เอยูโพล: ความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะ กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนทั่วไปอายุ 18-45 ปี และผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะในเขต กทม.

ข่าวผลสำรวจ Friday February 15, 2019 11:26 —เอแบคโพลล์

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจความคิดเห็นต่อแอพพลิเคชั่นเรียกจักรยานยนต์รับจ้าง สาธารณะ ซึ่งกลุ่มเป้าหมายเป้าหมายประกอบด้วยประชาชนทั่วไปอายุ 18-45 ปี จำนวน 1,234 คน และผู้ขี่จักรยานยนต์รับจ้างสาธารณะจำนวน 605 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 15-25 พฤศจิกายน 2561 พบว่า

คนกรุงส่วนใหญ่เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง...

ผลสำรวจพบว่า คนกรุงส่วนใหญ่ 79% เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทาง โดยกลุ่มผู้หญิงจะใช้บริการมากกว่าผู้ชาย กลุ่มอายุน้อย จะใช้บริการมากกว่ากลุ่มอายุมาก

เมื่อสอบถามเพิ่มเติมในกลุ่มผู้ที่เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างพบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 68% มีความถี่ในการใช้บริการมากกว่า 1 ครั้ง/สัปดาห์ และมีถึง 23%ที่ใช้บริการประจำเกือบทุกวัน โดยปัญหาในการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่พบเจอมากที่สุดคือต้องรอคิวนานในชั่วโมงเร่งด่วน นอกจากนี้ยังเจอ ปัญหาไม่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างอยู่ในบริเวณใกล้เคียง มีการปฎิเสธผู้โดยสาร และไม่มีมอเตอร์ไซค์รับจ้างให้บริการในช่วงเช้ามืดหรือในช่วงดึก

ขณะเดียวกันคนกรุงส่วนใหญ่ยังต้องการให้มีการปรับปรุงการให้บริการในส่วนของความปลอดภัย ในการขับขี่ มารยาทในการขับขี่ และการคิดราคา ค่าบริการที่ไม่มีมาตรฐาน

รับรู้ว่ามีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ไม่เคยทดลองใช้บริการ...

ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในชีวิตมากขึ้นเรื่อยๆ จากการสำรวจพบว่า คนกรุง 72% รับรู้ว่ามีการให้บริการแอพพลิเคชั่นเรียก มอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าส่วนใหญ่จะรับรู้ว่ามีการให้บริการดังกล่าวเพื่ออำนวยความสะดวกสบาย และในธุรกิจนี้ดูเหมือนมีการแข่งขันสูง แต่กลับ มีคนกรุงจำนวนมาก 65% ที่ยังไม่เคยได้ทดลองใช้บริการ โดยส่วนใหญ่ให้เหตุเพราะไม่มีความจำเป็นต้องใช้งาน ใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่เป็น ไม่น่าเชื่อถือ กลัวไม่ ปลอดภัย และเคยได้ยินคนใช้แล้วมีปัญหา

พร้อมที่จะลองใช้งาน หากมีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างใหม่...

ผลสำรวจพบว่า หากมีแอพพลิเคชั่นใหม่ให้บริการในตลาด คนกรุงส่วนใหญ่ 65% ก็พร้อมที่จะทดลองใช้งาน โดยส่วนใหญ่เห็นว่าการมีตัวเลือกบริการ แอพพลิเคชั่นจำนวนมากในตลาดจะส่งผลดี เนื่องจากทำให้มีทางเลือกมากขึ้น, มีการแข่งขันด้านราคา/โปรโมชั่น และมีการแข่งขันด้านบริการ

ถูกและรวดเร็ว เป็นเหตุผลหลักที่จะใช้บริการ...

เหตุผลหลักที่จะทำให้คนกรุงตัดสินใจเลือกใช้แอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งนั้นจะมาจากเรื่องของราคาค่าบริการ ความรวดเร็วในการให้บริการ แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย และอื่นๆ เช่น มีประกันอุบัติเหตุและประกันของสูญหาย พนักงานบริการดีสุภาพ

วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างรับรู้ว่ามีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง แต่ไม่สนใจสมัครเข้าร่วมให้บริการ...

ในส่วนของวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างนั้น จากการสำรวจพบว่าเกือบทั้งหมดคือ 96% รับรู้ว่ามีการให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ แต่มีเพียง 15% เท่านั้นที่สมัครเข้าร่วมให้บริการกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ โดยเหตุผลหลักที่ไม่สมัครเข้าร่วมเพราะไม่มีอะไรดึงดูดใจให้ต้องสมัคร ไม่น่าสนใจ ไม่จำเป็น, ใช้งานแอพพลิเคชั่นไม่เป็น และขี่วินมอเตอร์ไซค์ทั่วไปก็ดีอยู่แล้ว

วินมอเตอร์ไซต์รับจ้างส่วนใหญ่ไม่ได้รับผลกระทบจากแอพพลิเคชั่น...

ผลสำรวจยังพบว่าวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างส่วนใหญ่ 74% ไม่ได้รับผลกระทบจากการที่มีแอพพลิเคชั่นในปัจจุบัน มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ โดยผลกระทบที่ได้รับในเชิงบวก เช่น ช่วยให้มีช่องทาง ในการหาลูกค้าเพิ่มขึ้น ทำให้วินมอเตอร์ไซค์มีการปรับปรุงเพื่อให้บริการที่ดีขึ้น และช่วยทำให้อาชีพมีความ น่าเชื่อถือมากขึ้น ผลกระทบที่ได้รับในเชิงลบ เช่นถูกแย่งลูกค้าทำให้รายได้ลดลง, ถูกตัดราคาทำให้คนทั่วไปมองว่า วินมอเตอร์ไซค์เก็บค่าโดยสารแพง

นอกจากนี้วินมอเตอร์ไซค์ยังเห็นว่าการที่มีจำนวนแอพพลิเคชั่นเพิ่มมากขึ้น จะส่งผลดีโดยทำให้มอเตอร์ไซค์รับจ้างมีทางเลือกในการสมัครเข้าร่วมให้ บริการกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ไม่เกิดการผูกขาดในตลาด ผู้ให้บริการแอพพลิเคชั่นเกิดการแข่งขันกันเพื่อผู้สมัครเข้าร่วมมีรายได้และสิทธิประโยชน์มากขึ้น รวมถึง การช่วยกันโฆษณาประชาสัมพันธ์ให้คนรู้จักและหันมาใช้บริการมากขึ้น

รายได้ดี และน่าเชื่อถือ เป็นเหตุผลหลักที่จะสมัครเข้าร่วมให้บริการ...

เหตุผลที่จะทำให้วินมอเตอร์ไซค์ตัดสินใจสมัครเข้าร่วมให้บริการกับแอพพลิเคชั่นใดแอพพลิเคชั่นหนึ่งนั้นจะมาจากเรื่องของการมีรายได้ค่าตอบแทนที่ดี มีความน่าเชื่อถือ มีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ และอื่นๆ เช่น มีการให้โบนัสหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ มีการดูแลพนักงานที่สมัครเข้าร่วม มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จัก

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการเคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทาง
ลำดับที่  การเคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทาง              จำนวน     ร้อยละ
 1   เคยใช้บริการ                              979      79.3
 2   ไม่เคยใช้บริการ                             255      20.7
    รวมทั้งสิ้น                               1,234     100.00

ตารางที่ 2 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความถี่ในการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทาง (เฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์)
ลำดับที่  ความถี่ในการใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในการเดินทาง            จำนวน     ร้อยละ
 1   5-7 วัน/สัปดาห์                             228      23.3
 2   3-4 วัน/สัปดาห์                             240      24.5
 3   1-2 วัน/สัปดาห์                             200      20.4
 4   2-3 วัน/เดือน                              95      9.7
 5   เดือนละครั้ง                               56      5.7
 6   น้อยกว่าเดือนละ 1 ครั้ง                          161      16.4
    รวมทั้งสิ้น                                980     100.0

ตารางที่ 3 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเหตุผลเรียกใช้บริการวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ยาก (เฉพาะผู้ที่ระบุว่าเรียกวินมอเตอร์ไซค์ได้ยากเป็นบางครั้ง/
เรียกวินมอเตอร์ไซค์ได้ยาก)
ลำดับที่  เหตุผลที่เรียกวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างได้ยาก                   จำนวน     ร้อยละ
 1   ในชั่วโมงเร่งด่วนรอคิวนานเนื่องจากมีคนใช้บริการจำนวนมาก             42      50.0
 2   ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์รับจ้างที่อยู่บริเวณใกล้เคียง                   28      33.3
 3   อื่นๆ ได้แก่ มอเตอร์ไซค์รับจ้างปฏิเสธให้บริการ/ไม่มีวินมอเตอร์ไซค์           14      16.7
รับจ้างในช่วงเวลาอื่น เช่น ช่วงเช้ามืด ช่วงดึก
    รวมทั้งสิ้น                                84     100.0

ตารางที่ 4 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสิ่งที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างควรปรับปรุงเพื่อให้ประชาชนได้รับความสะดวกมากขึ้น (เฉพาะผู้ที่เคยใช้บริการ
และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  สิ่งที่วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างควรปรับปรุง                    จำนวน     ร้อยละ
 1   ความปลอดภัยในการขับขี่                          704      69.2
 2   มารยาทในการขับขี่                            450      44.2
 3   ราคาไม่มาตรฐานเท่ากันทุกที                         428      42.0
 4   ราคาแพง                                310      30.5
 5   ความสุภาพในการให้บริการ                         295      29.0
 6   การรู้กฎจราจร                              241      23.7
 7   ความสะอาด                               152      14.9
 8   รอรถนาน                                88      8.6
 9   อื่นๆ ได้แก่ การรู้จักเส้นทาง รถไม่ได้มาตรฐาน                   5      0.5

หมายเหตุ จำนวนคนตอบ 1,018 คน

ตารางที่ 5 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการรับรู้ว่ามีการให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ
ลำดับที่  การรับรู้ว่ามีการให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ  จำนวน     ร้อยละ
 1   รู้                                   894     72.4
 2   ไม่รู้                                  340     27.6
    รวมทั้งสิ้น                               1,234    100.00

ตารางที่ 6 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการเคยใช้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น (เฉพาะตัวอย่างที่รู้ว่ามีการให้บริการเรียก
มอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น)
ลำดับที่  การเคยใช้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น             จำนวน     ร้อยละ
 1   เคยใช้บริการ                               314      35.1
 2   ไม่เคยใช้บริการ                              580      64.9
    รวมทั้งสิ้น                                894     100.00

ตารางที่ 7 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความสนใจที่จะใช้บริการหากมีแอพพลิเคชั่นใหม่ที่เปิดให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลำดับที่  ความสนใจที่จะใช้บริการ                          จำนวน     ร้อยละ
 1   สนใจ                                  805      65.2
 2   ไม่สนใจ                                 429      34.8
    รวมทั้งสิ้น                               1,234     100.00

ตารางที่ 8 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความคิดเห็นต่อการมีตัวเลือกบริการแอพพลิเคชั่นจำนวนมากในตลาด
ลำดับที่  ความคิดเห็น                              จำนวน     ร้อยละ
 1   ส่งผลดี                                 803      65.0
 2   ไม่แน่ใจ/เฉยๆ                              419      34.0
 3   ไม่ดี                                   12      1.0
    รวมทั้งสิ้น                               1,234     100.00

ตารางที่ 9 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเหตุผลที่จะทำให้สนใจเลือกบริการแอพพลิเคชั่นมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ลำดับที่  เหตุผลที่จะทำให้สนใจเลือกบริการแอพพลิเคชั่น                  จำนวน     ร้อยละ
 1   ค่าบริการเหมาะสม                             807     66.3
 2   มีความรวดเร็วในการให้บริการ                        753     61.8
 3   แอพพลิเคชั่นใช้งานง่าย                           603     49.5
 4   มีประกันอุบัติเหตุ ประกันของสูญหาย                       568     46.6
 5   พนักงานบริการดี สุภาพ                           535     43.9
 6   บริการครอบคลุมพื้นที่                            493     40.5
 7   จัดโปรโมชั่นลด แลก แจก แถม ชิงโชค                     467     38.3
 8   การโฆษณาประชาสัมพันธ์แอพพลิเคชั่น                      383     31.4
 9   มีการแนะนำอธิบายขั้นตอนการใช้งานแอพพลิเคชั่น                  343     28.2
 10  อื่นๆ เช่น ความน่าเชื่อถือ ความปลอดภัย                      8      0.7

หมายเหตุ จำนวนคนตอบ 1,218 คน

ตารางที่ 10 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการรับรู้ว่ามีการให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือของกลุ่มมอเตอร์ไซค์
รับจ้าง
ลำดับที่  การรับรู้ว่ามีการให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่นต่างๆ บนโทรศัพท์มือถือ  จำนวน    ร้อยละ
 1   รู้                                    581     96.0
 2   ไม่รู้                                   24     4.0
    รวมทั้งสิ้น                                 605    100.0

ตารางที่ 11 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการได้รับผลกระทบจากการที่มีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลำดับที่  การได้รับผลกระทบจากการที่มีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง           จำนวน    ร้อยละ
 1   ไม่ได้รับผลกระทบ                              447     73.9
 2   ได้รับผลกระทบในเชิงบวก                           26     4.3
 3   ได้รับผลกระทบในเชิงลบ                           132     21.8
    รวมทั้งสิ้น                                 605    100.00

ตารางที่ 12 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุผลกระทบในเชิงบวกที่ได้รับจากการที่มีแอพพลิเคชั่นเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้าง (เฉพาะตัวอย่างที่ระบุได้รับผล
กระทบในเชิงบวก)ของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลำดับที่  ผลกระทบในเชิงบวกที่ได้รับ                         จำนวน    ร้อยละ
 1   มีลูกค้าเพิ่มมากขึ้น/มีรายได้เพิ่มมากขึ้น                       10     47.6
 2   ได้รับความสะดวกในการหาลูกค้าเพิ่ม/เพิ่มช่องทางการบริการให้กับลูกค้า           7     33.3
 3   ทำให้วินมอเตอร์ไซค์มีการปรับปรุงการให้บริการให้ดีขึ้นเพื่อแข่งขันกับแอพพลิเคชั่น        3     14.3
 4   อาชีพขี่มอเตอร์ไซค์รับจ้างได้รับความเชื่อถือมากขึ้น                   1     4.8
    รวมทั้งสิ้น                                 21    100.0

ตารางที่ 13 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการสมัครเข้าร่วมให้บริการเรียกมอเตอร์ไซต์รับจ้างกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ ของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลำดับที่  การสมัครเข้าร่วมให้บริการเรียกมอเตอร์ไซต์รับจ้างกับแอพพลิเคชั่นต่างๆ         จำนวน    ร้อยละ
 1   ไม่ได้สมัครเข้าร่วม                             517     85.5
 2   สมัครเข้าร่วม                                88     14.5
    รวมทั้งสิ้น                                 605    100.0

ตารางที่ 14 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความคิดเห็นต่อผลที่จะเกิดขึ้นหากมีตัวเลือกแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้น
(เฉพาะตัวอย่างที่เห็นว่าตัวเลือกแอพพลิเคชั่นฯ ยังไม่เพียงพอ และตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลำดับที่  ผลที่จะเกิดขึ้นหากมีตัวเลือกแอพพลิเคชั่นต่างๆ ในการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างมากขึ้น    จำนวน    ร้อยละ
 1   มีทางเลือกให้คนขับสามารถเลือกได้ตามความพอใจ                  47     54.6
 2   การมีแอพพลิเคชั่นจำนวนมากทำให้ไม่เกิดการผูกขาดในตลาด               42     48.8
 3   แต่ละเจ้ามีการแข่งขันเพื่อให้คนขับมีรายได้มากขึ้น                   32     37.2
 4   แต่ละเจ้ามีการแข่งขันเพื่อให้คนขับได้สิทธิประโยชน์มากขึ้น                35     40.7
 5   แต่ละเจ้าช่วยประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนหันมาใช้บริการมากยิ่งขึ้น             29     33.7

หมายเหตุ จำนวนคนตอบ 86 คน

ตารางที่ 15 จำนวนและค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุเหตุผลที่จะทำให้ตนเองสนใจสมัครเข้าร่วมให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) ของกลุ่มมอเตอร์ไซค์รับจ้าง
ลำดับที่  เหตุผลที่จะทำให้สนใจสมัครเข้าร่วมให้บริการเรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างผ่านแอพพลิเคชั่น    จำนวน    ร้อยละ
 1   มีรายได้ค่าตอบแทนที่ดี                            402     69.6
 2   มีความน่าเชื่อ                               293     50.7
 3   มีประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุ                          290     50.2
 4   มีการให้โบนัสหรือสิทธิประโยชน์พิเศษ                       271     46.9
 5   มีการดูแลคนขับที่ดี                              230     39.8
 6   มีชื่อเสียงในแง่ดี                              211     36.5
 7   มีการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ดีเข้าถึงกลุ่มลูกค้า                    114     19.7
 8   มีการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมส่งเสริมการขาย                   88     15.2
 9   มีเงินลงทุนสูง                                75     13.0
 10  มีเทคโนโลยีที่ดี                               66     11.4
 11  อื่นๆ ได้แก่ แอพพลิเคชั่นที่ใช้งานง่าย มีรายได้แน่นอน ไม่เอาเปรียบผู้สมัครเข้าร่วมบริการ    11     1.9
เน้นความปลอดภัยของลูกค้า

หมายเหตุ จำนวนคนตอบ 578 คน

เอยูโพล มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

--เอยูโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ