ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

ล้อมคอกเกษตรพันธสัญญาสภาเกษตรกร-สนช.ดันออกกฎหมายคุมเข้ม

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ได้เข้าพบสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อขอความร่วมมือให้ช่วยผลักดัน ร่างพ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองระบบเกษตรพันธสัญญา พ.ศ. .... เพื่อส่งเสริมคุ้มครองสร้างความเป็นธรรมให้กับเกษตรกร ในระบบเกษตรพันธสัญญา หรือ Contact Farming

ข่าวสนช. »

คอลัมน์: สถานีพัฒนาสังคม: แนวทางการให้ความคุ้มครอง การสร้างเสริมความปลอดภัยและการป้องกันการบาดเจ็บในเด็ก

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

คณะกรรมาธิการการสังคมและกิจการเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งมีอำนาจหน้าที่ในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญหรือร่างพระราชบัญญัติ และพิจารณาศึกษาเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ คนพิการ และ ผู้ด้อยโอกาส และได้ตระหนักถึงปัญหาที่เกี่ยวข้อง

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

พล.อ.ประวิตร แจง 10 ข้อเสนอ-แนวคิดตั้งคปป.หวังแก้ปัญหาทางตัน ยันพร้อมฟังประชามติ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า กรณีที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ส่งข้อเสนอแนะ 10 ข้อให้คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ(กรธ.)นั้น เป็นข้อคิดเห็นส่วนหนึ่งที่เสนอไปเพื่อประกอบการพิจารณาของ กรธ. นอกจากนี้ คสช.ยังมีความเห็นสนับสนุนแนวทางการจัดตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์การปฏิรูปและการปรองดองแห่งชาติ(คปป.)

ข่าวประชามติ »

รัฐบาลต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉิน 3 จ.ชายแดนใต้อีก 3 เดือนเริ่ม 20 ก.ย.

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศเรื่อง การขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน ตามที่ได้มีการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่จังหวัดนราธิวาส จังหวัดยะลา และจังหวัดปัตตานี ยกเว้นอำเภอแม่ลาน

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

เปรียบแพขนานยนต์ส่งถึงฝั่ง

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * "ประยุทธ์" ลั่นไม่ใช่เจ้าของเรือแป๊ะ แต่เปรียบตัวเป็นคนต่อแพขนาน ยนต์ เพื่อเอาคนทั้งหมดไปถึงฝั่ง เรียกร้อง ให้ทุกภาคส่วนร่วมมือกันเพื่อวางยุทธศาสตร์ชาติ ขณะที่ "มีชัย" ย้ำเลือกตั้ง ส.ว.ทางอ้อม เล็งให้ศาลฎีกาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีอำนาจถอดถอนตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ระหว่างที่ พล.อ.

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

'บิ๊กป้อม'ซัดกสม.ไม่ต้องมาสอน ชี้ม.44-กฎอัยการศึกมีค่าเท่ากัน

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

30 มี.ค. 58 เมื่อเวลา 10.00 น.ที่องค์การทหารผ่านศึก พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณีกรรมการสิทธิมนุษยชนหรือ กสม.แสดงความกังวลการนำมาตรา 44 มาใช้แทนกฎอัยการศึก ที่จะทำให้นายกรัฐมนตรีใช้อำนาจมากเกินไปและเสนอให้ใช้พ.ร.บ.ความมั่นคงหรือพ.ร.ก.ฉุกเฉินแทนว่า ไม่น่าจะต้องมาสอนกัน

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

บุคคลแนวหน้า: กิ่งทองใบหยก

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บัญญัติ ตังกบดี ผู้พิพากษาหัวหน้าคณะศาลอาญาใต้ พลตำรวจตรีอิทธิพล พิริยะภิญโญ (รองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล) เป็นประธานร่วมในพิธีหลั่งน้ำพระพุทธมนต์มงคลสมรส ระหว่าง นัจริพร บุตรี นุจรี ทองมงคล กับ พันตำรวจตรีเพิ่มวุฒิ บุตร นาวาโทวิชัย นาวาตรีหญิงพัชรี ประทุมราช ที่ห้องบอลรูม โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพฯ

ข่าวศาลอาญา »