ข่าวอินโฟเควสท์
14:31 ตลาดหุ้นยุโรปเปิดบวกเล็กน้อย ขณะนักลงทุนยังกังวลข้อพิพาทการค้าจีน-สหรัฐ   ตลาดหุ้นยุโรปเปิดขยับขึ้นเล็กน้อยในวันนี้ ขณะที่นักลงทุนยังคงวิตกกังว…
14:30 (เพิ่มเติม)กลยุทธ์การลงทุนรอบบ่ายวันที่ 24 พฤษภาคม 2561   โบรกเกอร์ แนวรับ แนวต้าน กลยุทธ์ จากบทวิเคราะห์ ASL 1,730/1,725 1,747/1,750 แท่งเทียน…
14:20 ภาวะตลาดหุ้นจีน: เซี่ยงไฮ้คอมโพสิตปิดลบ 14.31 จุด เหตุนักลงทุนยังวิตกการค้าจีน-สหรัฐ   ดัชนีเซี่ยงไฮ้คอมโพสิตตลาดหุ้นจีนปิดปรับตัวลงในวันนี้ เน…

อุตสาหกรรมอาหารทะเลตากแห้ง (กุ้งและปลาหมึกแห้ง)

ข่าวเศรษฐกิจ -- เสาร์ที่ 15 มกราคม 2543 15:29:12 น.
บทสรุปนักลงทุน

การอบ/ตากแห้งเป็นกรรมวิธีในการถนอมอาหารทะเลชนิดหนึ่ง  ซึ่งทำให้สามารถเก็บ

รักษาอาหารทะเลได้เป็นระยะเวลานานขึ้นและเป็นที่นิยมบริโภคของคนไทยและประเทศในเอ

เชียโดยเฉพาะกุ้งแห้งและปลาหมึกแห้ง  อาหารทะเลตากแห้งที่ผลิตได้ส่วนใหญ่จะบริโภคภายใน

ประเทศ    มีการส่งออกประมาณร้อยละ  17  ของผลผลิตทั้งหมด  ปริมาณความต้องการบริโภคใน

ประเทศในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาได้ปรับตัวลดลงตามภาวะเศรษฐกิจ  เนื่องจากอาหารทะเลตากแห้ง

เป็นอาหารที่มีราคาค่อนข้างสูง  และประสบปัญหาขาดแคลนวัตถุดิบในบางช่วง ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นไป

อีก  แต่คาดว่าความต้องการบริโภคในประเทศจะเริ่มกระเตื้องขึ้นหลังจากภาวะเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้น

ในปี 2543 สำหรับการส่งออกมีแนวโน้มลดลงเช่นกันตามการลดลงของวัตถุดิบ  ส่วนการนำเข้ามี

แนวโน้มเพิ่มขึ้นตามการนำเข้าปลาหมึกแห้งจากเวียดนามที่มีขนาดใหญ่และราคาต่ำกว่าปลาหมึก

แห้งในประเทศ
การผลิตอาหารทะเลตากแห้งของประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นโรงงานขนาดเล็กและอุต

สาหกรรมในครัวเรือน         มีแหล่งที่ตั้งกระจายอยู่ตามจังหวัดแถบชายทะเลทั้งในภาคใต้และภาค

ตะวันออก  โดยมีการจำหน่ายสินค้าผ่านตัวแทนในตลาดสดและห้องเย็นเพื่อทำการส่งออก  วัตถุดิบที่

ใช้ส่วนใหญ่จะเป็นกุ้งฝอยและปลาหมึกกล้วย โดยมีอัตรากำไรเฉลี่ยประมาณร้อยละ 5-6 ของราคา

ขาย
ปัญหาที่อุตสาหกรรมอาหารทะเลตากแห้งเผชิญส่วนใหญ่จะเป็นปัญหาด้านต้นทุนวัตถุดิบมี

ราคาสูงและขาดแคลน  ขณะที่คุณภาพของวัตถุดิบค่อนข้างต่ำโดยขนาดกุ้งที่จับได้ค่อนข้างเล็ก  จาก

สภาพแวดล้อมทางทะเลของไทยที่ค่อนข้างเสื่อมโทรมและต้นทุนน้ำมันที่เพิ่มขึ้น  ขณะที่ราคาขายไม่

สามารถปรับตัวเพิ่มขึ้นได้เนื่องจากตลาดมีความต้องการลดลง

การตลาด
ความต้องการในปัจจุบันและอนาคต

อาหารทะเลตากแห้ง  สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภทหลักตามวัตถุดิบ  คือ  ปลาหมึก

แห้ง  กุ้งแห้งและหอยแห้ง  โดยปลาหมึกจะมีสัดส่วนการแปรรูปโดยการตากแห้งมากที่สุดประมาณร้อย

ละ 24 ของผลผลิตปลาหมึกที่จับได้ทั้งหมด  รองลงมาคือกุ้งร้อยละ  17  ของผลผลิตกุ้งทั้งหมด  ใน

ขณะที่การผลิตหอยแห้งจะมีเพียงร้อยละ  1  ของผลผลิตหอยทั้งหมด  ในการแปรรูปส่วนใหญ่จะเป็น

การทำให้แห้งโดยไม่ผ่านการปรุงรส โดยเฉพาะกุ้งแห้ง ส่วนปลาหมึกและหอยแห้งจะมีบางส่วนที่

ผ่านการปรุงรสโดยการใช้ส่วนผสมต่าง  ๆ  เพื่อให้รสชาติน่ารับประทานมากขึ้น  ทางด้านราคา

จำหน่ายจะขึ้นกับขนาดและคุณภาพของผลผลิต  ทั้งนี้  อาจมีการแปรตามราคาวัตถุดิบที่มักปรับตัว

ขึ้นลงตามฤดูกาล  อย่างไรก็ตาม  ราคากุ้งและปลาหมึกแห้งจะมีเสถียรภาพมากกว่าราคาหอยแห้ง  ทำ

ให้ในช่วงที่ราคาวัตถุดิบสูงจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตมาก เนื่องจากผู้ผลิตส่วนใหญ่จะเป็นรายเล็กไม่มี

สถานที่เก็บรักษาเพื่อรอให้ราคาปรับตัวสูงขึ้น จึงจำเป็นต้องขายผลผลิตออกไปแม้ว่าอาจจะขาดทุน

เพราะจำเป็นต้องนำเงินที่ขายได้มาเป็นทุนหมุนเวียนเพื่อทำการผลิตต่อไป

ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่สามารถจับสัตว์น้ำทะเลได้เป็นจำนวนมากในแต่ละปี  และ

มีการนำไปใช้เพื่อการบริโภคในรูปแบบต่าง ๆกันทั้งการบริโภคสด และเข้าสู่อุตสาหกรรมการผลิต

ประเภทต่าง ๆ เช่น  อาหารทะเลแช่เย็นแช่แข็ง  อาหารทะเลกระป๋อง  ทำเค็มและตากแห้ง  เป็นต้น

กรณีของอาหารทะเลตากแห้งนั้นจะใช้ผลผลิตสัตว์น้ำทะเลประมาณร้อยละ 3 ของผลผลิตทั้งหมด

ที่จับได้  ส่วนใหญ่เป็นกุ้งและปลาหมึก  สำหรับปริมาณความต้องการอาหารทะเลตากแห้งมีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นตามลำดับตามจำนวนประชากรและรายได้ เนื่องจากอาหารทะลตากแห้งสามารถเก็บไว้

บริโภคได้นานและสามารถนำไปประกอบอาหารหรือรับประทานเป็นอาหารว่างได้  ตลาดส่วนใหญ่

จะเป็นตลาดเพื่อการบริโภคภายในประเทศประมาณร้อยละ 60-70 คิดเป็นปริมาณปีละ 4-5 พันตัน

อย่างไรก็ตาม  จากปริมาณการจับกุ้งและปลาหมึกในแต่ละปีที่มีแนวโน้มลดลงและภาวะเศรษฐกิจใน

ประเทศที่เกิดการถดถอยตั้งแต่กลางปี 2540 ได้ทำให้ความต้องการอาหารทะเลตากแห้งในประเทศ

ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่อง  ในขณะที่ผู้ผลิตประสบปัญหาต้นทุนการผลิตสูงขึ้นโดยเฉพาะค่าวัตถุดิบ

และพลังงาน ขณะที่ไม่สามารถปรับราคาขายเพิ่มขึ้นได้ แต่คาดว่าจากภาวะเศรษฐกิจที่เริ่มปรับตัวดี

ขึ้นในปี 2543 จะทำให้ความต้องการอาหารทะเลตากแห้งเริ่มเพิ่มขึ้นอีกครั้ง

ทางด้านการค้าระหว่างประเทศของกุ้งและปลาหมึกแห้งนั้น  เนื่องจากรหัสสินค้าของกรม

ศุลกากรประกอบไปด้วยกุ้งและปลาหมึกหลายประเภททั้งตากแห้ง  ทำเค็มหรือแช่ในน้ำเกลือ  แต่

คาดว่ากุ้งและปลาหมึกตากแห้งจะมีสัดส่วนมากที่สุด  ตามสัดส่วนการผลิตอาหารทะเลตากแห้ง  ทำ

ให้สามารถใช้ตัวเลขส่งออกและนำเข้าในรหัสสินค้าดังกล่าวเป็นตัวแทนของการส่งออกและนำเข้า

กุ้งและปลาหมึกแห้งได้ดี โดยปริมาณการส่งออกกุ้งและปลาหมึกแห้งซึ่งมีสัดส่วนร้อยละ 74 และ 26

ของปริมาณส่งออกอาหารทะเลตากแห้งทั้งหมด มีแนวโน้มลดลงเป็นลำดับจาก 2,600 ตัน ในปี 2538

เหลือเพียง 1,680 ตันในปี 2541 เท่านั้น และคาดว่าจะลดลงต่อเนื่องอีกร้อยละ 17 และ 14 เป็น 1,400

และ 1,200 ตันในปี 2542-2543 ตามลำดับ ตามการลดลงของวัตถุดิบ ทางด้านการนำเข้าซึ่งส่วนใหญ่

เป็นปลาหมึกแห้งกือบทั้งหมดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ  ส่วนใหญ่เป็นการนำเข้าปลาหมึกแห้งจาก

เวียดนามซึ่งมีขนาดใหญ่และราคาต่ำกว่าปลาหมึกแห้งในประเทศ  โดยในปี 2541  มีการนำเข้าเพิ่ม

ขึ้นจากปีก่อนถึงร้อยละ 96 สำหรับในปี 2542 และ 2543 คาดว่าปริมาณนำเข้าจะปรับตัวเพิ่มขึ้น

ประมาณร้อยละ 35 และ 11 เป็น 1,800 และ 2,000 ตันตามลำดับ
ผู้ผลิตในปัจจุบัน (คู่แข่ง)
ปัจจุบันมีผู้ผลิตกุ้งและปลาหมึกแห้งที่ขึ้นทะเบียนกับกรมโรงงานอุตสาหกรรมประมาณ

82 โรงาน แยกเป็นกุ้งแห้ง 59 โรงงาน และปลาหมึกแห้ง 23 โรงงาน โดยทั้งหมดเป็นโรงงานขนาด

กลางและย่อมมีจำนวนเงินทุนไม่มากนัก แหล่งที่ตั้งส่วนใหญ่อยู่ในจังหวัดชายทะเลแถบภาคใต้และภาค

ตะวันออก  อย่างไรก็ตาม  คาดว่าจำนวนผู้ผลิตอาหารทะเลตากแห้งทั้งหมดจะมากกว่าจำนวนที่กล่าว

ข้างต้น  เนื่องจากยังมีการผลิตอาหารทะเลตากแห้งในรูปของอุตสาหกรรมในครัวเรือนโดยไม่ได้จด

ทะเบียนเป็นโรงงานอีกจำนวนมาก  เป็นที่น่าสังเกตว่าโรงงานที่ผลิตอาหารทะเลตากแห้งส่วนใหญ่

จะผลิตอาหารทะเลตากแห้งแต่ละประเภทเป็นการเฉพาะ  จะไม่ทำการผลิตอาหารทะเลตากแห้งหลาย

ประเภทในโรงงานเดียวกัน เนื่องจากกรรมวิธีการผลิตค่อนข้างมีความแตกต่างกัน โดยเฉพาะปลาหมึก

แห้งจำเป็นต้องใช้แรงงานที่มีความชำนาญในการตัดแต่งปลาหมึก ซึ่งจะมีผลไปถึงการกำหนดราคา

จำหน่าย
รายชื่อผู้ประกอบการสำคัญของอุตสาหกรรมกุ้งแห้ง

ขนาดกลางและย่อม                              เงินทุนจดทะเบียน (บาท)

บริษัท เซ้าท์แอมซีฟู้ด จำกัด                                    15,000,00

นางบุปผา เพราพริ้ง                                          4,220,000

นายสุเต็น เหลาะเหม                                         4,100,000

นายสุธีรพันธ์ หนังสือ                                          2,650,000

นายขจร สายสกล                                            1,700,000

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
รายชื่อผู้ประกอบการสำคัญของอุตสาหกรรมปลาหมึกแห้ง

ขนาดกลางและย่อม                              เงินทุนจดทะเบียน (บาท)

บริษัท ปัตตานี ดีไฮเดทฟูดส์ จำกัด                               75,000,000

บริษัท บลู ซีฟูดส์  จำกัด                                      18,600,000

บริษัท ตั้งกิจรุ่งไพศาล จำกัด                                   12,600,000

บริษัท ไทยจินมี่ฟู้ดส์ จำกัด                                      8,500,000

บริษัท อรุณอินเตอร์เนชันแนล จำกัด                               7,300,000

ที่มา: กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ช่องทางการจำหน่าย

การจำหน่ายอาหารทะลตากแห้งส่วนใหญ่จะขายผ่านตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ค้าในตลาดสด  และมี

บางส่วนจำหน่ายให้แก่ห้องเย็นเพื่อทำการส่งออก
วัตถุดิบที่ใช้และแหล่งวัตถุดิบ

วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิตกุ้งแห้ง  คือ  กุ้งฝอย  และเกลือ  สำหรับวัตถุดิบหลักในการผลิต

ปลาหมึกแห้ง  คือ  ปลาหมึกกล้วย  ส่วนปลาหมึกกระดองและปลาหมึกสายมีเพียงเล็กน้อย  โดยหาก

เป็นการผลิตปลาหมึกปรุงรสก็จะต้องมีเครื่องปรุงรสต่าง ๆเป็นวัตถุดิบด้วย ซึ่งในการศึกษาครั้งนี้จะ

ศึกษาเฉพาะปลาหมึกแห้งชนิดไม่ปรุงรส  ซึ่งมีสัดส่วนการผลิตมากที่สุดเท่านั้น  ทางด้านแหล่งวัตถุ

ดิบจะอยู่ตามจังหวัดตามแถบชายทะเลทั้งภาคตะวันออกและภาคใต้
โครงสร้างต้นทุนการผลิต

ประเภท                                สัดส่วน(%)

กุ้งแห้ง           ปลาหมึกแห้ง

1. วัตถุดิบ (ในประเทศทั้งหมด)                       94              87

2. แรงงาน                                       3              10

3. โสหุ้ยการผลิต                                   2               3

4. ค่าเสื่อมราคาและอื่น ๆ                            1               1

รวม                       100             100

ที่มา: จากการสอบถามผู้ประกอบการ
กรรมวิธีการผลิต
กุ้งฝอยสด

กรณีกุ้งแห้ง                                    |


ทำความสะอาดด้วย


ต้มในน้ำผสมเกลือ ด้วยเครื่องต้มไอ
นํ้าประมาณ 10 นาที


ตากแดดประมาณ 2 ชั่ว


เข้าเครื่องอบประมาณ 2 ชั่ว


เข้าเครื่องตีเพื่อแยกเปลือก


แยกสิ่งแปลกปลอม
เช่น เปลือกหอย ป ด้วย


บรรจุถุงเพื่อจำหน่าย
ที่มา: สอบถามผู้ประกอบการ

กรณีปลาหมึกแห้ง                           ปลาหมึกสดทำความสะอาดด้วย


ตัดตาและเอาหมึกดำออกด้วย


ตากแดด 1-2 วันหรือเข้าเตาอบ


บรรจุถุงรอ
ที่มา: สอบถามผู้ประกอบการ
เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

เครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตกุ้งแห้ง  ประกอบด้วยเครื่องต้ม  เครื่องอบ  และเครื่องตีเปลือก  ส่วน

การผลิตปลาหมึกแห้งนั้น  เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนจึงมีเพียงตู้เย็นสำหรับเก็บรักษา

ปลาหมึกแห้งที่ทำการผลิตเสร็จแล้วเท่านั้น หากเป็นการผลิตที่มีขนาดใหญ่ขึ้นจำเป็นต้องมีเตาอบ

ปลาหมึกเพื่อใช้วิธีการอบแทนการตากแดดด้วย  เพื่อให้สามารถทำให้การผลิตได้โดยไม่ต้องขึ้นกับ

สภาวะอากาศ
การลงทุนและการเงิน

ในการลงทุนตั้งโรงงานผลิตอาหารทะเลตากแห้ง  ควรตั้งอยู่ในจังหวัดที่ติดทะเลเนื่องจาก

เป็นแหล่งวัตถุดิบ

กรณีการลงทุนผลิตกุ้งแห้งขนาดการผลิต 53 ตันต่อปี  (ทำงาน 6 ชั่วโมงต่อวัน)  และการ

ผลิตปลาหมึกแห้งขนาดการผลิต 12 ตันต่อปี (ทำงาน 6 ชั่วโมงต่อวัน) ประกอบด้วยเงินลงทุน

และอุปกรณ์ ดังต่อไปนี้
เงินลงทุน
กรณีกุ้งแห้ง

1. เงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนเริ่มต้น                      2,030,000 บาท

- ค่าที่ดินและค่าสิ่งปลูกสร้าง                           1,000,000 บาท

- ค่าเครื่องจักร                                      630,000 บาท

(เครื่องต้ม เครื่องอบ และเครื่องตีเปลือก)

-  ค่ายานพาหนะขนส่งสินค้า                             400,000 บาท

2. เงินทุนหมุนเวียนประมาณ                              1,200,000 บาท/เดือน

กรณีปลาหมึกแห้ง

1.! เงินทุนจดทะเบียนและเงินทุนเริ่มต้น                     1,120,000 บาท

- ค่าที่ดินและค่าสิ่งปลูกสร้าง                            700,000 บาท

- ค่าเครื่องจักร (ตู้เย็น)                               20,000 บาท

- ค่ายานพาหนะขนส่งสินค้า                             400,000 บาท

2.! เงินทุนหมุนเวียนประมาณ                               180,000 บาท/เดือน

บุคลากร
การผลิตกุ้งแห้งใช้บุคลากรประมาณ 4 คน  ส่วนการผลิตปลาหมึกแห้งใช้
บุคลากรประมาณ 3 คน โดยการผลิตทั้ง 2 ประเภทรวมแรงงานของเจ้าของกิจการด้วย
ค่าใช้จ่ายต่อปี
กรณีกุ้งแห้ง
ต้นทุนการขาย

1. ต้นทุนวัตถุดิบ                                                 11,700,000 บาทต่อปี

2. ต้นทุนแรงงาน                                                   240,000 บาทต่อปี

3. ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร                                        63,000 บาทต่อปี

4. ต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต                                             139,000 บาทต่อปี

4.1 สาธารณูปโภค

-  ค่าน้ำ                                               12,000 บาทต่อปี

-  ค่าไฟ                                               70,000 บาทต่อปี

-  ค่าโทรศัพท์                                           12,000 บาทต่อปี

4.2! ค่าขนส่ง

-  ค่าน้ำมัน                                             45,000 บาทต่อปี

กำไรเฉลี่ย  ประมาณร้อยละ 5 ของยอดขาย

หมายเหตุ: ยอดขายเฉลี่ย 53,000 กก. ราคาเฉลี่ย 240 บาท/กก. คิดเป็นรายได้ 12.72 ล้านบาท

กรณีปลาหมึกแห้ง
ต้นทุนการขาย

1. ต้นทุนวัตถุดิบ                                                  1,800,000 บาทต่อปี

2. ต้นทุนแรงงาน                                                   180,000 บาทต่อปี

3. ต้นทุนค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร                                         4,000 บาทต่อปี

4.  ต้นทุนค่าโสหุ้ยการผลิต                                             56,000 บาทต่อปี

! 4.1 สาธารณูปโภค

-  ค่าน้ำ                                                2,000 บาทต่อปี

-  ค่าไฟ                                               24,000 บาทต่อปี

-  ค่าโทรศัพท์                                           10,000 บาทต่อปี

4.2! ค่าขนส่ง

-  ค่าน้ำมัน                                             30,000 บาทต่อปี

กำไรเฉลี่ย   ประมาณร้อยละ 6 ของยอดขาย

หมายเหตุ:  ยอดขายเฉลี่ย 12,000 กก. ราคา 181 บาท/กก. คิดเป็นรายได้ 2.172 ล้านบาท

ภาคผนวก
ตารางที่ 1: การส่งออกกุ้งและปลาหมึกแห้งระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542

ปี                         ปริมาณ (ตัน)      % เปลี่ยนแปลง          มูลค่า (ล้านบาท)     % เปลี่ยนแปลง

2538                       2,607.40           -8.49             760.26             -2.88

2539                       2,110.42           -19.06            662.26            -12.89

2540                       1,554.16           -26.35            485.97            -26.61

2541                       1,683.75           +8.33             565.31            +16.32

2542 (ม.ค.-มิ.ย.)                 709.53             -2.06             267.91             +1.00

ที่มา: กรมศุลกากร
ตารางที่ 2: ตลาดส่งออกหลักช่วง 6 เดือนแรกของปี 2542

ประเทศ                     สัดส่วน (%)

1.! ฮ่องกง                                  36.92

2.! ญี่ปุ่น                                    35.92

3.! สหรัฐฯ                                  11.97

4.! แคนาดา                                  3.28

5.! ออสเตรเลีย                               2.56

6.! อื่น ๆ                                    9.35

รวม                      100

ที่มา: กรมศุลกากร
ตารางที่ 3: การนำเข้ากุ้งและปลาหมึกแห้งระหว่างปี พ.ศ. 2538-2542

ปี                     ปริมาณ (หน่วย)       % เปลี่ยนแปลง       มูลค่า (ล้านบาท)       % เปลี่ยนแปลง

2538                     404.70            -74.00             14.90              -88.7

2539                     618.11            +52.73             23.49              +57.65

2540                     682.00            +10.33             68.02             +289.57

2541                    1,337.65           +96.13            127.57              +87.54

2542 (ม.ค.-มิ.ย.)           933.77           +266.14             77.35             +342.50

ที่มา: กรมศุลกากร
ตารางที่ 4: ตลาดนำเข้าหลักช่วง 6 เดือนแรกของปี 2542

ประเทศ                     สัดส่วน (%)

1.! เวียดนาม                                27.28

2.! จีน                                     24.60

3.! กัมพูชา                                  15.78

4.! ลาว                                    15.61

5.! ไต้หวัน                                   8.25

6.! อื่น ๆ                                    8.48

รวม                      100

ที่มา: กรมศุลกากร
ราคาซื้อขาย
จะมีความหลากหลายขึ้นกับขนาดของผลผลิต โดยข้อมูลราคาที่รวบรวมได้จากกรมเศรษฐกิจการ
พาณิชย์ ปรากฏดังตารางที่ 5
ตารางที่ 5: ราคาขายส่งกุ้งแห้งและปลาหมึกแห้งตลาดกรุงเทพฯ

ปี                               ราคา (บาท/กก.)

กุ้งแห้ง             ปลาหมึกแห้ง

2540                      183                356

2541                      173                357

2542 (ม.ค.-ก.ย.)          322                275

ที่มา: กรมเศรษฐกิจการพาณิชย์
แหล่งขายเครื่องจักร (ในประเทศหรือต่างประเทศ)
ตารางที่ 6: รายชื่อผู้ผลิตและตัวแทนจำหน่าย

บริษัท                                                     ที่อยู่

หจก. กรุงเทพจรรยา                                      670-106  ซ.จรัลสนิทวงศ์ 66 บางพลัด  กทม.  10700

โทร. 424-0635

กล้วยน้ำไท เซลล์แอนด์เซอร์วิส                               3651/2-4  ถ.พระราม 4 พระโขนง  คลองเตย  กทม.

10110 โทร. 259-0189-90, 261-0864-65

บริษัท ไฮเทค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด                             4/69-71  ถ.พระราม 2 เขตบางขุนเทียน  กทม.  10150

โทร. 897-0860-9

บริษัท ไทยสตรีม เซอร์วิสแอนด์ซัพพลาย จำกัด                    754/31-32  สุขุมวิท  101  บางจาก  พระโขนง

กทม.10260 โทร. 332-8246-7

Convenience Food Systems(Thai) Ltd.                   1042  ซ.พูนสิน  ถ.สุขุมวิท 66/1  แขวงบางจาก  เขต

พระโขนง กทม. 10260 โทร. 361-1680-1

บริษัท รีไลอันซ์ เทค-เซอร์วิส จำกัด                           396 หมู่ที่ 2 คลองแค ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน

จ.สมุทรสาคร 74130 โทร. 810-0601-5, 429-1428
ที่มา: รวบรวมโดยบริษัท ศูนย์วิจัย ไทยพาณิชย์ จำกัด
ข้อมูลที่เกี่ยวกับกฎระเบียบและการขออนุญาตต่าง ๆ

1.!การขออนุญาตตั้งโรงงาน  เป็นไปตามขั้นตอนการขออนุญาตตั้งโรงงานทั่วไป  ดูราย

ละเอียดได้จากคู่มือการจัดตั้งโรงงานและการขอรับรองระบบคุณภาพมาตรฐาน
--กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง