ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาท “บ. ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น” ที่ “BBB-” แนวโน้ม “Negative”

ข่าวหุ้น-การเงิน Friday May 12, 2023 17:40 —ทริส เรตติ้ง

ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรของ บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) ที่ระดับ ?BBB? และคงอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดปัจจุบันที่ระดับ ?BBB-? ด้วยแนวโน้ม ?Negative? หรือ ?ลบ? ในขณะเดียวกัน ทริสเรทติ้งยังจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันชุดใหม่ในวงเงินไม่เกิน 1 พันล้านบาทของบริษัทที่ระดับ ?BBB-? ด้วย โดยบริษัทจะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ชุดใหม่นี้ไปใช้ชำระคืนหนี้ ใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายธุรกิจ

อันดับเครดิตหุ้นกู้ของบริษัทต่ำกว่าอันดับเครดิตองค์กรอยู่ 1 ขั้นนั้นสะท้อนถึงสิทธิเรียกร้องในสินทรัพย์ของบริษัทที่ด้อยกว่าของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันเนื่องจากหนี้มากกว่าครึ่งหนึ่งของบริษัทมีหลักประกัน โดย ณ เดือนธันวาคม 2565 บริษัทมีสัดส่วนระหว่างหนี้ที่มีลำดับในการได้รับชำระคืนก่อนต่อหนี้สินรวมของบริษัทอยู่ที่ระดับ 57% ซึ่งเกินกว่า ?เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้? ของทริสเรทติ้งที่ระดับ 50%

อันดับเครดิตยังคงสะท้อนถึงความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในการรับงานก่อสร้างโครงการโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐขนาดใหญ่และมูลค่างานในมือจำนวนมาก อย่างไรก็ตาม จุดแข็งดังกล่าวก็ลดทอนลงจากความสามารถในการทำกำไรที่ลดลงท่ามกลางการแข่งขันที่รุนแรง การเพิ่มขึ้นของต้นทุนวัสดุและค่าแรง ความเสี่ยงทางการเงินที่สูงขึ้น ลักษณะของธุรกิจรับเหมาก่อสร้างที่มีวงจรธุรกิจผันผวนและการที่บริษัทพึ่งพางานก่อสร้างขนาดใหญ่เพียงไม่กี่โครงการ

สถานะทางการเงินของบริษัทถดถอยลงอย่างมีนัยสำคัญในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ระยะเวลาในการเรียกเก็บเงินที่ยาวนานขึ้นจนทำให้ลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและลูกหนี้การค้ารวมกันมีจำนวนมากส่งผลให้หนี้สินรวมของบริษัทเพิ่มสูงขึ้นอย่างมากมาอยู่ที่ 2.18 หมื่นล้านบาทในปี 2565 จากระดับต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาทในปี 2561 ในขณะที่อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อกำไรก่อนดอกเบี้ยจ่าย ภาษี ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย (EBITDA) ของบริษัทเพิ่มขึ้นมาอยู่ในระดับที่สูงถึง 12.9 เท่าในปี 2565 จากอดีตที่อยู่ที่ระดับ 2-4 เท่า

อัตรากำไรขั้นต้นของบริษัทลดลงสู่ระดับ 10%-15% ในช่วงปี 2564-2565 เทียบกับประมาณ 17%-20% ในอดีตที่ผ่านมา อัตรา EBITDA ต่อรายได้ (EBITDA Margin) ของบริษัทก็ปรับตัวลดลงเช่นกัน โดยลดลงสู่ 12% ในปี 2565 ต่ำกว่าระดับ 19%-22% ในอดีตที่ผ่านมา โดยสาเหตุที่ส่งผลให้อัตรากำไรขั้นต้นลดลงมาจากการแข่งขันราคาในการประมูลงานและต้นทุนวัสดุและค่าแรงที่ปรับเพิ่มสูงขึ้น

ในอนาคตทริสเรทติ้งคาดว่าสถานะทางการเงินของบริษัทจะขึ้นอยู่กับความสามารถในการลดลูกหนี้การค้ารวมทั้งลูกหนี้การค้าที่ยังไม่เรียกเก็บเงินและรักษาความสามารถในการทำกำไรเป็นส่วนใหญ่ แต่เนื่องจากความไม่แน่นอนในระดับหนึ่ง ทริสเรทติ้งจึงประมาณการว่าอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทอาจสูงเกินกว่า 8 เท่าในระยะเวลาที่นานขึ้น ในกรณีนี้ ทริสเรทติ้งอาจพิจารณาปรับลดอันดับอันดับเครดิตได้ในอนาคต

สภาพคล่องของบริษัทค่อนข้างตึงตัวแต่สามารถบริหารจัดการได้ บริษัทมีหนี้สินที่จะครบกำหนดชำระในอีก 12 เดือนข้างหน้าจำนวนมาก ประกอบไปด้วยเงินกู้โครงการระยะสั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นตั๋วสัญญาใช้เงินจากธนาคารจำนวน 1.2 หมื่นล้านบาท หนี้สินระยะยาวจำนวน 61 ล้านบาท และหุ้นกู้จำนวน 3 พันล้านบาท การชำระหนี้ระยะสั้นค่อนข้างมีความยืดหยุ่นในเรื่องของระยะเวลาในการชำระหนี้เนื่องจากโดยปกติธนาคารจะขยายหรือต่ออายุสัญญาชำระเงินให้เหมาะสมกับระยะเวลาของโครงการ โดยการชำระหนี้ระยะสั้นจะมาจากเงินที่จะได้รับจากเจ้าของโครงการ หนี้ระยะยาวที่จะครบกำหนดน่าจะได้รับการชำระจากเงินทุนจากการดำเนินงานของบริษัท หุ้นกู้ที่ครบกำหนดชำระในปี 2566 ได้รับการชำระโดยหุ้นกู้ที่บริษัทออกใหม่จำนวน 2,281 ล้านบาทในเดือนมกราคม 2566 นอกจากนี้ บริษัทยังมีเงินสดในมือประมาณ 4 พันล้านบาทและมีวงเงินที่ยังไม่ได้เบิกใช้จากสภาบันการเงินอีกประมาณ 1.7 หมื่นล้านบาทเพื่อใช้สนับสนุนงานก่อสร้างในอนาคต

แนวโน้มอันดับเครดิต

แนวโน้มอันดับเครดิต ?Negative? หรือ ?ลบ? สะท้อนผลการดำเนินงานที่อ่อนแอกว่าที่คาดไว้ แนวโน้มอันดับเครดิตยังสะท้อนความกังวลของทริสเรทติ้งจากสถานะทางการเงินของบริษัทที่อาจจะอ่อนแอลงกว่าระดับปัจจุบันจากอัตรากำไรที่ลดลงและภาระหนี้และต้นทุนทางการเงินที่เพิ่มขึ้นเพื่อสนับสนุนความต้องการเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท

ปัจจัยที่อาจทำให้อันดับเครดิตเปลี่ยนแปลง

อันดับเครดิตอาจถูกปรับลดลงได้หากสถานะทางการเงินของบริษัทอ่อนแอกว่าที่ทริสเรทติ้งประมาณการและอัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทสูงเกินกว่า 8 เท่าโดยไม่มีสัญญาณฟื้นตัว ในทางตรงกันข้าม แนวโน้มอันดับเครดิตอาจได้รับการปรับสู่ระดับ ?Stable? หรือ ?คงที่? หากผลการดำเนินงานของบริษัทเป็นไปตามประมาณการและบริษัทสามารถปรับปรุงสถานะทางการเงินให้ดีขึ้นจนทำให้อัตราส่วนหนี้สินทางการเงินต่อ EBITDA ของบริษัทลดลงจนต่ำกว่าระดับ 8 เท่าได้

เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตที่เกี่ยวข้อง

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตธุรกิจทั่วไป, 15 กรกฎาคม 2565

- อัตราส่วนทางการเงินที่สำคัญและการปรับปรุงตัวเลขทางการเงินสำหรับธุรกิจทั่วไป, 11 มกราคม 2565

- เกณฑ์การจัดอันดับเครดิตตราสารหนี้, 15 มิถุนายน 2564

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน) (UNIQ)

อันดับเครดิตองค์กร: BBB

อันดับเครดิตตราสารหนี้:

UNIQ248A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 839.3 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2567 BBB-

UNIQ257A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 2,440.1 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2568 BBB-

UNIQ262A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 3,000 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB-

UNIQ267A: หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน 1,441.5 ล้านบาท ไถ่ถอนปี 2569 BBB-

หุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน ในวงเงินไม่เกิน 1,000 ล้านบาท ไถ่ถอนภายใน 4 ปี BBB-

แนวโน้มอันดับเครดิต: Negative

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด/ www.trisrating.com
ติดต่อ santaya@trisrating.com โทร. 0-2098-3000 อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 24 191 ถ. สีลม กรุงเทพฯ 10500
? บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2566 ห้ามมิให้บุคคลใด ใช้ เปิดเผย ทำสำเนาเผยแพร่ แจกจ่าย หรือเก็บไว้เพื่อใช้ในภายหลังเพื่อประโยชน์ใดๆ ซึ่งรายงานหรือข้อมูลการจัดอันดับเครดิต ไม่ว่าทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน และไม่ว่าในรูปแบบ หรือลักษณะใดๆ หรือด้วยวิธีการใดๆ โดยที่ยังไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ก่อน การจัดอันดับเครดิตนี้มิใช่คำแถลงข้อเท็จจริง หรือคำเสนอแนะให้ซื้อ ขาย หรือถือตราสารหนี้ใดๆ แต่เป็นเพียงความเห็นเกี่ยวกับความเสี่ยงหรือความน่าเชื่อถือของตราสารหนี้นั้นๆ หรือของบริษัทนั้นๆ โดยเฉพาะ ความเห็นที่ระบุในการจัดอันดับเครดิตนี้มิได้เป็นคำแนะนำเกี่ยวกับการลงทุน หรือคำแนะนำในลักษณะอื่นใด การจัดอันดับและข้อมูลที่ปรากฏในรายงานใดๆ ที่จัดทำ หรือพิมพ์เผยแพร่โดย บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้จัดทำขึ้นโดยมิได้คำนึงถึงความต้องการด้านการเงิน พฤติการณ์ ความรู้ และวัตถุประสงค์ของผู้รับข้อมูลรายใดรายหนึ่ง ดังนั้น ผู้รับข้อมูลควรประเมินความเหมาะสมของข้อมูลดังกล่าวก่อนตัดสินใจลงทุน บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ได้รับข้อมูลที่ใช้สำหรับการจัดอันดับเครดิตนี้จากบริษัทและแหล่งข้อมูลอื่นๆ ที่เชื่อว่าเชื่อถือได้ ดังนั้น บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด จึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความเพียงพอ หรือความครบถ้วนสมบูรณ์ของข้อมูลใดๆ ดังกล่าว และจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสีย หรือความเสียหายใดๆ อันเกิดจากความไม่ถูกต้อง ความไม่เพียงพอ หรือความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์นั้น และจะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาด หรือการละเว้นผลที่ได้รับหรือการกระทำใดๆโดยอาศัยข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ รายละเอียดของวิธีการจัดอันดับเครดิตของ บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เผยแพร่อยู่บน Website: http://www.trisrating.com/th/rating-information-th2/rating-criteria.html

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ