เอยูโพล: ดัชนีความเครียดของคนไทยไตรมาส 4

ข่าวผลสำรวจ Thursday February 28, 2019 10:59 —เอแบคโพลล์

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องดัชนีความเครียดของคนไทย ไตรมาส 4 กรณีศึกษา: ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,016 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–22 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 54.99 เป็นหญิง และร้อยละ 45.01 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นเจเนอเรชั่น พบว่า ร้อยละ 6.69 เป็นเจเนอเรชั่น Z (ตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปี) ร้อยละ 12.52 เป็นเจเนอเรชั่น M (ตัวอย่างที่มีอายุ 19-24 ปี) ร้อยละ 21.36 เป็นเจเนอเรชั่น Y (ตัวอย่างที่มีอายุ 25-35 ปี) ร้อยละ 30.69 เป็นเจเนอเรชั่น X (ตัวอย่างที่มีอายุ 36-50 ปี) และร้อยละ 28.74 เป็นเจเนอเรชั่น B (ตัวอย่างที่มีอายุ 51-69 ปี) ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 53.97 สมรสแล้ว ร้อยละ 35.86 เป็นโสด ในขณะที่ร้อยละ 10.17 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่าง ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 71.50 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 26.60 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 1.90 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 32.76 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 42.01 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท และร้อยละ 25.23 มีรายได้สูงกว่า 20,000 บาท สำหรับอาชีพ พบว่า ร้อยละ 20.02 อาชีพพนักงาน/บริษัทเอกชน ร้อยละ 13.93 รับราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ร้อยละ 16.18 อาชีพค้าขาย ร้อยละ 13.58 เป็น นักเรียน-นักศึกษาร้อยละ 10.33 อาชีพรับจ้างทั่วไป ร้อยละ 12.43 ประกอบธุรกิจส่วนตัว และร้อยละ 13.53 ประกอบอาชีพอื่นๆ เช่น พ่อบ้านแม่บ้าน เกษตรกร เกษียณอายุ ว่างงาน พนักงานมหาวิทยาลัย เป็นต้น

ปัญหาปากท้อง การเมือง และสิ่งแวดล้อม ทำคนไทยเครียดเพิ่มขึ้น ...

ผลสำรวจในเดือนกุมภาพันธ์ 2562 นี้ ในภาพรวมพบว่า คนไทยมีความเครียดคล้ายคลึงกับการสำรวจในครั้งที่ผ่านมาเมื่อเดือนพฤศจิกายน 2561 ที่ ผ่านมา โดยคนไทยส่วนใหญ่มีความเครียดในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินมากกว่าเรื่องอื่นๆ (ร้อยละ 78.52) รองลงมา คือ เรื่องสิ่งแวดล้อม (ร้อยละ 72.47) และ เรื่องการงาน (ร้อยละ 56.30) เป็นต้น แต่เป็นที่น่าสังเกตว่า ระดับความเครียดของคนไทยในเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน สิ่งแวดล้อม และการเมืองพุ่งสูงกว่า ไตรมาสที่ผ่านมาค่อนข้างมาก โดยความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงินเพิ่มขึ้นร้อยละ 11.07 ส่วนเรื่องสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้นร้อยละ 27.84 รวมถึงความเครียด เรื่องการเมืองที่เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 31.10 ซึ่งความเครียดในด้านต่างๆ เหล่านี้ ส่งผลให้คนไทยส่วนใหญ่รู้สึกไม่มีความสุข (ร้อยละ 61.56) และเบื่อหน่าย (ร้อยละ 72.72) เป็นต้น

หลังเลือกตั้ง หวังว่า เศรษฐกิจและคุณภาพชีวิตจะดีขึ้น ...

เมื่อให้คนไทยคาดการณ์สภาพปัญหาที่ต้องประสบในชีวิตประจำวันภายหลังการเลือกตั้ง ส่วนใหญ่คิดว่า สภาพปัญหาต่างๆ ยังคงเป็นเหมือนเดิม ได้แก่ ปัญหาการจราจร (ร้อยละ 43.65) ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษ (ร้อยละ 40.93) ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น (ร้อยละ 43.84) และปัญหาอาชญากรรม (ร้อยละ 45.06) ซึ่งเป็นปัญหาหลักที่ทำให้คนไทยเกิดความเครียดมาโดยตลอด ตั้งแต่เริ่มทำการสำรวจครั้งแรกในไตรมาสที่ 2 ของปี พ.ศ. 2559 จนถึงปัจจุบันในขณะที่ปัญหาสำคัญที่ คนไทยหวังว่า น่าจะดีขึ้น คือ ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน (ร้อยละ 56.60) และคุณภาพชีวิตหลังการเลือกตั้ง (ร้อยละ 49.53)

เตรียมความพร้อม เพื่อรับมือกับปัญหาในอนาคต ...

ผลการสำรวจแสดงให้เห็นว่า ปัจจัยที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่เกิดความเครียด คือ สินค้าราคาแพง หนี้สิน/รายรับไม่พอกับรายจ่าย ความไม่ซื่อสัตย์สุจริต ของนักการเมืองและการแบ่งพรรคแบ่งพวก และมลพิษทางสิ่งแวดล้อม เป็นต้น โดยช่วงนี้เป็นช่วงการหาเสียงของพรรคการเมืองต่างๆ ที่ลงสมัครรับเลือกตั้ง ทำให้ หลายฝ่ายเริ่มมีความกังวลถึงความวุ่นวายทั้งก่อนและหลังการเลือกตั้งในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างนักการเมือง และปัญหาเศรษฐกิจที่ดูจะคาราคาซังมานาน รวมทั้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะอย่างยิ่งฝุ่นละอองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ดังนั้น ผู้ที่มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบและหน่วยงานต่างๆ ควรเตรียมความพร้อมและ วางแผนการทำงานเพื่อรับมือกับปัญหาต่างๆ เหล่านี้ ที่มีแนวโน้มว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต เมื่อถึงเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นก็จะสามารถแก้ไขได้อย่างทันท่วงที

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุระดับความรู้สึกต่างๆ ในช่วง 3 เดือนที่ผ่านมา
ลำดับที่  ความรู้สึก                   ระดับความรู้สึก           รวมทั้งสิ้น
                     บ่อยๆ    เป็นครั้งคราว   ไม่รู้สึกเลย
 1   ไม่มีความสุขเลย          12.90     48.66     38.44     100.00
 2   รู้สึกเบื่อหน่าย           18.80     53.92     27.28     100.00
 3   ไม่อยากพบปะผู้คน          7.10     33.33     59.57     100.00
 4   รู้สึกหมดกำลังใจ           9.28     33.18     57.54     100.00
 5   รู้สึกตนเองไม่มีคุณค่า         5.26     23.61     71.13     100.00

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความคิดเห็นต่อชีวิตหลังการเลือกตั้ง
    ปัญหาด้านต่างๆ          น่าจะดีขึ้น    เหมือนเดิม    น่าจะแย่ลง    รวมทั้งสิ้น
 1   ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน  56.60     33.73      9.67     100.00
 2   ปัญหาการจราจร          40.28     43.65     16.07     100.00
 3   ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษ        38.19     40.93     20.88     100.00
 4   ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น        36.02     43.84     20.14     100.00
 5   ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ        37.22     45.06     17.72     100.00
 6   คุณภาพชีวิตของท่าน หลังการเลือกตั้ง   49.53     35.22     15.25     100.00

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเครียดด้านต่างๆ จำแนกรายไตรมาส
ลำดับที่  ด้าน/ไตรมาส/ปีที่สำรวจ   2/2016   3/2016    4/2016    1/2017    2/2017    4/2017    1/2018    2/2018    3/2018    4/2018
 1   เศรษฐกิจ/การเงิน     79.01    74.60    73.05    75.22    83.28    61.30    65.64    77.08    67.45    78.52
 2   ครอบครัว         57.01    52.05    50.64    49.08    58.46    37.63    42.83    55.06    51.07    50.00
 3   เพื่อน          35.79    34.25    28.19    25.24    22.87    21.18    26.10    37.27    26.96    22.87
 4   ความรัก (แฟน/คนรัก)    37.76    35.95    33.88    31.52    32.16    25.66    32.22    42.25    29.21    29.07
 5   การงาน         55.66    51.05    46.39    47.31    44.90    36.66    39.06    50.77    44.64    56.30
 6   สุขภาพ          49.70    43.45    40.90    42.91    43.18    42.06    43.48    50.27    43.68    55.06
 7   การเรียน         23.81    22.40    18.85    16.77    18.58    15.00    16.05    15.70    32.31    15.87
 8   การเมือง         38.72    33.55    25.17    31.11    27.58    19.91    22.61    39.21    22.67    53.77
 9   สิ่งแวดล้อม        58.60    52.15    52.92    52.27    57.54    43.33    52.59    66.52    44.63    72.47
 10  ตัวเอง          34.10    33.10    27.86    28.09    29.23    21.08    20.17    39.11    25.76    16.47

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

--เอยูโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ