ข่าวการเมืองก่อน 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561

แต่งตั้ง

2 ต.ค. 61 18:52 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เรื่อง การแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับทรงคุณวุฒิ (กระทรวงการคลัง)... อ่านต่อ

ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน...

2 ต.ค. 61 18:49 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างปฏิญญาระดับรัฐมนตรีในการมีความร่วมมือระดับภูมิภาคเพื่อใช้ประโยชน์จากอวกาศเพื่อการพัฒนาแบบยั่งยืน... อ่านต่อ

ร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและ...

2 ต.ค. 61 18:48 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบต่อร่างแถลงการณ์ร่วม (Joint Communique) ว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและองค์การพัฒนาอุตสาหกรรมแห่งสหประชาชาติ... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบต่อเอกสารที่จะมีการลงนามในการประชุมรัฐมนตรีอาเซียนด้านการเกษตรและป่าไม้ ครั้งที่ 40...

2 ต.ค. 61 18:48 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบ และอนุมัติให้มีการลงนามในร่างบันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลของรัฐสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนว... อ่านต่อ

ร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น

2 ต.ค. 61 18:47 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบต่อร่างยุทธศาสตร์กรุงโตเกียว ค.ศ. 2018 เพื่อความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น 2. ให้นายกรัฐมนตรีหรือผู้ได้รับมอบหมาย... อ่านต่อ

การจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย

2 ต.ค. 61 18:46 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติในหลักการของร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองการดำเนินงานของสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย พ.ศ. .... 2.... อ่านต่อ

ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze-Free Sustainable Land...

2 ต.ค. 61 18:45 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่าง Large Grant Agreement (LGA) สำหรับโครงการ Measurable Action for Haze Free Sustainable Land Management in Southeast Asia (MAHFSA)... อ่านต่อ

ร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม

2 ต.ค. 61 18:45 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบต่อร่างพิธีสารเพื่อแก้ไขเอกสารแนบ 2 ของความตกลงการสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสาม (ความตกลงแอปเทอร์) ทั้งนี้... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน

2 ต.ค. 61 18:44 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบให้ส่งร่างความตกลงว่าด้วยพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน ให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา... อ่านต่อ

การเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ....

2 ต.ค. 61 18:44 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการให้ประเทศไทยแสดงความสนใจที่จะเสนอตัวขอเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันกีฬายูธโอลิมปิกเกมส์ ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2569 (ค.ศ.... อ่านต่อ

โครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน (ลูกหนี้...

2 ต.ค. 61 18:42 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบและเห็นชอบตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้ 1. รับทราบแนวทางปรับโครงสร้างหนี้ระหว่างเกษตรกรลูกหนี้กับธนาคารเพื่อการ... อ่านต่อ

การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม...

2 ต.ค. 61 18:42 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมติรับทราบตามที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเสนอ การจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช... อ่านต่อ

มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้...

2 ต.ค. 61 18:41 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ... อ่านต่อ

ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ....

2 ต.ค. 61 18:40 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. เห็นชอบ ร่าง มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงศึกษาธิการเสนอ โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ... อ่านต่อ

ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เก...

2 ต.ค. 61 18:38 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ขอความเห็นชอบการเพิ่มเติมหลักเกณฑ์แนวทางการจ้างแรงงานสำหรับโครงการจ้างแรงงานชลประทานสร้างรายได้แก่เกษตรกร ภายใต้มาตรการพัฒนาคุณภาพชีวิต... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .......

2 ต.ค. 61 18:35 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... และร่างพระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร... อ่านต่อ

ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ บางประเภท...

2 ต.ค. 61 18:33 น. –มติคณะรัฐมนตรี เรื่อง ร่างกฎกระทรวงกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิด หรือ บางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดหนองคาย พ.ศ. ....... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. …....

2 ต.ค. 61 18:33 น. –มติคณะรัฐมนตรี คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ….... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. ….

2 ต.ค. 61 18:32 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยรัฐบาลดิจิทัล พ.ศ. …. ตามที่สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) เสนอ... อ่านต่อ

ร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. ….

2 ต.ค. 61 18:29 น. –มติคณะรัฐมนตรี 1. อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย (ฉบับที่..) พ.ศ. …. ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ... อ่านต่อ

สรุปผลการประชุมคณะรัฐมนตรีชุด พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 2 ตุลาคม...

2 ต.ค. 61 18:24 น. –มติคณะรัฐมนตรี วันนี้ (2 ตุลาคม 2561) เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 501 ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาลพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี... อ่านต่อ

ครม.เห็นชอบหลักการร่างแก้ไขกฎหมาย ป.วิอาญา แก้ไขเกณฑ์การปล่อยตัวชั่วคราว

2 ต.ค. 61 16:52 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.ท.สรรเสริญ แก้วกำเนิด โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการร่าง... อ่านต่อ

จีนแสดงความไม่พอใจหลังเรือรบสหรัฐแล่นเข้าใกล้หมู่เกาะของจีนในทะเลจีนใต้

2 ต.ค. 61 16:30 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) รัฐบาลจีนได้แสดงความไม่พอใจและแสดงท่าทีต่อต้านอย่างรุนแรง หลังจากเรือรบสหรัฐแล่นเข้าน่านน้ำใกล้เคียงกับหมู่เกาะและแนวหินของจีนในทะเลจีนใต้ นางหัว... อ่านต่อ

กองกำลังญี่ปุ่น-อังกฤษปฎิบัติภารกิจซ้อมรบทางทหารร่วมกันครั้งแรก

2 ต.ค. 61 16:15 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) กองกำลังป้องกันตนเองภาคพื้นดินของญี่ปุ่นได้เปิดเผยต่อผู้สื่อข่าวในวันนี้ เกี่ยวกับภารกิจการซ้อมรบทางทหาร ร่วมกับกองทัพอังกฤษ... อ่านต่อ

นายกฯ ยัน 4 รมต.ร่วมงานพลังประชารัฐเป็นเรื่องส่วนตัว เชื่อไม่เอื้อประโยชน์ให้ใคร

2 ต.ค. 61 15:50 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) กล่าวถึงกรณีมีการเรียกร้องให้ 4 รัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งนั้น... อ่านต่อ

(เพิ่มเติม) "อาเบะ"ประกาศปรับครม.ญี่ปุ่น "อาโสะ"-"โคโนะ" นั่งรมว.คลัง-ต่างประเทศต่อ

2 ต.ค. 61 14:40 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้ โดยที่นายทาโร่ อาโสะ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายทาโร่ โคโนะ... อ่านต่อ

(เพิ่มเติม) ภูมิใจไทยชู"อนุทิน"นั่งหัวหน้าพรรค ยกตำแหน่งรองหัวหน้าพรรคให้"ชาดา"-อดีตส.ส.ย้ายเข้าซบเพ...

2 ต.ค. 61 14:22 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) ที่ประชุมใหญ่พรรคภูมิใจไทย มีมติรับรองแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับพรรค คำประกาศอุดมการณ์ทางการเมืองและนโยบายพรรค... อ่านต่อ

แกนนำภูมิใจไทยร่วมประชุมใหญ่เลือกหัวหน้าพรรค-คกก.บริหารชุดใหม่เช้านี้

2 ต.ค. 61 12:35 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) แกนนำและสมาชิกพรรคภูมิใจไทยทั่วประเทศ ประมาณ 500 คน อาทิ นายอนุทิน ชาญวีรกูล นายชัย ชิดชอบ นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ นายทรงศักดิ์ ทองศรี นายศุภชัย ใจสมุทร... อ่านต่อ

"อาเบะ"ประกาศปรับครม.ญี่ปุ่น "อาโสะ"-"โคโนะ" นั่งรมว.คลัง-ต่างประเทศต่อ

2 ต.ค. 61 12:17 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่น ประกาศปรับคณะรัฐมนตรีในวันนี้ โดยที่นายทาโร่ อาโสะ นั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง และนายทาโร่ โคโนะ... อ่านต่อ

"อาเบะ" ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารพรรค LDP ก่อนญี่ปุ่นเตรียมเลือกตั้งสภาสูงปีหน้า

2 ต.ค. 61 11:54 น. –สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ) นายชินโซ อาเบะ นายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นได้ปรับเปลี่ยนคณะผู้บริหารของพรรคเสรีประชาธิปไตย (LDP ) ในวันนี้ โดยมีการเปลี่ยนผู้ดำรงตำแหน่งจำนวน 2... อ่านต่อ


ข่าวการเมือง ก่อน 2 ตุลาคม พ.ศ. 2561 11:54 น.

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ