การสัมมนา "ไทย - ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA"

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday January 31, 2018 15:19 —กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กำหนดจัดการสัมมนาเรื่อง “ไทย-ญี่ปุ่น หุ้นส่วนยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจผ่าน FTA” ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 เวลา 08.30 - 16.00 น. ณ โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้ สาระสำคัญ และการใช้ประโยชน์จากความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (AJCEP) และความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น (JTEPA) รวมถึงเปิดโอกาสให้ประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นต่อร่างความตกลงด้านการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ AJCEP ที่อาเซียนและญี่ปุ่นมีเป้าหมายจะลงนามในปี 2561 ทั้งนี้ 1)ผู้ที่ประสงค์เข้าร่วมงานสัมมนาฯ สามารถ download เอกสารประกอบการสัมมนาฯ ได้ตาม link ด้านล่าง และ 2) ผู้ที่ประสงค์แสดงความคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ญี่ปุ่น ด้านการค้าบริการและการลงทุน สามารถ download เอกสารที่เกี่ยวข้องได้ตาม links ด้านล่าง และแสดงความคิดเห็นได้ในกล่องรับฟังความคิดเห็นด้านล่าง

เอกสารประกอบการสัมมนาฯ วันพุธที่ 31 ม.ค. 2561 สามารถ download ได้ดังนี้:

1) ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น จากอดีตถึงปัจจุบัน

2) การค้าบริการและการลงทุน ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - ญี่ปุ่น

3) ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างไทย - ญี่ปุ่น และ JTEPA

4) JTEPA การพัฒนาหุ้นส่วน”ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจไทย-ญี่ปุ่น

5) โอกาศทางการค้าและการลงทุน จากข้อตกลง JTEPA

6) แนวโน้มและโอกาศบุกญี่ปุ่น

7) Infographic การเปิดเสรีการค้าบริการและการลงทุนภายใต้ AJCEP

8) Infographic การเปิดเสรีการค้าบริการละการลงทุนภายใต้ JTEPA

9) Infographic การลดภาษีภายใต้ AJCEP

10) Infographic การลดภาษีภายใต้ JTEPA

11) Infographic สถิติการค้าสินค้าสินค้าสำคัญระหว่างไทย - ญี่ปุ่น

เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ญี่ปุ่น ด้านการค้าบริการและการลงทุน

อาเซียนและญี่ปุ่นได้ลงนามความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจอาเซียน-ญี่ปุ่น (ASEAN-Japan Comprehensive Economic Partnership: AJCEP) เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2551 และความตกลงด้านการค้าสินค้ามีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2552 ทั้งนี้ ความตกลงดังกล่าวได้กำหนดให้มีการเจรจาด้านการค้าบริการและการลงทุนภายหลังจากความตกลงด้านการค้าสินค้ามีผลใช้บังคับ โดยอาเซียนและญี่ปุ่นได้เริ่มต้นเจรจาจัดทำพิธีสารแก้ไขความตกลง AJCEP เพื่อผนวกผลการเจรจาจัดทำข้อบทว่าด้วยการค้าบริการและการลงทุน อย่างเป็นทางการเมื่อเดือนมีนาคม 2554 และสามารถสรุปผลการเจรจาข้อบทการค้าบริการ และข้อบทการลงทุน เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2558 และเดือนสิงหาคม 2559 ตามลำดับ ปัจจุบัน อาเซียนและญี่ปุ่นได้เสร็จสิ้นกระบวนการขัดเกลาถ้อยคำทางกฎหมายแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2560 และตั้งเป้าที่จะลงนามพิธีสารดังกล่าวโดยเร็ว ทั้งนี้ ในส่วนของความตกลงด้านการค้าบริการ คาดว่าไทยจะสามารถเข้าตลาดญี่ปุ่นได้ในสาขาบริการด้านวิจัยและพัฒนา บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ บริการวิชาชีพ บริการธุรกิจอื่นๆ บริการโสตทัศน์ บริการก่อสร้าง บริการจัดจำหน่าย บริการสิ่งแวดล้อม บริการการเงิน บริการการท่องเที่ยว บริการด้านนันทนาการ วัฒนธรรมและการกีฬา และบริการขนส่งในบางกิจกรรม ซึ่งญี่ปุ่นจะเปิดตลาดให้นักลงทุนไทยถือหุ้นได้ถึงร้อยละ 100 ส่วนความตกลงด้านการลงทุนจะครอบคลุมถึงการคุ้มครอง การส่งเสริม และการอำนวยความสะดวกด้านการลงทุน โดยทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์จากกฎเกณฑ์การลงทุนที่มีความชัดเจน และนักลงทุนจะได้รับความคุ้มครองการลงทุนตามเงื่อนไขและขอบเขตของกฎหมายและระเบียบที่กำหนด

ทั้งนี้ เอกสารประกอบการรับฟังความคิดเห็นต่อร่างความตกลงการค้าเสรี อาเซียน - ญี่ปุ่น ด้านการค้าบริการและการลงทุน สามารถ download ได้ดังนี้:

1) ร่างข้อบทความตกลงด้านการค้าบริการภายใต้ AJCEP (อังกฤษ/ไทย)

2) ร่างข้อบทความตกลงด้านการเคลื่อนย้ายบุคคลธรรมดาภายใต้ AJCEP (อังกฤษ/ไทย)

3) ร่างข้อบทความตกลงด้านการลงทุนภายใต้ AJCEP (อังกฤษ/ไทย)

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เลขที่ 44/100 ถ.นนทบุรี1 ต. บางกระสอ อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ (66) 2507-7444 แฟกซ์ (66) 2547-5630


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ