ข่าวอินโฟเควสท์
06:34 World Markets: สรุปภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ   ดัชนีและภาวะตลาดหุ้น น้ำมัน ทองคำ และตลาดเงินต่างประเทศ ประจำวันที่ 8 ธ.ค.…
06:05 (REPEAT) ภาวะตลาดหุ้นนิวยอร์ก: ดาวโจนส์ปิดบวก 117.68 จุด ขานรับตัวเลขจ้างงานสหรัฐแข็งแกร่ง   ดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกเมื่อวันศุกร์ (…
18:47 รัฐมนตรีชาติอาหรับประกาศไม่ยอมรับเยรูซาเลมเป็นเมืองหลวงอิสราเอล   รัฐมนตรีต่างประเทศจากชาติสมาชิกสันนิบาตอาหรับเปิดเผยว่า การที่สหรัฐตัดสินใจรั…
17:04 กรมควบคุมโรค เตือนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ให้ระวังโรคภัยในช่วงน้ำท่วม   นายแพทย์สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เปิดเผยว่า จากการเ…
16:56 ญี่ปุ่นของบกลาโหมเพิ่ม 730 ล้านเยน เพื่อรับมือภัยคุกคามเกาหลีเหนือที่รุนแรงมากขึ้น   นายอิตสึโนริ โอโนเดระ รัฐมนตรีกลาโหมญี่ปุ่นเปิดเผยว่า กระท…

ฐานะการคลังของรัฐบาลเดือนตุลาคม 2560

ข่าวเศรษฐกิจ กระทรวงการคลัง -- จันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 13:24:54 น.

นายสุวิชญ โรจนวานิช ผู?อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง แถลงข่าวฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดเดือนตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ 2561 รัฐบาลมีรายได?นำส?งคลังทั้งสิ้นจำนวน 183,814 ล้านบาท ในขณะที่มีการเบิกจ?ยเงินงบประมาณทั้งสิ้นจำนวน 428,374 ล้านบาท รัฐบาลได?กู?เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 40,600 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 304,817 ล?นบาท

นายสุวิชญฯ สรุปว? “ฐานะการคลังในเดือนตุลาคม 2560 อยู่ในระดับที่เข้มแข็ง โดยเงินคงคลัง มีจำนวนทั้งสิ้นกว่าสามแสนล้านบาท เพียงพอสำหรับการรองรับการเบิกจ่ายงบประมาณและสนับสนุน

การขยายตัวทางเศรษฐกิจให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้”
ฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดประจำเดือนตุลาคม 2560

ในเดือนตุลาคม 2560 รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 259,541 ล้านบาท โดยเป็นการขาดดุลเงินงบประมาณจำนวน 244,560 ล้านบาท และเป็นการขาดดุลเงินนอกงบประมาณจำนวน 14,981 ล้านบาท ส่งผลให้เงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวน 304,817 ล้านบาท โดยมีรายละเอียด ดังนี้

1. รัฐบาลมีรายได?นำส?งคลัง จำนวน 183,814 ล?นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันป?ที่แล?ว จำนวน 32,760 ล?นบาท (คิดเป?นร?อยละ 21.7) ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการนำส่งเงินจากรายได้รัฐวิสาหกิจและภาษีมูลค่าเพิ่มที่สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้ว

2. รัฐบาลมีการเบิกจ?ยเงินงบประมาณทั้งสิ้น จำนวน 428,374 ล?นบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันป?ที่แล?วจำนวน 6,981 ล?นบาท (คิดเป?นร?อยละ 1.6) โดยเป็นรายจ่ายปีปัจจุบันจำนวน 413,946 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 2.0 ประกอบด?วยรายจ?ยประจำจำนวน 381,741 ล้านบาท ต่ำกว่าเดือนเดียวกันป?ที่แล?วร?อยละ 3.3 และรายจ?ยลงทุน 32,205 ล้านบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 17.0 และการเบิกจ่ายเงินจากงบประมาณป?ก?อนจำนวน 14,428 ล?นบาท สูงกว่าเดือนเดียวกันปีที่แล้วร้อยละ 11.2 (ตารางที่ 1)การเบิกจ?ยเงินงบประมาณที่สำคัญในเดือนนี้ ได?แก? รายจ่ายอื่นของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจำนวน 60,121 ล้านบาท เงินอุดหนุนของกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 43,894 ล้านบาท และเงินอุดหนุนสำนักงานประกันสังคมจำนวน 42,095 ล้านบาท

3. ดุลการคลังรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสด จากรายได?นำส?งคลังและการเบิกจ?ยเงินงบประมาณของรัฐบาลข?งต?น ส?งผลให้ดุลเงินงบประมาณในเดือนตุลาคม 2560 ขาดดุลจำนวน 244,560

ล?นบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุลจำนวน 14,981 ล?นบาท ซึ่งมีสาเหตุหลักมาจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลังจำนวน 40,000 ล้านบาท เงินฝากคลังของกองทุนประชารัฐเพื่อเศรษฐกิจฐานรากจำนวน 20,284 ล้านบาท ทำให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดจำนวน 259,541 ล้านบาท ทั้งนี้ รัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุลจำนวน 40,600 ล้านบาท ส่งผลให้ดุลเงินสด (หลังกู?ชดเชยการขาดดุล) ขาดดุลเท่ากับจำนวน 218,941 ล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2560 มีจำนวนทั้งสิ้น 304,817 ล้านบาท (ตารางที่ 2)

สำนักนโยบายการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

โทร 0 2273 9020 ต?อ 3563, 3558

--กระทรวงการคลัง--

ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง