ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อน 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 14:38 น.

คณะรัฐมนตรี เห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิถุนายน)

ทั่วไป พ.ค. 62 –สำนักโฆษก ผู้ช่วยโฆษกรัฐบาลเผย คณะรัฐมนตรีเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการประจำปี (3 มิถุนายน) ตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี เสนอ วันนี้ (14 พ.ค.62) เวลา 13.30 น. ณ... อ่านต่อ

ครม.อนุมัติให้วันที่ 3 มิ.ย. เป็นวันหยุดราชการประจำปี เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา...

ทั่วไป พ.ค. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้วันที่ 3 มิถุนายนของทุกปี... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. ....

การเมือง พ.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ....

การเมือง เม.ย. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงยุติธรรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….... อ่านต่อ

คณะอนุกรรมการการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญเห็นชอบแผนแม่บทฟื้นฟูคลองเปรมประชากร-บึงราช...

ทั่วไป ก.พ. 62 –สำนักโฆษก รอง.นรม.พล.อ.ฉัตรชัยเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการ การขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่และโครงการสำคัญ ครั้งที่ 1/2562 วันนี้ (25 กุมภาพันธ์ 2562) เวลา... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ....

การเมือง ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ. ....... อ่านต่อ

การพิจารณากำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในปี 2562

การเมือง ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบตามที่สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเสนอกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษในปี 2562 ดังนี้ 1. กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562... อ่านต่อ

การจัดตั้งกรมการขนส่งทางราง

การเมือง ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. ร่างกฎกระทรวงว่าด้วยกลุ่มภารกิจ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 2. ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมการขนส่งทางราง กระทรวงคมนาคมพ.ศ. .... 3.... อ่านต่อ

คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุข และสังคมเห็นชอบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น...

ทั่วไป ก.พ. 62 –สำนักโฆษก รอง นรม.พล.อ ฉัตรชัย ฯเป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนและปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดินคณะที่ 4 คณะกรรมการขับเคลื่อนและปฏิรูปด้านสาธารณสุขและสังคม... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบให้กำหนดวันที่ 12 เม.ย. 62 เป็นวันหยุดราชการเพิ่มเติม

การเมือง ก.พ. 62 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พ.อ.อธิสิทธิ์ ไชยนุวัติ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบให้กำหนดให้วันศุกร์ที่ 12 เมษายน 2562... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

การเมือง ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมศุลกากร กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. ....

การเมือง ก.พ. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบร่างกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง พ.ศ. .... ที่สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว... อ่านต่อ

รอง นรม.พล.อ. ฉัตรชัย ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเค...

ทั่วไป ม.ค. 62 –สำนักโฆษก ผลการประชุมคณะกรรมการแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ 1/2562 วันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

การเมือง ม.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติหอพัก (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เสนอ... อ่านต่อ

ประกาศสำนักพระราชวัง เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

การเมือง ม.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบ ประกาศสำนักพระราชวัง ลงวันที่ 1 มกราคม 2562 เรื่อง ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งการพระราชพิธีบรมราชาภิเษก... อ่านต่อ

การเชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์

การเมือง ม.ค. 62 –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ (พณ.) เสนอให้ พณ. (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) เชื่อมโยงข้อมูลภาพใบหน้าบุคคลจากกรมการปกครองด้วยระบบคอมพิวเตอร์... อ่านต่อ

รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการติดตามการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล (คตน.)...

ทั่วไป ธ.ค. 61 –สำนักโฆษก รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุม คตน. ครั้งที่ 12/2561 พร้อมติดตามการใช้ยางพาราของหน่วยงานภาครัฐ การขยายเขตไฟฟ้าให้เข้าถึงทุกหมู่บ้าน... อ่านต่อ

รองนายกรัฐมนตรี พลเอก ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายปาล์มน้ำมันแห่งชาติ (กนป.)...

ทั่วไป พ.ย. 61 –สำนักโฆษก ที่ประชุม กนป. รับทราบมาตรการปรับสมดุลน้ำมันปาล์มในประเทศ และเห็นชอบโครงการสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรชาวสวนปาล์มน้ำมัน วันนี้ (29 พ.ย.61) เวลา... อ่านต่อ

รอง.นรม. พล.อ. ฉัตรชัยฯ สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องวางแผนรับมือ เฝ้าระวังภัยแล้งทั่วประเทศ...

ทั่วไป พ.ย. 61 –สำนักโฆษก วันนี้ (19 พฤศจิกายน 2561) เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมคณะรัฐมนตรี ชั้น 2 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ทำเนียบรัฐบาล พลเอก ฉัตรชัย สาริกัลยะ... อ่านต่อ

คณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ เห็นชอบแผนการดำเนินการขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมปี 2562...

ทั่วไป พ.ย. 61 –สำนักโฆษก การขับเคลื่อนแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรม เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางในการดำเนินงานให้การส่งเสริมคุณธรรมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ วันนี้ ( 14 พฤศจิกายน... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ....

การเมือง พ.ย. 61 –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติสภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเสนอ... อ่านต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี เร่งขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการ...

ทั่วไป พ.ย. 61 –สำนักโฆษก รอง นรม. พล.อ.ฉัตรชัย ฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการว่าด้วยการพัฒนายุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี ครั้งที่ 3/2561 วันนี้ ( 5 พฤศจิกายน 2561 ) เวลา 09.00... อ่านต่อ

นายกฯ สั่งก.เกษตรฯ-คลัง เร่งหาแนวทางช่วยเหลือช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบหลังราคาร่วง

เศรษฐกิจ ต.ค. 61 –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลค.) ได้ออกหนังสือเวียนข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เร่งดำเนินกา... อ่านต่อ

รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่...

ทั่วไป ต.ค. 61 –สำนักโฆษก รอง นรม. พล.อ.อ.ประจินฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายอวกาศแห่งชาติ ครั้งที่ 4/2561 พิจารณาความคืบหน้าการดำเนินงานจัดทำ (ร่าง)... อ่านต่อ

รอง นรม.พล.อ.ประวิตรฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผน การบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชาย...

ทั่วไป ก.ย. 61 –สำนักโฆษก ผลการจัดกิจกรรมวันเก็บขยะชายหาดสากล ระหว่างวันที่ 13 – 17 กันยายน 2561 มีประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 10,000 คน... อ่านต่อ


ข่าวสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก่อน 28 กันยายน พ.ศ. 2561 15:09 น.

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ