เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4

ข่าวผลสำรวจ Thursday February 8, 2018 11:48 —เอแบคโพลล์

กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนทั่วไปในเขตกรุงเทพมหานครเชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4 กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,054 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 13–31 มกราคม 2561 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 56.48 เป็นหญิง และร้อยละ 43.52 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นเจเนอเรชั่น พบว่า ร้อยละ 7.30 เป็นเจเนอเรชั่น Z ร้อยละ 11.78 เป็น เจเนอเรชั่น M ร้อยละ 21.28 เป็นเจเนอเรชั่น Y ร้อยละ 31.21 เป็นเจเนอเรชั่น X และร้อยละ 28.43 เป็นเจเนอเรชั่น B ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างเกือบครึ่งหรือร้อยละ 49.33 สมรสแล้ว ร้อยละ 42.00 เป็นโสด และร้อยละ 8.67 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.67 สำเร็จการศึกษา ต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 24.99 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 4.34 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ผลสำรวจในเดือนมกราคมที่ผ่านมา เมื่อพิจารณากลุ่มตัวอย่างที่มีความเครียดในแต่ละวัย (Generation) พบว่า ในภาพรวม ประชาชนทุกวัยที่มีความเครียด คิดเป็นร้อยละ 87.34 และเมื่อ จำแนกในแต่ละวัย พบว่า วัยที่มีความเครียดจากมากที่สุดไปน้อยที่สุด มีดังนี้

1. Gen Y (อายุ 25-35 ปี) เป็นวัยที่มีความเครียดมากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 90.16 โดยมีเรื่องเครียดมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 66.82) 2) เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 52.17) และ 3) เรื่องการงาน (ร้อยละ 49.20) ตามลำดับ

2. Gen Z (อายุ 15-18 ปี) เป็นวัยที่มีความเครียดรองลงมา คิดเป็นร้อยละ 88.67 โดยมีเรื่องเครียดมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เรื่องการเรียน (ร้อยละ 59.33) 2) เรื่องครอบครัว (ร้อยละ 49.33) และ 3) เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 48.00) ตามลำดับ

3. Gen M (อายุ 19-24 ปี) เป็นวัยที่มีความเครียดคิดเป็นร้อยละ 88.02 โดยมีเรื่องเครียดมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 61.16) 2) เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 50.00) และ 3) เรื่องการงาน (ร้อยละ 40.91) ตามลำดับ

4. Gen B (อายุ 51-69 ปี) เป็นวัยที่มีความเครียดคิดเป็นร้อยละ 86.82 โดยมีเรื่องเครียดมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 60.45) 2) เรื่องสุขภาพ (ร้อยละ 56.34) และ 3) เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 37.50) ตามลำดับ และ

5. Gen X (อายุ 36-50 ปี) เป็นวัยที่มีความเครียดน้อยที่สุด คิดเป็นร้อยละ 85.34 โดยมีเรื่องเครียดมากที่สุดใน 3 อันดับแรก ได้แก่ 1) เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 61.47) 2) เรื่องสุขภาพ (ร้อยละ 41.34) และ 3) เรื่องการงาน (ร้อยละ 41.19) ตามลำดับ

นอกจากนี้ ยังพบว่า เรื่องที่ประชาชนในภาพรวมทุกวัยมีความเครียดมากที่สุดใน 5 อันดับแรก คือ 1) เรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน (ร้อยละ 61.30) 2) เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 43.33) 3) เรื่องสุขภาพ (ร้อยละ 42.06) 4) เรื่องครอบครัว (ร้อยละ 37.63) และ 5) เรื่องการงาน (ร้อยละ 36.66) เป็นต้น

ส่วนวิธีปฏิบัติตนเพื่อแก้ปัญหาเมื่อตนเองรู้สึกเครียดในเรื่องต่างๆ โดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน เรื่องสิ่งแวดล้อม และเรื่องสุขภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ประชาชนส่วนใหญ่มี ความเครียด พบว่า

เมื่อประชาชนรู้สึกเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินจะแก้ปัญหาความเครียดโดยการใช้จ่ายอย่างประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงทำอาชีพเสริมทำงานให้มากขึ้น และยอมรับ ความเป็นจริงและมีสติไม่เครียดกับเรื่องเศรษฐกิจ เป็นต้น ส่วนในเรื่องสิ่งแวดล้อมจะแก้ปัญหาความเครียดโดยการยอมรับความเป็นจริงและรู้จักปล่อยวาง หางานอดิเรกทำ และรู้จักวางแผน การเดินทาง เป็นต้น สำหรับในเรื่องสุขภาพจะแก้ปัญหาโดยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา ปรึกษาแพทย์ รับประทานยา และรู้จักดูแลรักษาสุขภาพให้แข็งแรง เป็นต้น

เมื่อพิจารณาจากผลสำรวจในครั้งนี้ ก็พบว่า ปัญหาที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่เกิดความเครียด คือ ปัญหาสินค้าราคาแพงปัญหาหนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย ปัญหาการแบ่งพรรค แบ่งพวก ความไม่ซื่อสัตย์สุจริตของนักการเมือง และปัญหาการจราจร ซึ่งเป็นปัญหาที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรนำไปพิจารณาเพื่อปรับปรุงแก้ไข และให้ประชาชนมีความเครียดต่อ ปัญหาต่างๆ เหล่านี้น้อยลง ทั้งนี้ ปัญหาดังกล่าวที่เกิดขึ้นได้ส่งผลทำให้ประชาชนจำนวนไม่น้อยเกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย (ร้อยละ 67.77) ไม่มีความสุขเลย (ร้อยละ 62.80) และรู้สึกหมด กำลังใจ (ร้อยละ 45.96) ซึ่งอาจทำให้ความสุขของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากความรู้สึกดังกล่าวลดน้อยลงในที่สุด ? ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเครียดในแต่ละด้าน จำแนกตาม Generation

ลำดับที่  ความเครียด                          Generation                   ภาพรวม
                     Gen Z     Gen M     Gen Y     Gen X     Gen B
 1   เศรษฐกิจ/การเงิน          48.00     61.16     66.82     61.47     60.45     61.30
 2   ครอบครัว              49.33     40.08     42.33     34.32     33.73     37.63
 3   เพื่อน               38.67     33.06     22.88     15.91     16.27     21.18
 4   ความรัก (แฟน/คนรัก)         32.00     30.17     31.12     25.59     18.15     25.66
 5   การงาน                -     40.91     49.20     41.19     23.12     36.66
 6   สุขภาพ               30.00     24.79     37.76     41.34     56.34     42.06
 7   การเรียน              59.33     40.50     10.76       -       -     15.00
 8   การเมือง              16.00     18.60     22.65     18.72     20.72     19.91
 9   สิ่งแวดล้อม             42.67     50.00     52.17     40.25     37.50     43.33
 10  ตัวเอง               28.00     27.69     25.40     16.85     17.98     21.08
?
ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุระดับความรู้สึกต่างๆ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ลำดับที่  ความรู้สึก                    ระดับความรู้สึก          รวมทั้งสิ้น
                    บ่อยๆ     เป็นครั้งคราว   ไม่รู้สึกเลย
 1   ไม่มีความสุขเลย          8.62      54.18     37.20     100.00
 2   รู้สึกเบื่อหน่าย           13.92      53.85     32.23     100.00
 3   ไม่อยากพบปะผู้คน          5.40      30.48     64.12     100.00
 4   รู้สึกหมดกำลังใจ          7.25      38.71     54.04     100.00
 5   รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า         4.92      26.19     68.89     100.00

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

--เอยูโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ