ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:38 น.

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิถุนายน)

14 พ.ค. 62 14:38 น. –สำนักโฆษก ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาลเผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิถุนายน) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ วันนี้ (14 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ณ... อ่านต่อ

ครม.อนุมัติให้วันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

14 พ.ค. 62 13:55 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

7 พ.ค. 62 18:21 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

3 เม.ย. 62 09:15 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….... อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญเห็นชอบแผนแม่บทฟื้นฟูคลองเปรมประชากร-บึงราช...

25 ก.พ. 62 15:44 น. –สำนักโฆษก รอง.นรม.พล.อ.ฉัตรชัยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2562 วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

18 ก.พ. 62 16:26 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....... อ่านต่อ

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

12 ก.พ. 62 18:20 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ดังนี้ 1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562... อ่านต่อ

การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

12 ก.พ. 62 17:41 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมพ.ศ. .... 3.... อ่านต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข และสังคมเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

12 ก.พ. 62 15:45 น. –สำนักโฆษก รอง นรม.พล.อ ฉัตรชัย ฯเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบให้กำหนดวันที่ 12 เม.ย. 62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม

12 ก.พ. 62 14:14 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562... อ่านต่อ

คอลัมน์: ข่าวสั้น: จ่อตั้งตำรวจศาลหลัง สนช.ไฟเขียว

9 ก.พ. 62 –หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ กรุงเทพฯ * นายสุริยัณห์ หงษ์วิไล โฆษกศาลยุติธรรม เปิดเผยว่า ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ได้มีมติผ่านความเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติเจ้าพนักงาน... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

5 ก.พ. 62 16:18 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

5 ก.พ. 62 16:17 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

รอง นรม.พล.อ. ฉัตรชัย ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเค...

31 ม.ค. 62 15:14 น. –สำนักโฆษก ผลการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

29 ม.ค. 62 18:50 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ... อ่านต่อ

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

2 ม.ค. 62 18:32 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... อ่านต่อ

การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

2 ม.ค. 62 18:29 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ

รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.)...

21 ธ.ค. 61 15:56 น. –สำนักโฆษก รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุม คตน. ครั้งที่ 12/2561 พร้อมติดตามการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ การขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)...

29 พ.ย. 61 13:50 น. –สำนักโฆษก ที่ประชุม กนป. รับทราบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ และเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา... อ่านต่อ

รอง.นรม. พล.อ. ฉัตรชัยฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือ เฝ้าระวังภัยแล้งทั่วประเทศ...

19 พ.ย. 61 16:04 น. –สำนักโฆษก วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ... อ่านต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบแผนการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมปี 2562...

14 พ.ย. 61 15:03 น. –สำนักโฆษก การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ....

6 พ.ย. 61 17:25 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ... อ่านต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ...

5 พ.ย. 61 13:40 น. –สำนักโฆษก รอง นรม. พล.อ.ฉัตรชัย ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3/2561 วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 09.00... อ่านต่อ

นายกฯ สั่งก.เกษตรฯ-คลัง เร่งหาแนวทางช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบหลังราคาร่วง

16 ต.ค. 61 16:56 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ออกหนังสือเวียนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินกา... อ่านต่อ

รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่...

1 ต.ค. 61 15:56 น. –สำนักโฆษก รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง)... อ่านต่อ


ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อน 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561 15:56 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ