ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกัน “บ. อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1” ที่ “A-” แนวโน้ม “Stable”

ข่าวหุ้น-การเงิน Tuesday January 31, 2023 16:21 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด (ABPSPV) ที่ระดับ ?A-? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการค้ำประกันแบบร่วมกันและแทนกันได้โดยผู้ผลิตไฟฟ้า 3 รายคือ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ 3 จำกัด (ABP3) บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 1 จำกัด (ABPR1) และ บริษัท อมตะ บี. กริม เพาเวอร์ (ระยอง) 2 จำกัด (ABPR2) ซึ่งบริษัททั้ง 3 แห่งได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ ?A-? ด้วยแนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? ทั้งนี้ อันดับเครดิตหุ้นกู้ของ ABPSPV ดังกล่าวสะท้อนถึงคุณภาพเครดิตของ ABP3 ABPR1 และ ABPR2

ประเด็นสำคัญที่กำหนดอันดับเครดิต

เป็นการค้ำประกันแบบไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ABPSPV มีระดับเท่ากับอันดับเครดิตองค์กรของผู้ค้ำประกันคือ ABP3 ABPR1 และ ABPR2 ทั้งนี้ ภายใต้เงื่อนไขการค้ำประกันดังกล่าว ผู้ค้ำประกันทั้ง 3 รายจะให้การค้ำประกันแบบร่วมกันและแทนกันได้อย่างไม่มีเงื่อนไขและไม่สามารถเพิกถอนได้สำหรับหุ้นกู้ทั้งจำนวนซึ่งรวมถึงเงินต้นในวงเงินรวมกันทั้งสิ้นไม่เกิน 1.15 หมื่นล้านบาทบวกหนี้ดอกเบี้ยหุ้นกู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

สถานะเครดิตที่แข็งแกร่งของผู้ค้ำประกัน

ผู้ค้ำประกันแต่ละรายเป็นเจ้าของและดำเนินงานโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมภายใต้โครงการผู้ผลิตไฟฟ้ารายเล็ก (Small Power Producer -- SPP) อันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันสะท้อนถึงกระแสเงินสดที่มั่นคงที่ผู้ค้ำประกันเหล่านี้ได้รับจากการมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) นอกจากนี้ โรงไฟฟ้าของบริษัทดังกล่าวแต่ละรายต่างก็ใช้เทคโนโลยีโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมที่ผ่านการพิสูจน์แล้วอีกทั้งยังมีประวัติผลการดำเนินงานที่แข็งแกร่ง ในขณะที่ บริษัท บี. กริม เพาเวอร์ จำกัด (มหาชน) (BGRIM) ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของผู้ค้ำประกันทั้ง 3 รายยังมีประสบการณ์ที่กว้างขวางในธุรกิจผลิตไฟฟ้าอีกด้วย

ทริสเรทติ้งพิจารณาว่าผู้ค้ำประกันทั้งหมดมีสถานะเป็นบริษัทย่อยเชิงกลยุทธ์ของ BGRIM เนื่องจากบริษัทเหล่านี้มีการดำเนินธุรกิจที่สอดคล้องกับธุรกิจหลักของกลุ่ม ทั้งนี้ ในมุมมองของทริสเรทติ้งเห็นว่าโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมเป็นสินทรัพย์หลักในการผลิตไฟฟ้าของ BGRIM ซึ่งคิดเป็น 74% ของกำลังการผลิตไฟฟ้าทั้งหมดของบริษัท ดังนั้น ทริสเรทติ้งจึงคาดว่าผู้ค้ำประกันเหล่านี้จะได้รับการสนับสนุนจาก BGRIM ในฐานะบริษัทแม่เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่ยากลำบาก

ABP3 ได้รับการก่อตั้งในปี 2553 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดชลบุรี ซึ่งมีกำลังการผลิตติดตั้งที่ขนาด 132.5 เมกะวัตต์และสามารถผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายที่ขนาด 30 ตันต่อชั่วโมง โรงไฟฟ้าของบริษัทเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนตุลาคม 2555 โดยบริษัทมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกจำนวน 44.1 เมกะวัตต์และสัญญาขายไอน้ำอีกจำนวน 13 ตันต่อชั่วโมงด้วย

ABPR1 ได้รับการก่อตั้งในปี 2554 โรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง โดยเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนพฤศจิกายน 2556 โรงไฟฟ้ามีกำลังการผลิตติดตั้งที่ขนาด 123.3 เมกะวัตต์และสามารถผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายที่จำนวน 30 ตันต่อชั่วโมง โดยบริษัทมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับกลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมอีกจำนวน 33.8 เมกะวัตต์และสัญญาขายไอน้ำอีกจำนวน 14 ตันต่อชั่วโมง

ส่วน ABPR2 นั้นได้รับการก่อตั้งในปี 2554 โดยโรงไฟฟ้าพลังความร้อนร่วมของบริษัทตั้งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จังหวัดระยอง ซึ่งเปิดดำเนินงานเชิงพาณิชย์ในเดือนมิถุนายน 2556 ด้วยกำลังการผลิตติดตั้งที่ขนาด 124.4 เมกะวัตต์และสามารถผลิตไอน้ำเพื่อจำหน่ายที่จำนวน 30 ตันต่อชั่วโมง บริษัทมีสัญญาจำหน่ายไฟฟ้าให้แก่ กฟผ. จำนวน 90 เมกะวัตต์เป็นระยะเวลา 25 ปี รวมทั้งยังมีสัญญาซื้อขายไฟฟ้าระยะยาวกับลูกค้าอุตสาหกรรมจำนวน 1 รายที่จำนวน 24 เมกะวัตต์และสัญญาขายไอน้ำอีกจำนวน 14 ตันต่อชั่วโมงอีกด้วย

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Stable? หรือ ?คงที่? สะท้อนแนวโน้มอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันทั้ง 3 รายปัจจัยที่อาจทำให้อันดับความแข็งแกร่งทางการเงินเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตหุ้นกู้มีการค้ำประกันของ ABPSPV อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้หากอันดับเครดิตของผู้ค้ำประกันรายใดรายหนึ่งมีการเปลี่ยนแปลง

?

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตกลุ่มธุรกิจ, 7 กันยายน 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ เอสพีวี 1 จำกัด (ABPSPV)

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

ABPSPV234A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2566 A-

ABPSPV244A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 A-

ABPSPV264A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 A-

ABPSPV274A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,500 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2570 A-

ABPSPV284A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 800 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2571 A-

ABPSPV294A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2572 A-

ABPSPV304A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 600 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2573 A-

ABPSPV324A: หุ้นกู้มีการค้ำประกัน 900 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2575 A-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Stable

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ