถานะทางกฎหมายในการเป็นสถาบันการเงินเฉพาะกิจและรัฐวิสาหกิจ ตลอดจนดำรงบทบาทที่ ?สำคัญมากที่สุด? ในการดำเนินนโยบายของภาครัฐได้ต่อไปเช่นเดิม

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหรือแนวโน้มอันดับเครดิตของ ธอส. อาจได้รับการปรับลดลงหากเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสำคัญในด้านนโยบายของรัฐบาลที่มีผลกระทบต่อบทบาทของธนาคารในการดำเนินนโยบายของรัฐบาลหรือกระทบต่อความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและธนาคาร

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ, 30 กรกฎาคม 2563

ธนาคารอาคารสงเคราะห์

อันดับเครดิตองค์กร: AAA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

SMCT20NA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2563 AAA

SMCT216A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,250 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA

SMCT21OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2564 AAA

SMCT236A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 750 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

SMCT238A: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 700 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

SMCT23OA: พันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2563 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ