ข่าวราชการ พุธที่ 11 ธ.ค. 1996

ข่าวราชการ พุธที่ 11 ธ.ค. 1996

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป : สิทธิยึดหน่วง

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หนี้ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 ผลแห่งหนี้ ส่วนที่ 5 สิทธิยึดหน่วง มาตรา 241 ผู้ใดเป็นผู้ครองทรัพย์สินของผู้อื่น และมีหนี้อันเป็นคุณประโยชน์แก่ตนเกี่ยวด้วยทรัพย์สินซึ่งครองนั้นไซร้ ท่านว่าผู้นั้นจะยึดหน่วง ทรัพย์สินนั้นไว้จนกว่าจะได้ชำระหนี้ก็ได้ แต่ความที่กล่าวมานี้ท่านมิให้ใช้บังคับอ่านต่อ

บทเบ็ดเสร็จทั่วไป : การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หนี้ ลักษณะ 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป หมวด 2 ผลแห่งหนี้ ส่วนที่ 3 การใช้สิทธิเรียกร้องของลูกหนี้ มาตรา 233 ถ้าลูกหนี้ขัดขืนไม่ยอมใช้สิทธิเรียกร้อง หรือเพิกเฉยเสียไม่ใช้สิทธิเรียกร้องเป็นเหตุให้เจ้าหนี้ต้องเสียประโยชน์ไซร้ ท่านว่าเจ้าหนี้จะใช้สิทธิเรียกร้องนั้นในนามของตนเองแทนลูกหนี้เพื่อป้องกันสิทธิของตนในมูลหนี้นั้นก็ได้อ่านต่อ

อายุความ : กำหนดอายุความ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 6 อายุความ หมวด 2 กำหนดอายุความ มาตรา 193/30 อายุความนั้น ถ้าประมวลกฎหมายนี้หรือกฎหมายอื่นมิได้บัญญัติไว้โดยเฉพาะ ให้มีกำหนดสิบปี *หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่เพิ่มเติมบางมาตราโดยมี พ.ร.บ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2535อ่านต่อ

อายุความ: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 6 อายุความ หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 193/9 สิทธิเรียกร้องใด ๆ ถ้ามิได้ใช้บังคับภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด สิทธิเรียกร้องนั้นเป็นอันขาดอายุความ *หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่เพิ่มเติมบางมาตราโดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2535อ่านต่อ

หลักทั่วไป : ระยะเวลา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 5 ระยะเวลา มาตรา 193/1 การนับระยะเวลาทั้งปวง ให้บังคับตามบทบัญญัติแห่งลักษณะนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมาย คำสั่งศาล ระเบียบข้อบังคับ หรือนิติกรรมกำหนดเป็นอย่างอื่น *หมายเหตุ กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในบรรพ 1 ได้มีการแก้ไขใหม่เพิ่มเติมบางมาตราโดยมี พ.ร.บ. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.อ่านต่อ

นิติกรรม : การแสดงเจตนา

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 4 นิติกรรม หมวด 2 การแสดงเจตนา มาตรา 154 การแสดงเจตนาใดแม้ในใจจริงผู้แสดงจะมิได้เจตนาให้ ตนต้องผูกพันตามที่ได้แสดงออกมาก็ตาม หาเป็นมูลเหตุให้การแสดงเจตนานั้นเป็นโมฆะไม่ เว้นแต่คู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งจะได้รู้ถึงเจตนาอันซ่อนอยู่ในใจของผู้แสดงนั้น มาตรา 155อ่านต่อ

นิติกรรม: บทเบ็ดเสร็จทั่วไป

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 4 นิติกรรม หมวด 1 บทเบ็ดเสร็จทั่วไป มาตรา 149 นิติกรรม หมายความว่า การใด ๆ อันทำลงโดยชอบด้วยกฎหมายและด้วยใจสมัครมุ่งโดยตรงต่อการผูกนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล เพื่อจะก่อเปลี่ยนแปลง โอน สงวน หรือระงับซึ่งสิทธิ มาตรา 150อ่านต่อ

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ : บุคคลธรรมดา :ความสามารถ

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 2 ความสามารถ มาตรา 19 บุคคลย่อมพ้นจากภาวะผู้เยาว์และบรรลุนิติภาวะเมื่อมีอายุยี่สิบปีบริบูรณ์ มาตรา 20 ผู้เยาว์ย่อมบรรลุนิติภาวะเมื่อทำการสมรส หากการสมรสนั้นได้ทำตามบทบัญญัติมาตรา 1448 มาตรา 21 ผู้เยาว์จะทำนิติกรรมใด ๆ ต้องได้รับความยินยอมของผู้แทนโดยชอบธรรมก่อนอ่านต่อ

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ : บุคคลธรรมดา : สภาพบุคคล

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ลักษณะ 2 บุคคล หมวด 1 บุคคลธรรมดา ส่วนที่ 1 สภาพบุคคล มาตรา 15 สภาพบุคคลย่อมเริ่มแต่เมื่อคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารกและสิ้นสุดลงเมื่อตาย ทารกในครรภ์มารดาก็สามารถมีสิทธิต่าง ๆ ได้ หากว่าภายหลังคลอดแล้วอยู่รอดเป็นทารก มาตรา 16 การนับอายุของบุคคลให้เริ่มนับแต่วันเกิด ในกรณีที่รู้ว่าเกิดในเดือนใดแต่ไม่รู้วันเกิดอ่านต่อ

ประมวลกฏหมายแพ่งและพาณิชย์ : หลักทั่วไปข้อความเบื้องต้น

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

หลักทั่วไป ข้อความเบื้องต้น มาตรา 1 กฎหมายนี้ให้เรียกว่า ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 2 ให้ใช้ประมวลกฎหมายนี้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม พระพุทธศักราช 2468 เป็นต้นไป มาตรา 3 ตั้งแต่วันที่ใช้ประมวลกฎหมายนี้สืบไป ให้ยกเลิกบรรดา กฎหมาย กฎ และข้อบังคับอื่น ๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้อ่านต่อ

ข่าวราชการ พุธที่ 27 พ.ย. 1996

การดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง

ประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย

27 พฤศจิกายน 2539 เรียน ผู้จัดการ ธนาคารพาณิชย์ทุกธนาคาร ที่ ธปท.งพ.(ว) 2965/2539 เรื่องการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง ธนาคารขอนำส่งประกาศธนาคารแห่งประเทศไทย เรื่อง การกำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ดำรงสินทรัพย์สภาพคล่อง (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 ซึ่งได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เล่ม 113 ตอนที่ 95 งอ่านต่อ

ข่าวราชการ อังคารที่ 26 พ.ย. 1996

โครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535 - 2539 (ส่วนเพิ่มเติม)

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบรายงานความคืบหน้าของการดำเนินการตามโครงการโทรศัพท์สาธารณะทางไกลชนบท พ.ศ. 2535 2539 (ส่วนเพิ่มเติม) ณ สิ้นเดือนกันยายน 2539 ตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอ สรุปได้ดังนี้ 1. เงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทยได้ขอเปลี่ยนแปลงแหล่งเงินลงทุนที่เป็นเงินตราต่างประเทศจากเงินกู้ ADBอ่านต่อ

หลักเกณฑ์และรูปแบบต่าง ๆ เกี่ยวกับสภาร่างรัฐธรรมนูญ

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้ส่งประกาศประธานรัฐสภา มาเพื่อคณะรัฐมนตรีทราบ ดังต่อไปนี้ 1. ประกาศประธานรัฐสภา เรื่อง หลักเกณฑ์ของผู้มีประสบการณ์ด้านการเมือง การบริหารราชการแผ่นดินหรือการร่างรัฐธรรมนูญ ที่จะเป็นสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2539 2. ประกาศประธานรัฐสภา เรื่องอ่านต่อ

การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโกประจำประเทศไทยคนใหม่

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบตามที่ได้พิจารณาเห็นสมควรอนุมัติตามรายงานจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส ว่ารัฐบาลราชรัฐโมนาโก เสนอขอแต่งตั้ง นายศรีภูมิ ศุขเนตร ให้ดำรงตำแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ราชรัฐโมนาโกประจำประเทศไทยคนใหม่ สืบแทน นาย Jean Marc GARRET ซึ่งสิ้นสุดวาระการดำรงตำแหน่ง ตามที่กระทรวงการ ต่างประเทศเสนออ่านต่อ

ผลการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออก

มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีรับทราบผลการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามมติของการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อแก้ไขปัญหาการส่งออก ตามที่กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมเสนอ สาระสำคัญสรุปได้ ดังนี้ 1. ปัญหาค่าจ้างแรงงานมีอัตราสูงกว่าการเพิ่มประสิทธิภาพแรงงาน ในเรื่องค่าจ้างแรงงานนั้นเป็นไปตามกลไกของอัตราค่าจ้างขั้นต่ำอ่านต่อ