ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คอลัมน์: คันปากอยากเล่า: ตีตั๋วจอง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

เก็บตกงานแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ระหว่าง สนช.กับสื่อประจำรัฐสภา ที่มี ครูหยุย วัลลภ ตังคณานุรักษ์ เป็นโต้โผในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสื่อมวลชนสัมพันธ์ ในคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ สนช.เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเป็นการแข่งขันกีฬาแบบสบายๆ 9 ชนิด อาทิ ปิดตาตีหม้อ, ปาลูกโป่ง, รับส่งลูกโป่งน้ำ เป็นต้น บรรยากาศเป็นไปอย่างชื่นมื่น

ข่าวสนช. »

ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. เสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไป

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

อยู่เฉยๆ

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ตั้งชื่อเรื่องอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่า นายสบาย กำลังจะเขียนหนังสือยุยงให้คนไทยอยู่เฉยๆ ไม่ต้องไปออกเสียงลงประชามติร่างรัฐธรรมนูญนะ ซึ่งก็ยังข้องใจอยู่ว่า ยุยงให้ประชาชนอยู่เฉยๆ ได้มั้ย ผิดกฎหมายลงประชามติรึไม่ มันก็ไม่ชัด เพราะเท่าที่ท่านมีการพูดจาข่มขู่เป็นรายวันอยู่ก็แค่ว่า จะพูดว่ารับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้

ข่าวประชามติ »

กรธ.ห้ามรัฐเซ็นเซอร์สื่อฯ สส.350-ปาร์ตี้ลิสต์150ฉะองค์กรอิสระยิ่งใหญ่

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"กรธ." เคาะ ที่มาเคาะส.ส. 500 คน แบบแบ่งเขต 350 บัญชีรายชื่อ 150 กาบัตรใบเดียว ส่วนเลือกตั้ง ส.ว.ทางอ้อม 200 คน เป็นได้สมัยเดียววาระ 5 ปี กลับลำห้าม "สภาผัวเมีย" ป้องผลประโยชน์ทับซ้อน ถอยคุมเข้มสื่อ ยอมตัดปมให้อำนาจรัฐ เซ็นเซอร์ข่าวช่วงอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้มีกฎหมายความมั่นคงคุมอยู่แล้วหวั่นซ้ำซ้อน ปัดถูกกดดัน

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

ศาลรัฐธรรมนูญเยอรมันเตรียมอ่านคำตัดสินกรณีโครงการซื้อบอนด์ของ ECB

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศาลรัฐธรรมนูญของเยอรมนีแถลงในวันนี้ว่า ทางศาลจะมีคำพิพากษาขั้นสุดท้ายในวันที่ 21 มิ.ย.เกี่ยวกับความชอบด้วยกฎหมายของโครงการของธนาคารกลางยุโรป (ECB) ในการซื้อพันธบัตรจากประเทศสมาชิกที่มีสถานะการเงินที่อ่อนแอ ทั้งนี้ ECB ได้ริเริ่มโครงการดังกล่าวในเดือนส.ค.2012 โดยใช้ชื่อว่า Outright Monetary Transactions (OMT)

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ThaiPR.net

แจง! ที่ผ่านมากลไกการบริหารงานด้านวัคซีน ทั้งนโยบายและการบูรณาการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นเอกภาพ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ล่าสุดการทำประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบแล้ว รอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ คาด! ไม่เกินสิ้นปีพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คอลัมน์: ข่าวสั้น: 'ทอม ดันดี' รับหมิ่นเบื้องสูงศาลตัดสิน 1 มิ.ย.

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาฯ * ที่ศาลอาญา ศาลนัดพร้อมคู่ความคดีหมิ่นเบื้องสูง หมายเลขดำ อ.3475/2558 ที่พนักงานอัยการคดีอาญา 6 เป็นโจทก์ฟ้อง นายธานัท ธนวัชรนนท์ หรือทอม ดันดี อายุ 57 ปี อดีตนักร้องเพลงเพื่อชีวิตชื่อดังวงซูซู เป็นจำเลย ในความผิดฐานดูหมิ่นสถาบัน ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 และกระทำผิด พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 มาตรา 14 (1)

ข่าวศาลอาญา »