ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 6/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 6/2556 เรื่อง แบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้า โดยที่เป็นการสมควรกาหนดแบบแจ้งการเริ่มและการหยุดปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าที่ติดต่อลูกค้าเพื่อประโยชน์ในการกำกับดูแลและการติดต่อประสานงานระหว่างนายหน้าซื้อขายล่วงหน้าและผู้จัดการ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 5/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 5/2556 เรื่อง ยกเลิกประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า อาศัยอำนาจตามความในข้อ 33 แห่งประกาศคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ที่ กน 2/2548 เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขในการประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้า ประเภทนายหน้าซื้อขายล่วงหน้า ลงวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2548 และข้อ

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าที่ สธ 4/2556

ประกาศตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าฯ

ที่ สธ 4/2556 เรื่อง วันหยุดทำการของผู้ประกอบธุรกิจการซื้อขายล่วงหน้าประจำปี พ.ศ. 2556 (ฉบับที่ 2) อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่งพระราชบัญญัติการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า พ.ศ. 2542 เลขาธิการคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า จึงกำหนดให้ วันจันทร์ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2556

วรรคทอง

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"เมื่อมีโอกาสและมีงานทำ ควรเต็มใจทำโดยไม่จำเป็นต้องตั้งข้อแม้ หรือเงื่อนไขอันใด ไว้ให้เป็นเครื่องกีดขวาง คนที่ทำงานได้จริงๆ นั้น ไม่ว่าจะจับงานสิ่งใดย่อมทำได้เสมอ ถ้ายิ่งมีความเอาใจใส่ มีความขยัน และความซื่อสัตย์สุจริต ก็ยิ่งจะช่วยให้ประสพผลสำเร็จในงานที่ทำสูงขึ้น" (พระบรมราโชวาท)

ประกาศกระทรวงการคลังเกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗)

ข้อบังคับและประกาศภาษีสรรพากร

เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓๐๗) เรื่อง รายชื่อผู้รับทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๔ แห่งพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ ๒๙๗) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกอบกับข้อ ๖ ของประกาศกระทรวงการคลัง เกี่ยวกับภาษีเงินได้ (ฉบับที่ ๓) เรื่อง กำหนดหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน

คอลัมน์: ข่าวสั้น: ปูดนักการเมืองหาเสียงปลดหนี้ กยศ.

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

อู่ทองใน * ที่รัฐสภา ในการประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มีนายพีระศักดิ์ พอจิต รองประธาน สนช.คนที่ 2 ทำหน้าที่ประธานการประชุม พิจารณากระทู้ถามเรื่อง ปัญหาการค้างชำระหนี้กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) ของนายวัลลภ ตังคณานุรักษ์ สมาชิก สนช. ที่ถามไปยังนายกรัฐมนตรี ถึงมาตรการบังคับคดี

ข่าวสนช. »

นิด้าโพลเผยประชาชน 35.87% รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่อีก 38.20% ยังไม่ตัดสินใจ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.20 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมาร้อยละ 35.87 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนอีกร้อยละ 14.00 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ

ข่าวประชามติ »

นิด้าโพลเผยประชาชน 35.87% รับร่างรัฐธรรมนูญ แต่อีก 38.20% ยังไม่ตัดสินใจ

สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

ศูนย์สำรวจความคิดเห็นนิด้าโพล สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เผยการตัดสินใจของประชาชนเกี่ยวกับการลงประชามติรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญ พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 38.20 ระบุว่า ยังไม่ตัดสินใจ รองลงมาร้อยละ 35.87 ระบุว่า ไปลงมติรับร่างรัฐธรรมนูญ ประชาชนอีกร้อยละ 14.00 ระบุว่า ไปใช้สิทธิ

ข่าวรัฐธรรมนูญ »

กรธ.ห้ามรัฐเซ็นเซอร์สื่อฯ สส.350-ปาร์ตี้ลิสต์150ฉะองค์กรอิสระยิ่งใหญ่

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

"กรธ." เคาะ ที่มาเคาะส.ส. 500 คน แบบแบ่งเขต 350 บัญชีรายชื่อ 150 กาบัตรใบเดียว ส่วนเลือกตั้ง ส.ว.ทางอ้อม 200 คน เป็นได้สมัยเดียววาระ 5 ปี กลับลำห้าม "สภาผัวเมีย" ป้องผลประโยชน์ทับซ้อน ถอยคุมเข้มสื่อ ยอมตัดปมให้อำนาจรัฐ เซ็นเซอร์ข่าวช่วงอัยการศึกพ.ร.ก.ฉุกเฉิน ชี้มีกฎหมายความมั่นคงคุมอยู่แล้วหวั่นซ้ำซ้อน ปัดถูกกดดัน

ข่าวพ.ร.ก.ฉุกเฉิน »

เลขที่ ๑ ซอยปลื้มมณี: มุมมองร่างรธน.ฉบับใหม่

หนังสือพิมพ์บ้านเมือง

นุรักษ์ มาประณีต ปธ.ศาล รธน. เป็นประธานเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เนื่องในวาระ ศาลรัฐธรรมครบรอบ 18 ปี เรื่อง มุมมองร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ และได้รับเกียรติจาก มีชัย ฤชุพันธุ์ ปธ.กรธ. ปาฐกถาพิเศษ จัดโดยศาลรัฐธรรมนูญ โดยมี ชวน หลีกภัย, ศ.พิเศษ ชัยสิทธิ์ ตราชูธรรม, วรวิทย์ กังศศิเทียม พร้อมด้วย ดร.ปัญญา อุดชาชน

ข่าวศาลรัฐธรรมนูญ »

สถาบันวัคซีนฯ เผย!!ความสำคัญของ พ.ร.บ.ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ

ThaiPR.net

แจง! ที่ผ่านมากลไกการบริหารงานด้านวัคซีน ทั้งนโยบายและการบูรณาการขาดความต่อเนื่อง ไม่เป็นเอกภาพ เป็นอุปสรรคต่อการสร้างความมั่นคงด้านวัคซีนของประเทศ ล่าสุดการทำประชาพิจารณ์ผ่านความเห็นชอบแล้ว รอเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา หากไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ คาด! ไม่เกินสิ้นปีพ.ร.บ.ฉบับนี้จะมีผลบังคับใช้ได้ทันที ดร.นพ.จรุง เมืองชนะ

ข่าวพ.ร.บ.ความมั่นคง »

คอลัมน์: ข่าวสั้น: เลื่อนไต่สวนเทือกฟ้องธาริตปฏิบัติมิชอบ

หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

รัชดาฯ * ที่ห้องพิจารณาคดี 913 ศาลอาญา ศาลนัดไต่สวนมูลฟ้องคดีหมายเลขดำที่ 9/2557 ที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ อดีตเลขาธิการ กปปส. เป็นโจทก์ฟ้อง นายธาริต เพ็งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ เป็นความผิดฐานปฏิบัติหน้าที่มิชอบและหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา กรณีวันที่ 17 ธ.ค. 31 ธ.ค.56

ข่าวศาลอาญา »