เอยูโพล: ปีใหม่ 2563 : คนไทยคิดอะไร ?

ข่าวผลสำรวจ Friday December 20, 2019 10:14 —เอแบคโพลล์

กรณีศึกษา : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องปีใหม่ 2563 : คนไทยคิดอะไร? : ตัวอย่างประชาชนทั่วไป ในเขตกรุงเทพมหานคร เชียงใหม่ ขอนแก่น และสงขลา จำนวนทั้งสิ้น 2,007 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–20 ธันวาคม 2562 ที่ผ่านมา พบว่า ผลสำรวจพบว่า ตัวอย่างกว่าครึ่งหรือร้อยละ 55.67 เป็นหญิง และร้อยละ 44.33 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็น เจเนอเรชั่น พบว่า ร้อยละ 28.20 เป็นเจเนอเรชั่น B (ตัวอย่างที่มีอายุ 51-69 ปี) ร้อยละ 31.25 เป็นเจเนอเรชั่น X (ตัวอย่างที่มีอายุ 36-50 ปี) ร้อยละ 21.92 เป็นเจเนอเรชั่น Y (ตัวอย่างที่มีอายุ 25-36 ปี) ร้อยละ 10.81 เป็นเจเนอเรชั่น M (ตัวอย่างที่มีอายุ 19-24 ปี) และร้อยละ 7.82 เป็นเจเนอเรชั่น Z (ตัวอย่างที่มีอายุ 15-18 ปี) การศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างส่วนใหญ่หรือร้อยละ 70.10 ระบุต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 25.52 ระบุปริญญาตรี และร้อยละ 4.38 ระบุสูงกว่าปริญญาตรี

ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนแย่กว่าปีที่แล้วและคาดว่าจะแย่ต่อไปอีก ...

ผลสำรวจในเดือนพฤศจิกายน 2562 ในภาพรวมพบว่าคนไทยส่วนใหญ่หรือประมาณ 2 ใน 3 (ร้อยละ 65.82) ระบุว่าเศรษฐกิจปีนี้แย่กว่าปีที่แล้ว และประมาณครึ่ง (ร้อยละ 50.02) คาดว่าปีหน้าจะแย่กว่าปีนี้อีก และประชาชนบางกลุ่มร้อยละ 32.59 ระบุว่าเหมือนๆ กับปีที่แล้ว และร้อยละ 41.43 คาดว่าปีหน้า กับปีนี้ก็ไม่แตกต่างกัน

ปัญหาการจราจรและการทุจริตคอรัปชั่นเป็นปัญหาลำดับแรกๆ ที่ต้องการให้แก้ไข ...

ปัญหาจราจรเป็นปัญหาลำดับแรกๆ ที่ประชาชนคาดหวังต่อการแก้ปัญหาของรัฐบาลโดยเฉพาะในเมืองใหญ่ ซึ่งจากผลสำรวจ พบว่า ส่วนใหญ่ปัญหาดังกล่าว ยังคงเหมือนเดิม (ร้อยละ 58.28) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดว่าปีหน้ายังคาดว่ายังคงเหมือนเดิม (ร้อยละ 55.35) ทำนองเดียวกันปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นส่วนใหญ่ เห็นว่ายังคงเหมือนเดิม (ร้อยละ 52.24) เมื่อเทียบกับปีที่แล้ว และคาดว่าปีหน้าก็ยังคงเหมือนเดิมเช่นกัน (ร้อยละ 52.08)

ปัญหาฝุ่นละอองต้องเร่งแก้ไข ...

ปัญหาฝุ่นละอองเป็นปัญหาหนึ่งที่มีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนโดยตรง ซึ่งปัญหาดังกล่าวประชาชนส่วนใหญ่มองว่าปีนี้แย่กว่าปีที่แล้ว (ร้อยละ 55.48) และปีหน้าร้อยละ 46.45 คาดกว่าก็น่าจะเหมือนๆ ปีนี้เช่นกัน ทั้งนี้มีเพียงร้อยละ 18.70 ที่คาดว่าปัญหาฝุ่นละอองในปีหน้าน่าจะดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีนี้ ดังนั้นประชาชนรวมทั้ง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรหาวิธีหรือมาตรการในการดูแลเพื่อป้องกันผลกระทบจากปริมาณฝุ่นละอองที่เกิดขึ้น

ทำกิจรรมกับครอบครัวและทำบุญ/ไหว้พระยังคงเป็นกิจกรรมหลักในช่วงปีใหม่ ...

กิจกรรมในช่วงปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ประชาชนตั้งใจจะทำมากที่สุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว (ร้อยละ 47.55) รองลงมาคือ 2) ทำบุญ/ไหว้พระ (ร้อยละ 41.16) 3) พบปะสังสรรค์ (ร้อยละ 28.32) 4) กลับภูมิลำเนา (ร้อยละ 23.53) และ 5) เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ (ร้อยละ 20.63) ทั้งนี้ยังมีประชาชนไม่น้อยหรือร้อยละ 20.53 ที่ระบุว่าในช่วงปีใหม่จะไม่ได้ทำอะไรโดยใช้เวลาพักผ่อน อยู่บ้านเฉยๆ

36.62 % เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ ...

ในช่วงเทศกาลปีใหม่ที่จะมาถึงนี้ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 63.38 วางแผนการใช้จ่ายตามปกติ (โดยไม่ได้เตรียมเงินสำรองไว้) ในขณะที่ร้อยละ 36.62 เตรียมเงินไว้ใช้จ่ายในช่วงปีใหม่ โดยเตรียมค่าใช้จ่ายไว้ประมาณ 11,884 บาทต่อคน

การแก้ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชนเป็นสิ่งที่ประชาชนอยากได้เป็นของขวัญจากรัฐบาลมากที่สุด ...

ของขวัญปีใหม่ที่ประชาชนอยากได้จากรัฐบาลมากที่สุด คือ การแก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ / ลดค่าครองชีพ/ ปากท้องของประชาชน (ร้อยละ 32.39) รองลงมาคือ อยากให้ปรับเปลี่ยนการบริหารงานใหม่ / สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน (ร้อยละ 27.91) และต้องการให้เพิ่มรายได้รวมทั้งเงินช่วยเหลือต่างๆ ให้กับประชาชน (ร้อยละ 17.72) นอกจากความต้องการดังกล่าวที่กล่าวมาข้างต้นรัฐบาลควรแก้ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ รวมทั้งปัญหารถติด ปัญหาการคอรัปชั่น ความเหลื่อมลำทางสังคม ตลอดจนควรส่งเสริมด้านการศึกษาหรือทำตามนโยบายที่เคยหาเสียงไว้ รวมทั้งความสามัคคีของผู้นำประเทศ เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้ กับประชาชนภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุสภาพปัญหาต่างๆ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและปีหน้า
ลำดับที่   ความรู้สึก                      ปัญหาต่างๆ เมื่อเทียบกับปีที่แล้วและปีหน้า

ปีนี้เหมือนกับปีที่แล้ว ปีนี้แย่กว่าปีที่แล้ว ปีหน้าน่าจะเหมือนปีนี้ ปีหน้าน่าจะแย่กว่าปีนี้

 1    ปัญหาเศรษฐกิจ ปากท้องของประชาชน     32.59     65.82      41.43       50.02
 2    ปัญหาจราจร               58.28     39.08      55.35       33.75
 3    ปัญหาฝุ่นละออง มลพิษ           39.98     55.48      46.45       34.85
 4    ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น           52.24     45.51      52.08       40.67
 5    ปัญหาอาชญากรรมต่างๆ           48.31     49.35      48.32       42.61

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุกิจกรรมที่ความตั้งใจในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563
ลำดับที่   กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563     ร้อยละ
 1    ทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว             47.55
 2    ทำบุญ/ไหว้พระ                 41.16
 3    พบปะสังสรรค์                  28.32
 4    กลับภูมิลำเนา                  23.53
 5    เที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ           20.63
 6    เยี่ยมเยียนญาติพี่น้อง               20.58
 7    พักผ่อนอยู่บ้านเฉยๆ ไม่ได้ทำอะไร          20.53
 8    สวดมนต์ข้ามปี                  19.18
 9    ซื้อของขวัญ/ของฝาก               16.33
 10   ให้เงินครอบครัว                 11.44
 11   อื่นๆ เช่น ทำงาน อ่านหนังสือเตรียมสอบ        0.75

เดินทางไปต่างประเทศ

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 2562
ลำดับที่   การเตรียมค่าใช้จ่ายในช่วงเทศกาลปีใหม่      ร้อยละ
1     เตรียมค่าใช้จ่ายเฉลี่ย ประมาณ 11,884 บาทต่อคน  36.62
 • ไม่เกิน 3,000 บาท ร้อยละ 18.22
 • 3,001-5,000 บาท ร้อยละ 21.18
 • 5,001-10,000 บาท ร้อยละ 26.20
 • 10,001-15,000 บาท ร้อยละ 9.79
 • 15,001-20,000 บาท ร้อยละ 11.85
 • มากกว่า 20,000 บาท ร้อยละ 12.76
2     ไม่ได้เตรียม ใช้จ่ายปกติ            63.38
     รวมทั้งสิ้น                 100.00

ตารางที่ 4 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล
ลำดับที่   ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล                 ร้อยละ
 1    แก้ปัญหาด้านเศรษฐกิจ / ลดค่าครองชีพ/ ปากท้องของประชาชน      32.39
 2    ปรับเปลี่ยนการบริหารงานใหม่ / สร้างความมั่นใจให้กับประชาชน     27.91
 3    เพิ่มรายได้ / เงินช่วยเหลือและเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำให้กับประชาชน      17.72
 4    แก้ปัญหารถติด / การจราจร                   4.63
 5    แก้ไขปัญหาด้านคอรัปชั่น                     2.31
 6    แก้ไขปัญหาด้านอาชญากรรม                    2.17
 7    วันหยุดเพิ่มในช่วงปีใหม่                     1.81
 8    สร้างสังคมให้น่าอยู่ / ความสุขของประชาชน             1.59
 9    แก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคม                  1.52
 10   อื่นๆ ได้แก่ ส่งเสริมด้านการศึกษา, ลดภาษีลง,            7.95

ทำตามนโยบายที่หาเสียงไว้,เพิ่มพื้นที่สวนสาธารณะ, แก้กฎหมายรัฐธรรมนูญ,

ปรับปรุงระบบขนส่งสาธารณะ เช่น รถเมล์ รถไฟฟ้า รถไฟ,

เพิ่มกองทุนกู้ยืมเพื่อประชาชน, แก้ไขปัญหาการว่างงาน,

กวาดล้างปัญหาชายแดนภาคใต้, ความสามัคคีของผู้นำประเทศ,

ส่งเสริมด้านสาธารณะสุข, ช่วยเหลือ/ดูแลผู้สูงอายุ,

แก้ปัญหาราคาสินค้าทางการเกษตร

--เอยูโพล--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ