ทริสเรทติ้งเปลี่ยนแนวโน้มอันดับเครดิต “บ. พีไอ โพลีน เพาเวอร์” เป็น “Positive” จาก “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday October 4, 2022 16:59 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) เป็น ?Positive? หรือ ?บวก? จาก ?Stable? หรือ ?คงที่? ซึ่งเป็นผลมาจากการที่ทริสเรทติ้งปรับเพิ่มแนวโน้มอันดับเครดิตของ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) เป็น ?Positive? หรือ ?บวก? จาก ?Stable? หรือ ?คงที่? พร้อมคงอันดับเครดิตองค์กรและตราสารหนี้ของบริษัทดังกล่าวที่ระดับ ?BBB+? ในวันที่ 4 ตุลาคม 2565

ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันของบริษัทที่ระดับ ?BBB+? ด้วยเช่นกัน

อันดับเครดิตของบริษัทมีข้อจำกัดที่ไม่สามารถอยู่ในระดับที่สูงเกินกว่าอันดับเครดิตของบริษัทแม่คือ บริษัท ทีพีไอ โพลีน จำกัด (มหาชน) ซึ่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ?BBB+/Positive? โดยทริสเรทติ้ง โดยข้อจำกัดดังกล่าวสะท้อนถึงสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัท ทีพีไอ โพลีน ตลอดจนความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างบริษัทแม่และบริษัทย่อย และบูรณาการทางธุรกิจที่อยู่ในระดับที่สูงของทั้งสองบริษัท ทั้งนี้ ทริสเรทติ้งประเมินอันดับเครดิตเฉพาะของบริษัท (Stand-alone Credit Profile -- SACP) อยู่ที่ระดับ ?a?

สำหรับช่วง 6 เดือนแรกของปี 2565 นั้น บริษัทมีกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคา และค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ลดลง 22% เมื่อเทียบช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเหลือ 2.26 พันล้านบาท ซึ่งส่วนใหญ่เป็นผลมาจากการหยุดเดินเครื่องโรงไฟฟ้าเพื่อการปรับปรุงประสิทธิภาพและการที่ส่วนเพิ่มราคารับซื้อไฟฟ้า (Adder) ของโรงไฟฟ้าเชื้อเพลิงขยะ (Refuse-derived Fuel -- RDF) ขนาด 18 เมกะวัตต์ของบริษัทหมดอายุลง อย่างไรก็ตาม อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทยังคงแข็งแรงโดยอยู่ที่ระดับ 3.0 เท่า ณ สิ้นเดือนมิถุนายน 2565 (ปรับเป็นอัตราส่วนเต็มปีด้วยตัวเลข 12 เดือนย้อนหลัง)

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Positive? หรือ ?บวก? ของบริษัทสะท้อนถึงแนวโน้มอันดับเครดิตของบริษัท ทีพีไอ โพลีน โดยทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะของบริษัทในการเป็นบริษัทย่อยหลักของบริษัท ทีพีไอ โพลีน นั้นจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

การเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของบริษัทนั้นจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงอันดับเครดิตของบริษัท ทีพีไอ โพลีน เป็นหลัก

โอกาสในการปรับเพิ่ม SACP ของบริษัทนั้นมีจำกัดในระยะสั้น ในทางกลับกัน การปรับลด SACP ของบริษัทอาจเกิดขึ้นได้หากผลการดำเนินงานของบริษัทอ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งคาดการณ์ไว้อย่างมีนัยสำคัญ และ/หรือหากบริษัทมีการลงทุนที่ใช้เงินกู้จำนวนมากซึ่งส่งผลทำให้สถานะทางการเงินรวมของกลุ่มถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญ

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท ทีพีไอ โพลีน เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (TPIPP)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB+

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

TPIPP22NA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2565 BBB+

TPIPP23DA: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 BBB+

TPIPP247A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB+

TPIPP262A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,523.6 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB+

TPIPP278A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 4,695 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2560 BBB+

แนวโน้มอันดับเครดิต: Positive

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2565 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ