เอยูโพล: เทศกาลเข้าพรรษา 2561 ของคนกรุงเทพฯ

ข่าวผลสำรวจ Friday July 20, 2018 09:56 —เอแบคโพลล์

กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในเขตกรุงเทพมหานคร

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องเทศกาลเข้าพรรษา 2561 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวนทั้งสิ้น 1,210 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1-10 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างประมาณครึ่งหรือร้อยละ 50.79 เป็นหญิง และร้อยละ 49.21 เป็นชาย เมื่อจำแนกตามช่วงอายุ พบว่า ร้อยละ 8.86 มีช่วงอายุอยู่ ระหว่าง 18-19 ปี ร้อยละ 20.64 มีอายุระหว่าง 20-29 ปี ร้อยละ 22.45 มีอายุระหว่าง 30-39 ปี ร้อยละ 23.94 มีอายุอยู่ระหว่าง 40-49 ปี และ ร้อยละ 24.11 มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไป ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 60.16สมรสแล้ว ในขณะที่ร้อยละ 30.46 เป็นโสด และร้อยละ 9.38 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 48.55 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 46.67 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 4.78สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 29.29 มีรายได้ไม่เกิน 15,000 บาท ร้อยละ 32.28 มีรายได้ 15,001-25,000 บาท ร้อยละ 23.79 มีรายได้ 25,001-35,000 บาท และร้อยละ 14.64 มีรายได้สูงกว่า 35,000 บาทสำหรับอาชีพ พบว่า ร้อยละ 29.24 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 20.38 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 18.88 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 14.54 เป็นอาชีพรับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ และร้อยละ ร้อยละ 16.96 ประกอบอาชีพอื่นๆ ได้แก่ นักเรียนนักศึกษาธุรกิจส่วนตัว พ่อบ้านแม่บ้าน เกษียณ อายุ ว่างงาน พนักงานมหาวิทยาลัย

คนไทยกระตือรือร้นรับเข้าพรรษา ... ส่วนใหญ่ตั้งใจเข้าวัดทำบุญ ...

เอยูโพลได้สำรวจความคิดเห็นของคนกรุงเทพฯ เกี่ยวกับเทศกาลเข้าพรรษา ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 65.45) เห็นว่า คนไทยเตรียมตัวและกระตือรือ ร้นต่อเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้มากเหมือนเดิมเทียบกับปีที่แล้ว โดยกิจกรรมหลักๆ ที่คนกรุงตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา คือ กิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เวียนเทียน (ร้อยละ 80.40) พักผ่อนอยู่บ้าน (ร้อยละ 37.22) และทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว (ร้อยละ 33.09) ซึ่งกว่าร้อยละ 90 ยังคงให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา สำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา ส่วนใหญ่บอกว่า จะปฏิบัติตนเหมือนทุกๆ วัน (ร้อยละ 71.25) บางส่วนจะงดเหล้าเข้าพรรษา ตามที่ได้มีการรณรงค์กันมาตลอดเป็นประจำทุกปี (ร้อยละ 26.18) อีกบางส่วนก็จะรักษาศีลอย่างเคร่งครัด (ร้อยละ 19.97)

ใช้จ่าย-ทำบุญเข้าพรรษาเท่าเดิม ...

ในแง่ของการจับจ่ายใช้สอยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา พบว่า คนกรุงเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในด้านต่างๆ แตกต่างกันไป เช่น บางคนตั้งใจจะให้พ่อแม่ ญาติพี่น้อง (เฉลี่ย 3,299 บาท) บางคนเตรียมไว้จ่ายค่าที่พัก ตอนไปเที่ยวในช่วงเข้าพรรษา (เฉลี่ย 3,084 บาท) บางคนเตรียมไว้ชอปปิ้ง (เฉลี่ย 1,070 บาท) เป็นต้น แต่โดยภาพรวมแล้ว คนกรุงเตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงเทศกาลนี้ โดยเฉลี่ยประมาณ 2,827 บาท ทั้งนี้ เมื่อเปรียบเทียบกับเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 69.64) คาดว่า จะใช้จ่ายในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเท่าเดิม รวมทั้งตั้งใจจะทำบุญเท่าเดิมเช่นกัน (ร้อยละ 75.85)

อยากเห็นรัฐฯ รณรงค์งดเหล้า-เข้าวัดอย่างจริงจัง ...

ส่วนเรื่องที่คนกรุงอยากให้รัฐบาลรณรงค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา ได้แก่ รณรงค์ให้งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาอย่างจริงจัง ไม่จำหน่าย เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา และรณรงค์ให้ประชาชนเข้าวัดทำบุญกันมากขึ้น รวมทั้งปิดสถานบันเทิงตลอดช่วงเทศกาล ทั้งนี้ รัฐบาลและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องควรพิจารณารณรงค์ในเรื่องต่างๆ เหล่านี้อย่างจริงจัง เป็นรูปธรรม อย่างน้อยก็เป็นการช่วยลดปัญหาที่เกิดจากการดื่มสุราและเที่ยวสถานบันเทิงได้อีกทางหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นปัญหาสุขภาพ ปัญหาอาชญากรรม และปัญหาเศรษฐกิจ

ข่าวลบกระทบวิกฤตศรัทธาคนกรุง ... แต่ยังตั้งใจทำบุญต่อไป ...

เอยูโพลได้ถามลึกลงไปอีกว่า ท่ามกลางข่าวไม่ดีต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาที่กระทบต่อพระพุทธศาสนา เช่น เงินทอนวัด พระทำผิดศีล ฯลฯ สั่นคลอนความ ศรัทธาของคนกรุงหรือไม่ อย่างไร ก็พบว่าประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 29.47) บอกว่า ข่าวดังกล่าวสั่นคลอนความศรัทธาที่มีต่อพระพุทธศาสนามากถึงมากที่สุด และ อีกเกือบครึ่ง (ร้อยละ 45.03) บอกว่า สั่นคลอนปานกลาง ถึงกระนั้น คนกรุงส่วนใหญ่ (ร้อยละ 78.08) ก็ยังตั้งใจที่จะทำบุญเพื่อทำนุบำรุงศาสนาต่อไปเหมือนเดิม แต่มีบางส่วน (ร้อยละ 17.04) ที่บอกว่า จะทำบุญน้อยลง

มองตอนนี้เศรษฐกิจครัวเรือนดี หวังอนาคตน่าจะดีกว่าเดิม ...

เมื่อสอบถามเกี่ยวกับสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนของคนกรุงเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว กว่าครึ่ง (ร้อยละ 52.03) บอกว่า ดีเหมือนเดิม แต่อีกประมาณ 1 ใน 3 (ร้อยละ 32.92) บอกว่า แย่เหมือนเดิม แต่เมื่อให้คาดการณ์ถึงสภาพเศรษฐกิจครัวเรือนในอีก 6 เดือนข้างหน้า คนกรุงกว่าครึ่ง (ร้อยละ 59.19) ยังมองว่าน่าจะดี เหมือนเดิมถึงดีขึ้นกว่าเดิม แต่อีกเกือบครึ่ง (ร้อยละ 40.81) กลับมองว่า แย่เหมือนเดิมถึงแย่ลงกว่าเดิม จากผลสำรวจที่ได้ สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นและความหวัง ของคนกรุงที่มีต่อสภาพเศรษฐกิจในอนาคตว่า น่าจะดีขึ้น ดังนั้น รัฐบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรเอาใจใส่ดูแลนโยบายด้านเศรษฐกิจ และแก้ไขปัญหาปากท้องของ ประชาชนให้ดีขึ้นกว่าเดิม ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของค่าครองชีพ สินค้าราคาแพง และค่าแรงที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ เป็นต้น

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างเปรียบเทียบการเตรียมตัวและความกระตือรือร้นของคนไทยต่อเทศกาลเข้าพรรษาในปีนี้กับปีที่แล้ว

ลำดับที่  การเตรียมตัวและความกระตือรือร้นของคนไทยต่อเทศกาลเข้าพรรษา     ร้อยละ
 1   มากขึ้นกว่าเดิม                         10.60
 2   มากเหมือนเดิม                         65.45
 3   น้อยเหมือนเดิม                         20.63
 4   น้อยลงกว่าเดิม                         3.32
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา             ร้อยละ
 1   กิจกรรมทางพุทธศาสนา เช่น ทำบุญตักบาตร ไหว้พระ เวียนเทียน      80.40
 2   พักผ่อนอยู่บ้าน                         37.22
 3   ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว                    33.09
 4   เดินทางกลับภูมิลำเนา หรือไปเยี่ยมครอบครัว/ญาติ/พี่น้อง         12.66
 5   กิจกรรมการท่องเที่ยว เช่น ไปต่างจังหวัด ไปต่างประเทศ         11.00
 6   ทำงาน                            2.23
 7   เที่ยวสถานบันเทิง                        0.17

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ลำดับที่  การให้ความสำคัญกับกิจกรรมทางศาสนาในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา      ร้อยละ
 1   มากที่สุด                            7.21
 2   มาก                             34.25
 3   ปานกลาง                           51.66
 4   น้อย                             5.80
 5   น้อยที่สุด                            1.08
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  สิ่งที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา               ร้อยละ
 1   ปฏิบัติตนเหมือนทุกๆ วัน                      71.25
 2   งดเหล้า                           26.18
 3   รักษาศีลอย่างเคร่งครัด                      19.97
 4   งดบุหรี่                            9.53
 5   ทำบุญ ตักบาตร                         0.66
 6   บวช                             0.50

ตารางที่ 5 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการเตรียมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา
ลำดับที่  การเตรียมค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ โดยเฉลี่ยในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา    ค่าเฉลี่ย(บาท)
 1   ให้พ่อแม่ ให้ญาติพี่น้อง                      3,299
 2   ค่าที่พัก                            3,084
 3   ค่าซื้อสินค้า เช่น ของที่ระลึก ของฝาก เป็นต้น             1,070
 4   ค่าอาหาร                            992
 5   ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง เช่น ค่าน้ำมัน ค่ารถโดยสาร เป็นต้น        721
 6   เงินทำบุญ                            692

ตารางที่ 6 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความตั้งใจในการทำบุญภายหลังจากรับทราบข่าวไม่ดีต่างๆ ที่กระทบต่อพระพุทธศาสนา เช่น เงินทอนวัด พระทำผิดศีล ฯลฯ
ลำดับที่  ความตั้งใจในการทำบุญภายหลังจากรับทราบข่าวไม่ดีต่างๆ ที่กระทบต่อ     ร้อยละ
    พระพุทธศาสนา
 1   ตั้งใจทำบุญมากขึ้น                        4.88
 2   ตั้งใจทำบุญเท่าเดิม                       78.08
 3   ตั้งใจทำบุญน้อยลง                        17.04
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 7 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุระดับความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่ถูกสั่นคลอนจากข่าวไม่ดีต่างๆ
ลำดับที่  ระดับความเชื่อความศรัทธาต่อพระพุทธศาสนาที่ถูกสั่นคลอนจากข่าวไม่ดีต่างๆ   ร้อยละ
 1   มากที่สุด                           12.25
 2   มาก                             17.22
 3   ปานกลาง                           45.03
 4   น้อย                             19.54
 5   น้อยที่สุด                            5.96
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 8 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเทียบกับปีที่แล้ว
ลำดับที่  สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวเปรียบเทียบกับปีที่แล้ว            ร้อยละ
 1   ดีขึ้นกว่าเดิม                          7.94
 2   ดีเหมือนเดิม                          52.03
 3   แย่เหมือนเดิม                         32.92
 4   แย่ลงกว่าเดิม                          7.11
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 9 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการใช้จ่ายในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เทียบกับเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว
ลำดับที่  การใช้จ่ายในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เทียบกับเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว     ร้อยละ
 1   คาดว่าจะใช้จ่ายเพิ่มขึ้น                      17.95
 2   คาดว่าจะใช้จ่ายเท่าเดิม                     69.64
 3   คาดว่าจะใช้จ่ายลดลง                      12.41
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 10 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความตั้งใจทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เทียบกับเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว
ลำดับที่  ความตั้งใจทำบุญในเทศกาลเข้าพรรษาปีนี้เทียบกับเทศกาลเข้าพรรษาปีที่แล้ว   ร้อยละ
 1   ตั้งใจจะทำบุญมากขึ้น                       7.20
 2   ตั้งใจจะทำบุญเท่าเดิม                      75.85
 3   ตั้งใจจะทำบุญน้อยลง                       16.95
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 11 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่คาดการณ์สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวในอีก 6 เดือนข้างหน้า
ลำดับที่  การคาดการณ์สภาพเศรษฐกิจของครอบครัวในอีก 6 เดือนข้างหน้า      ร้อยละ
 1   ดีขึ้นกว่าเดิม                          25.91
 2   ดีเหมือนเดิม                          33.28
 3   แย่เหมือนเดิม                         36.51
 4   แย่ลงกว่าเดิม                          4.30
    รวมทั้งสิ้น                           100.0

ตารางที่ 12 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลรณรงค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา (5 อันดับแรก)
ลำดับที่  เรื่องที่ต้องการให้รัฐบาลรณรงค์ให้เห็นเป็นรูปธรรมในเทศกาลเข้าพรรษา    ร้อยละ
 1   รณรงค์ให้งดเหล้าช่วงเข้าพรรษาอย่างจริงจัง              40.10
 2   ไม่จำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษา         22.96
 3   รณรงค์ให้ประชาชนกันมาเข้าวัดทำบุญมากขึ้น/รักษาศีล/ให้ความสำคัญในการทำบุญ 18.82
 4   ปิดสถานบันเทิงตลอดช่วงเทศกาล                  12.02
 5   อนุรักษ์การแต่งกายด้วยชุดไทยมาทำบุญ                 3.25

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

--เอยูโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ