ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาท “บ. ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม” ที่ “AAA” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday September 14, 2021 10:59 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของ บริษัท ปตท. สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (ปตท.สผ.) ที่ระดับ ?AAA? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? พร้อมทั้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ด้อยสิทธิที่มีลักษณะคล้ายทุนของบริษัทที่ระดับ ?AA? ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ Medium-term Note Program (MTN) ปี 2564 ในวงเงินไม่เกิน 1.5 หมื่นล้านบาทที่ระดับ ?AAA? ด้วยเช่นกัน

อันดันเครดิตเฉพาะของบริษัท (Stand-alone Credit Profile --- SACP) ที่ระดับ ?aaa? ยังคงสะท้อนถึงสถานะผู้นำในธุรกิจสำรวจและผลิตปิโตรเลียมในประเทศไทยของบริษัท ตลอดจนความเสี่ยงด้านการตลาดที่ต่ำเนื่องจากบริษัทมีสัญญาซื้อขายก๊าซธรรมชาติระยะยาวกับ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) (ปตท.) รวมถึงต้นทุนในการผลิตที่ต่ำ นโยบายทางการเงินที่ระมัดระวัง และฐานะการเงินที่แข็งแกร่งของบริษัท นอกจากนี้ อันดับเครดิตยังสะท้อนถึงสถานะของบริษัทที่เป็นบริษัทย่อยหลักของ ปตท. อีกด้วย ทั้งนี้ ปตท. และ ปตท.สผ. ต่างก็มีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจภายใต้กฎหมายไทย

ผลการดำเนินงานของบริษัทในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2564 ดีกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้ โดยบริษัทมีรายได้จากการดำเนินงานรวมเพิ่มขึ้น 23% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหรือคิดเป็น 3.18 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ อันเนื่องมาจากการมียอดขายที่เพิ่มสูงขึ้นถึง 20% หรือคิดเป็น 4.13 แสนบาร์เรลเทียบเท่าน้ำมันดิบต่อวันและจากราคาขายเฉลี่ยที่เพิ่มขึ้นที่ระดับ 3% หรือคิดเป็น 41.3 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรล ทั้งนี้ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2564 บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่ายจำนวน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งคิดเป็นประมาณ 60%-65% ของประมาณการที่ทริสเรทติ้งคาดไว้สำหรับปี 2564 ทั้งปี ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (ปรับปรุงด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง) อยู่ในระดับดีที่ 1.5 เท่า ณ เดือนมิถุนายน 2564

ณ เดือนมิถุนายน 2564 บริษัทมีภาระหนี้เงินกู้ตามงบการเงินรวมที่จำนวน 3.78 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยประกอบด้วยหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนซึ่งเป็นหนี้เงินกู้ไม่มีหลักประกันของบริษัทย่อยมูลค่า 490 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ดังนั้น อัตราส่วนของหนี้ที่มีลำดับในการได้ชำระคืนก่อนต่อภาระหนี้เงินกู้รวมทั้งหมดของบริษัทจึงอยู่ที่ระดับประมาณ 13% ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2564

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนการคาดการณ์ของทริสเรทติ้งว่า ปตท.สผ. จะยังคงดำรงผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินที่แข็งแกร่งต่อไปได้ท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางการตลาดที่ท้าทาย

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่จะมีผลในเชิงลบต่ออันดับเครดิตเฉพาะของบริษัทอาจเกิดขึ้นได้หากราคาน้ำมันดิบยังคงตัวอยู่ในระดับต่ำกว่า 30 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อบาร์เรลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน หรือหากบริษัทมีภาระหนี้เพิ่มสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญจากการกู้ยืมเพื่อซื้อกิจการขนาดใหญ่ ทั้งนี้ ในกรณีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานะเครดิตของ ปตท. หรือความเชื่อมโยงระหว่าง ปตท. และ ปตท.สผ. ลดความสำคัญลงก็อาจส่งผลต่ออันดับเครดิตของบริษัทด้วยเช่นกัน

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน (Hybrid Securities), 28 มิถุนายน 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 13 มกราคม 2564

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตองค์กรที่เกี่ยวข้องกับภาครัฐ, 30 กรกฎาคม 2563

- วิธีการจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 26 กรกฎาคม 2562

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงิน, 5 กันยายน 2561

บริษัท ปตท.สำรวจและผลิตปิโตรเลียม จำกัด (มหาชน) (PTTEP)

อันดับเครดิตองค์กร: AAA

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

PTTEP296A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 11,400 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 AAA

PTTEP12PA: หุ้นกู้ด้อยสิทธิลักษณะคล้ายทุน 5,000 ล้านบาท AA

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ภายใต้โครงการออกหุ้นกู้ Medium-Term Note Program (MTN) ปี 2564

ในวงเงินไม่เกิน 15,000 ล้านบาท AAA

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2564 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ