กรุงเทพโพลล์: “ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม.”

ข่าวผลสำรวจ Thursday March 26, 2015 09:18 —กรุงเทพโพลล์

คนกรุงฯ ให้คะแนนความฉับไวในการแก้ปัญหาของผู้ว่าฯ สุขุมพันธุ์ ต่ำสุด แต่ในภาพรวม 2 ปียังสอบผ่าน และ 73.3% เห็นว่ายังมีผลงานไม่เด่นชัด โดย 43.0 % ยังสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ หากลงเลือกตั้งผู้ว่าฯ สมัยหน้า และ 62.6% เห็นด้วยกับการจัดระเบียบพื้นที่ขายของบนทางเท้าคลองถม สีลม

เนื่องในวันที่ 29 มีนาคม 2558 ที่จะถึงนี้เป็นวันครบรอบ 2 ปี ของการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าฯ กทม.” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป ที่มีทะเบียนบ้านอยู่ในกรุงเทพมหานคร จำนวน 1,215 คน เมื่อวันที่ 20 - 23 มีนาคม ที่ผ่านมา พบว่า

คนกรุงเทพฯ ให้คะแนนความพึงพอใจผลงาน ของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ ในภาพรวมได้ 6.22 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อครั้งที่ทำงานครบ 1 ปีที่ได้ 5.65คะแนน (เพิ่มขึ้น 0.57 คะแนน) โดยพึงพอใจผลงานด้านมหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้มากที่สุด (6.66 คะแนน) ขณะที่พึงพอใจผลงานด้านมหานครแห่งประชาธิปไตยน้อยที่สุด (5.50 คะแนน)

ส่วนคะแนนการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร ในภาพรวม ได้ 6.08 คะแนน

ซึ่งเพิ่มขึ้นจากผลสำรวจเมื่อครั้งที่ทำงานครบ 1 ปีที่ได้ 5.46 คะแนน (เพิ่มขึ้น0.62 คะแนน) โดยพึงพอใจด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานมากที่สุด (6.33 คะแนน) ขณะที่พึงพอใจในด้านความฉับไวในการแก้ปัญหาน้อยที่สุด (5.79 คะแนน)

ด้านความเห็นเกี่ยวกับผลงาน ในช่วง 2 ปี ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตรพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 เห็นว่ายังมีผลงานไม่เด่นชัด และร้อยละ 15.3 เห็นว่ามีผลงานเด่นชัด ขณะที่ร้อยละ 11.4 เห็นว่ายังไม่มีผลงาน

เมื่อถามว่า “เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดระเบียบพื้นที่ขายของบนทางเท้า เช่น สีลม คลองถม” ส่วนใหญ่ร้อยละ 62.6 เห็นด้วย เพราะช่วยให้ทางเท้าสะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งกีดขวาง ขณะที่ร้อยละ 25.1 ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นพื้นที่การค้า แหล่งท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้ ที่เหลือร้อยละ 12.3 ไม่แน่ใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่า “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หรือไม่” ร้อยละ 43.0 ระบุว่าจะ “สนับสนุน” ขณะที่ร้อยละ 15.2 ระบุว่าจะ “ไม่สนับสนุน” ส่วนร้อยละ 41.8 ไม่แน่ใจ

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เปรียบเทียบกับการประเมินในช่วงที่ผ่านมา(จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

 ความพึงพอใจรวมผลงานของ กทม.    ครบ 1 ปี      ครบ 2 ปี      เพิ่มขึ้น
                 สำรวจ มี.ค. 57   สำรวจ มี.ค. 58    /ลดลง
                   (คะแนน)      (คะแนน)     (คะแนน)
      เฉลี่ยรวม          5.65        6.22      0.57

2. คะแนนความพึงพอใจต่อผลงานในแต่ละด้านของ กทม. ในยุคผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 2 ปี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

        ด้าน          ครบ 2 ปี

(คะแนน)

มหานครแห่งเศรษฐกิจและการเรียนรู้       6.66
มหานครสำหรับทุกคน             6.51
มหานครสีเขียว สะดวกสบาย          6.41
มหานครกะทัดรัด              6.17
มหานครแห่งความปลอดภัย           6.09
มหานครแห่งประชาธิปไตย           5.5
       เฉลี่ยรวม          6.22

3. คะแนนความพึงพอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะผู้ว่าฯ กทม. ของ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร เมื่อทำงานครบ 2 ปี (จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน)

         ด้าน          ครบ 1 ปี   ครบ 2 ปี    เพิ่มขึ้น / ลดลง
                    (คะแนน)   (คะแนน)     (คะแนน)
ความขยันทุ่มเทในการทำงาน           5.71    6.33      0.62
ความซื่อสัตย์โปร่งใส              5.67    6.32      0.65
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์แปลกใหม่         5.32    6.03      0.71
การปฏิบัติตามนโยบายที่ได้แถลงไว้         5.42    6.02       0.6
การทำงานให้เห็นผลชัดเจนเป็นรูปธรรม       5.37    6.01      0.64
ความฉับไวในการแก้ปัญหา            5.25    5.79      0.54
        เฉลี่ยรวม          5.46    6.08      0.62

4. ความเห็นเกี่ยวกับผลงานหรือโครงการที่เด่นชัด ในช่วง 2 ปี ของผู้ว่าฯ ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร
เห็นว่ามีผลงานเด่นชัด                     ร้อยละ     15.3
เห็นว่ายังมีผลงานไม่เด่นชัด                   ร้อยละ     73.3
เห็นว่ายังไม่มีผลงานเลย                    ร้อยละ     11.4

5. ข้อคำถาม “เห็นด้วยหรือไม่กับการจัดระเบียบพื้นที่ขายของบนทางเท้า เช่น สีลม คลองถม”
เห็นด้วย เพราะช่วยให้ทางเท้าสะอาด สวยงาม ไม่มีสิ่งกีดขวาง     ร้อยละ     62.6
ไม่เห็นด้วย เพราะเป็นพื้นที่การค้า แหล่งท่องเที่ยว ช่วยสร้างรายได้    ร้อยละ     25.1
ไม่แน่ใจ                          ร้อยละ     12.3

6. ข้อคำถาม “ถ้าวันนี้มีการเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. ท่านจะสนับสนุน ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร หรือไม่”
สนับสนุน                          ร้อยละ     43.0
ไม่สนับสนุน                         ร้อยละ     15.2
ไม่แน่ใจ                          ร้อยละ     41.8

รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์

เพื่อประเมินผลงาน 2 ปี ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ม.ร.ว. สุขุมพันธ์ บริพัตร

ระเบียบวิธีการสำรวจ

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปในทุกสาขาอาชีพ ที่มีทะเบียนบ้านในเขตกรุงเทพมหานคร จำนวน 24 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย ดินแดง ทวีวัฒนา ทุ่งครุ ธนบุรี บางกอกใหญ่ บางกะปิ บางเขน บางคอแหลม บางซื่อ บางนา บางพลัด บางรัก ปทุมวัน ประเวศ ป้อมปราบ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ วังทองหลาง สะพานสูง และหลักสี่ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,215 คน เป็นชายร้อยละ 48.4 และหญิงร้อยละ 51.6

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

ในการประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์แบบพบตัว โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นคณะนักวิจัยได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

     ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล      : 20 - 23 มีนาคม 2558

     วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ        : 26 มีนาคม 2558

ข้อมูลประชากรศาสตร์

จำนวน ร้อยละ เพศ

     ชาย                588   48.4
     หญิง                627   51.6
     รวม               1,215    100
อายุ
     18 ปี - 30 ปี            280    23
     31 ปี – 40 ปี            246   20.2
     41 ปี – 50 ปี            251   20.7
     51 ปี - 60 ปี            239   19.7
     61 ปี ขึ้นไป             199   16.4
     รวม               1,215    100
การศึกษา
     ต่ำกว่าปริญญาตรี            751   61.8
     ปริญญาตรี              390   32.1
     สูงกว่าปริญญาตรี            74    6.1
     รวม               1,215    100
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล             171   14.1
     ลูกจ้างเอกชน             303   24.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     353   29.1
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง         64    5.3
     ทำงานให้ครอบครัว           23    1.9
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ       180   14.8
     นักเรียน/ นักศึกษา           91    7.5
     ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม       30    2.4
     รวม               1,215    100

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ