เอยูโพล: ความเครียดของคนกรุงฯ ภายในสถานการณ์โควิด-19

ข่าวผลสำรวจ Wednesday July 1, 2020 11:08 —เอแบคโพลล์

สถาบันวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอยูโพล) เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจเรื่องความเครียดของคนกรุงฯ ภายใต้สถานการณ์โควิด-19 จำนวนทั้งสิ้น 1,216 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1–30 มิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา พบว่า

ตัวอย่างเกินครึ่งหรือร้อยละ 51.9 เป็นหญิง และร้อยละ 48.1 เป็นชาย เมื่อจำแนกออกเป็นช่วงอายุ พบว่า ร้อยละ 17.7 มีอายุต่ำกว่า 25 ปี ร้อยละ 21.8 มีอายุ 25-35 ปี ร้อยละ 33.5 มีอายุ 36-50 ปี และร้อยละ 27.0 มีอายุมากกว่า 50 ปี ด้านสถานภาพสมรส พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 50.2 สมรสแล้ว ร้อยละ 42.1 เป็นโสด และร้อยละ 7.7 เป็นหม้าย/หย่า/แยกกันอยู่ ส่วนการศึกษาที่สำเร็จมาชั้นสูงสุด พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 61.5 สำเร็จการศึกษาต่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 32.2 ระดับปริญญาตรี และร้อยละ 6.3 ระดับสูงกว่าปริญญาตรี ส่วนรายได้ส่วนตัวเฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ตัวอย่างร้อยละ 22.3 มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท ร้อยละ 43.7 มีรายได้ 10,001-20,000 บาท ร้อยละ 22.1 มีรายได้ 20,001-30,000 บาท และร้อยละ 11.9 มีรายได้สูงกว่า 30,000 บาท สำหรับอาชีพ 3 อันดับแรก ได้แก่ ร้อยละ 27.1 อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน รองลงมาคือร้อยละ 26.3 อาชีพค้าขาย และร้อยละ 11.3 อาชีพค้าขายและนักเรียนนักศึกษาในสัดส่วนที่เท่ากัน ? คนกรุงฯ กว่าร้อยละ 80 เครียดภายใต้สถานการณ์โควิด-19 ...

ผลสำรวจดัชนีความเครียดประจำเดือนมิถุนายน 2563 ในภาพรวม พบว่า คนกรุงฯ ร้อยละ 83.1 มีความเครียดเกิดขึ้นภายใต้สถานการณ์โควิด-19 โดยความเครียดมาจากสาเหตุ

 • ร้อยละ 75.8 เครียดกับเรื่องรายได้และหน้าที่การงาน
 • ร้อยละ 69.4 กลัวว่าจะติดโรคโควิด-19
 • ร้อยละ 46.1 ความเครียดเรื่องสุขภาพ
 • นอกจากนี้ความเครียดที่เกิดขึ้นเกิดจากความไม่ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน การเรียนออนไลน์ การทำงานในรูปแบบใหม่ Work from home ตลอดจน

ปัญหาครอบครัวที่เกิดขึ้น

เกือบครึ่งรายได้ลดลงเพราะพิษเศรษฐกิจ ...

จากสถานการณ์โควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของคนกรุงฯ เป็นอย่างมาก โดยเฉพาะเรื่องปากท้องของประชาชน โดยผลที่ได้รับจากสภาวะ เศรษฐกิจปัจจุบันคือ ทำให้รายได้ลดลง (ร้อยละ 45.2) ธุรกิจได้รับผลกระทบ (ร้อยละ 16.1) ไม่มีเงินใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ร้อยละ 11.6) เป็นหนี้มากขึ้น (ร้อยละ 10.2) และไม่มีงานทำ (ร้อยละ 7.7)

ทุกเพศวัยเครียดเรื่องเศรษฐกิจมากที่สุด ...

เมื่อพิจารณาความเครียดในแต่ละวัย พบว่า คนกรุงฯ ในช่วงวัยทำงานมีความเครียดเรื่องเศรษฐกิจ/การเงิน การงาน มากกว่าช่วงวัยอื่นๆ ส่วน GEN Z (ช่วงอายุ 15-18 ปี) เครียดว่าจะติดโรคโควิด-19 และเครียดเกี่ยวกับคนรอบข้าง ไม่ว่าจะเป็นครอบครัว คนรัก หรือเพื่อน มากกว่าเรื่องอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด ในขณะที่ ด้านสุขภาพ GEN B (อายุมากกว่า 50 ปี) เครียดเรื่องสุขภาพมากกว่าช่วงวัยอื่นๆ ส่วนการใช้รูปแบบการดำเนินชีวิตที่ต่างจากเดิมหรือ New Normal ทุกช่วงวัยไม่ได้เครียด กับเรื่องดังกล่าวมากนัก เพราะทุกคนได้ยึดถือปฏิบัติตามแนวนโยบายของรัฐบาลมาระยะหนึ่งจนเกิดความเคยชินและถือว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบปกติไปแล้ว

ดูแลสุขภาพตัวเองและยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นทางออกภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน...

จากผลการสำรวจพบว่า การวางแผนชีวิตในอนาคตข้างหน้าภายใต้สถานการณ์โควิด-19 คนกรุงฯ ส่วนใหญ่จะใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น (ร้อยละ 53.7) ใช้จ่ายประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง (ร้อยละ 50.2) นอกจากนี้จะวางแผนการใช้เงินอย่างมีระบบ (ร้อยละ 49.2) ไม่ประมาท ไม่ไปสถานที่มีความเสี่ยง (ร้อยละ 40.1) และติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ (ร้อยละ 35.9) นอกจากนี้ยังต้องหารายได้เพิ่ม ลด/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน หรืออาจกู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ ตลอดจนกลับไปทำงานที่ภูมิลำเนา เพื่อให้สามารถดำเนินชีวิตต่อได้ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเครียดภายใต้สถานการณ์โควิด-19
ลำดับที่   ความเครียด                  ร้อยละ
 1    เครียดมาก-มากที่สุด               31.1
 2    เครียดปานกลาง                 28.1
 3    เครียดน้อย-น้อยที่สุด               23.9
 4    ไม่เครียดเลย                  16.9
      รวมทั้งสิ้น                   100.0

ตารางที่ 2 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุความเครียดในแต่ละด้าน จำแนกตาม Generation
ลำดับที่  ความเครียด                              Generation                 ภาพรวม
                          Gen Z     Gen M     Gen Y     Gen X     Gen B
 1   เศรษฐกิจ การเงิน การงาน            48.6     68.1     79.6     82.1     74.4     75.8
 2   กลัวว่าจะติดโรคโควิด-19             81.5     72.6     60.8     70.1     71.9     69.4
 3   สุขภาพ                    50.0     44.7     44.9     43.2     50.3     46.1
 4   คนรอบข้าง ครอบครัว เพื่อน คนรัก         52.7     48.2     46.8     42.8     34.5     42.6
 5   รูปแบบการดำเนินชีวิตที่เปลี่ยนไป (New Normal)    32.3     28.2     43.1     36.3     39.0     37.3

ตารางที่ 3 ค่าร้อยละของตัวอย่างที่ระบุการวางแผนชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

ลำดับที่  การวางแผนชีวิตจากสถานการณ์โควิด-19       ร้อยละ
 1   ใส่ใจดูแลสุขภาพมากขึ้น              53.7
 2   ประหยัด ยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง          50.2
 3   วางแผนการใช้เงินอย่างมีระบบ           49.2
 4   ไม่ประมาท ไม่ไปสถานที่สุ่มเสี่ยง          40.1
 5   ติดตามข่าวสารสถานการณ์ต่างๆ           35.9
 6   หารายได้เพิ่ม                 28.0
 7   ลด/ปรับเปลี่ยนรูปแบบการลงทุน           5.5
 8   กู้ยืมเงินจากแหล่งต่างๆ              5.0
 9   กลับไปทำงานที่ภูมิลำเนา/ต่างจังหวัด         4.1

เอยูโพลมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

โทร. 0-2723-2163-8

ที่มา: เอยูโพล


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ