ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คอลัมน์: ฉลามเขียว: ตอนนี้นับเป็น 4 ด้าน

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

ทั้งๆ ที่รู้ล่วงหน้าว่านายกฯ ปู ยิ่งลักษณ์ โดย สนช.มีมติถอดถอนแน่นอน และ ป.ป.ช.กับอัยการสูงสุดจะต้องยื่นฟ้องต่อศาลอาญานักการเมืองแน่นอน แต่เมื่อเกิดเหตุแล้วตัวผมกลับมีอาการสลึมสลือ เขียนหนังสือไม่ออก คิดประเด็นไม่ได้ ดังนั้นวันนี้ขอลอกข่าวของเว็บไซต์กรุงเทพฯ ธุรกิจ 23 ม.ค.2558 มาลงนะครับ คุณภานุพงศ์ ภัทรคนงาม

ข่าวศาลอาญา »

กระบวนการยุติธรรม-ศาลโปร่งใส-ตรวจสอบได้

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

หมายเหตุ * ผลการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญของกรรมา ธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ ภาค ๓ หลักนิติธรรม ศาล และองค์กรตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ หมวด ๑ ศาลและกระบวนการยุติธรรม ส่วนที่ ๑ บททั่วไป ส่วนที่ ๒ ศาลรัฐธรรมนูญ มาตรา (๓/๑/๑) ๒ "มาตรา (๓/๑/๑) ๒ กระบวนการยุติธรรมต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย มีความเป็นธรรม

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

ประกาศต่ออายุพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ 5อำเภอจังหวัดสงขลา

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

26 พ.ย.57 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศคงพ.ร.บ.ความมั่นคงฯ ใน5อำเภอที่สงขลา โดยให้มีผลบังคับใช้ระหว่างวันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันที่ 30 พฤศจิกายนพ.ศ. 2558 ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ด้วยสถานการณ์ในเขตพื้นที่อำเภอแม่ลาน จังหวัดปัตตานี และอำเภอจะนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คอลัมน์: จับประเด็น: ศาลสั่งคุ้มครองบิสสิเนสแอร์บินได้

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

นายสมชาย พิพุธวัฒน์ อธิบดีกรมการบินพลเรือน กล่าวว่า กรณีศาลปกครองกลางมีคำสั่งคุ้มครองชั่วคราว ให้สายการบินบิสสิเนสแอร์ ทำการบินได้จนกว่าจะมีคำตัดสิน หรือสิ้นสุดใบอนุญาตภายใน 2 ปีว่า เมื่อศาลมีคำสั่งแล้ว กรมฯ ในฐานะผู้กำกับนโยบายก็ต้องปฏิบัติตาม แต่การอนุญาตให้สายการบินเปิดให้บริการบินขึ้น ลงได้หรือไม่นั้น

ข่าวศาลปกครอง »

ฝัง'ปู'ตลอดชีวิต!รธน.ใหม่จ่อห้ามคนถูกถอดถอน/ขี้ข้าขอเจียมตัวรอโรดแม็พ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

ไทยโพสต์ * โฆษก คสช.ระบุหาก "ยิ่งลักษณ์" จะออกนอกประเทศต้องขออนุ ญาตตามขั้นตอน ยังไม่มีการเคลื่อนไหวที่จะนำไปสู่เหตุวุ่นวาย ป.ป.ช.เผยรอ อสส.ร่างสำนวนคำฟ้องศาลฎีกา 1 เดือน "ปู" ส่อเลิกเล่นการเมืองตลอดชีวิต กมธ.ยกร่างฯ ยก รธน.ปี 50 ห้ามคนถูก ส.ว.ถอดถอนลงสมัคร ส.ส. พร้อมยึดเจตนารมณ์เดิม และ รธน.ชั่วคราวตัดสิทธิ์คนโกง

ข่าวศาลฎีกา »

กกต.หนุนจัดเวทีฟังความเห็น 'ประชา'เน้นดึงคนหลากหลาย

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

24 ม.ค. 58  เมื่อเวลา 9.30 น. ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ได้จัดการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อสนับสนุนการจัดทำเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนของสภาปฎิรูปแห่งชาติ (สปช.)โดยมีผู้บริหาร ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและกรุงเทพมหานคร

ข่าวกกต. »

ติดดาบศาลอุทธรณ์ เชือด‘ซุกทรัพย์สิน’ ไม่กระทบคดีค้างเก่า

หนังสือพิมพ์แนวหน้า

เชือด‘ซุกทรัพย์สิน’ ไม่กระทบคดีค้างเก่า เขียนบทเฉพาะกาล กมธ.ตั้งทีมงาน4คน ร่างหมวดนักการเมือง เมื่อวันที่ 23 มกราคม นายคำนูณ สิทธิสมาน โฆษกคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ยกร่างรัฐธรรมนูญ แถลงความคืบหน้าการยกร่างรัฐธรรมนูญรายมาตรา ในหมวด 2 การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ ส่วนที่1บททั่วไป ว่า

ข่าวศาลอุทธรณ์ »