กรุงเทพโพลล์: “ประเมินผลงาน 2 ปี 6 เดือน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา”

ข่าวผลสำรวจ Monday February 20, 2017 11:07 —กรุงเทพโพลล์

ก้าวสู่ 2 ปี 6 เดือน การบริหารงานรัฐบาล ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจลดลงทุกด้าน ได้คะแนนเฉลี่ย 5.83 คะแนน

โดยชื่นชอบและประทับใจนโยบายปราบโกงและ โครงการลงทะเบียนคนจนช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรายละ1,500 บาทและ 3,000 บาท

ด้านการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชาประชาชนมีความพึงพอใจลดลงเช่นกันได้คะแนนเฉลี่ย 7.40 คะแนน โดยลดลงเกือบทุกด้านยกเว้น ด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศที่ประชาชนเห็นและให้คะแนนเพิ่มขึ้นเป็น 7.75 คะแนน

ด้วยเดือนกุมภาพันธ์ 2560 นี้ รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ก้าวสู่การบริหารประเทศครบ 2 ปี 6 เดือน กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัย กรุงเทพ จึงได้ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเรื่อง “ประเมินผลงาน 2 ปี6 เดือน รัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา” โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไป จำนวน 1,202 คน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ พบว่า

ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจในการบริหารงานของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ในช่วง 2 ปี 6 เดือนเฉลี่ย 5.83 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ซึ่ง ลดลงจากการประเมินการทำงานรอบ 2 ปี 6.19 คะแนน และรอบ 1 ปี 6 เดือน ที่ได้ 5.92 คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้รัฐบาลได้คะแนนลดลงทุกด้าน

สำหรับการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วง 2 ปี 6 เดือน ประชาชนให้คะแนนความพึงพอใจ เฉลี่ย 7.40 คะแนน ซึ่งลดลง จากการประเมินรอบ 2 ปี ที่ได้ 7.57คะแนน โดยการสำรวจครั้งนี้นายกรัฐมนตรีได้คะแนนลดลงเกือบทุกด้าน ยกเว้น ด้านความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศที่ได้ คะแนนเพิ่มขึ้น ซึ่งได้คะแนน 7.75 คะแนน จากเดิมที่ได้ 7.74 คะแนน

ทั้งนี้นโยบายหรือโครงการของรัฐบาลชุดนี้ที่ประชาชนร้อยละ 26.0 ชื่นชอบและประทับใจมากที่สุดคือ นโยบายปราบโกงปราบทุจริตคอร์รัปชั่น รองลงมา ร้อยละ 17.8 ชื่นชอบโครงการลงทะเบียนคนจนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรายละ1,500 บาทและ 3,000 บาทและร้อยละ 9.9 ชื่นชอบนโยบายแก้ปัญหายาเสพติด

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คะแนนความพึงพอใจ ที่มีต่อการบริหารประเทศของรัฐบาล ในช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ได้คะแนนเฉลี่ย 5.83 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

     ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ                   คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
                             ครบ 1 ปี         ครบ 2 ปี   ครบ 2 ปี    เพิ่มขึ้น / ลดลง
                            6เดือน รัฐบาล        รัฐบาล    6 เดือน

รัฐบาล

ด้านความมั่นคงของประเทศ                    7.1          7.04     6.9      -0.14
ด้านการบริหารจัดการและการบังคับใช้กฎหมาย             6.33          6.68    6.33      -0.35
ด้านสังคมและคุณภาพชีวิต                     5.7          6.04    5.89      -0.15
ด้านการต่างประเทศ                      5.41           5.7    5.41      -0.29
ด้านเศรษฐกิจ                         5.04          5.49    4.63      -0.86
คะแนนเฉลี่ย                         5.92          6.19    5.83      -0.36

หมายเหตุ : การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน


2. คะแนนความพึงพอใจการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะนายกรัฐมนตรี ของพล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชาในช่วง 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ได้คะแนนเฉลี่ย 7.40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน
     ด้านที่ทำการประเมินความพึงพอใจ                   คะแนนความพึงพอใจ (เต็ม10 คะแนน)
                             ครบ 1 ปี         ครบ 2 ปี     ครบ 2 ปี     เพิ่มขึ้น/ลดลง
                              6เดือน        นายกรัฐมนตรี    6 เดือน
                              นายกฯ                นายกรัฐมนตรี
ความเด็ดขาด กล้าตัดสินใจ                     7.95          8.23      7.98      -0.25
ความขยันทุ่มเทในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาของประเทศ           7.36          7.74      7.75       0.01
ความซื่อสัตย์สุจริต                        7.67          7.93       7.7      -0.23
การรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ              7.41          7.65      7.48      -0.17
ความสามารถในการบริหารจัดการตามอำนาจหน้าที่ ที่มี           6.97          7.35      7.15       -0.2
ความสามารถสร้างสรรค์ผลงานหรือโครงการใหม่ๆ             6.1          6.54      6.36      -0.18
คะแนนเฉลี่ย                          7.24          7.57       7.4      -0.17

หมายเหตุ : การสุ่มตัวอย่างในการสำรวจแต่ละครั้งใช้หลักเกณฑ์เดียวกัน ด้วยข้อคำถามแบบเดียวกัน แต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกัน

3. นโยบาย/โครงการของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา ที่ชื่นชอบมากที่สุด 5 อันดับแรก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
นโยบายปราบโกง ปราบทุจริตคอร์รัปชั่น                                   ร้อยละ     26.0
โครงการลงทะเบียนคนจนและช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยรายละ1,500บาท และ 3,000บาท                 ร้อยละ     17.8
นโยบายแก้ปัญหายาเสพติด                                        ร้อยละ      9.9
นโยบายช่วยเหลือต้นทุนการผลิตให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวไร่ละ 1,000 บาท และการจัดพื้นที่ให้ชาวนาขายข้าวเอง        ร้อยละ      7.7
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานคมนาคมขนส่ง เช่นรถไฟรางคู่ รถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าสายสีต่างๆ ที่สร้างเสร็จเร็วขึ้น   ร้อยละ      7.6

4.เรื่องที่ประชาชนอยากให้รัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา แก้ไขปรับปรุงอย่างเร่งด่วน 5 อันดับแรก (เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)
เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ                                      ร้อยละ     28.6
ราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ                                         ร้อยละ     14.2
บทลงโทษที่ไม่เด็ดขาดสำหรับคดียาเสพติดและคดีข่มขืน                              ร้อยละ     12.3
ราคาสินค้าแพง ค่าครองชีพสูง แต่คนมีรายได้น้อย                               ร้อยละ     11.1
ปัญหาการคอรัปชั่นในวงราชการ                                      ร้อยละ      8.9

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อวัดความพึงพอใจของประชาชนต่อการทำหน้าที่ของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี ในการบริหารประเทศครบ 2 ปี 6 เดือนที่ผ่านมา ตลอดจนนโยบายของที่ชื่นชอบและเรื่องที่ รัฐบาลยังแก้ไขไม่ได้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง แบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเองโดยอิสระ (Open Ended) แล้วได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 14 - 16 กุมภาพันธ์ 2560

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 18 กุมภาพันธ์ 2560

ข้อมูลประชากรศาสตร์

จำนวน ร้อยละ เพศ

     ชาย                 616   51.2
     หญิง                 586   48.8
     รวม                1,202    100
อายุ
     18 ปี - 30 ปี             168    14
     31 ปี – 40 ปี             262   21.8
     41 ปี – 50 ปี             318   26.5
     51 ปี - 60 ปี             278   23.1
     61 ปี ขึ้นไป              176   14.6
     รวม                1,202    100
การศึกษา
     ต่ำกว่าปริญญาตรี            800   66.6
     ปริญญาตรี               303   25.2
     สูงกว่าปริญญาตรี             99    8.2
     รวม                1,202    100
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล             144    12
     ลูกจ้างเอกชน             270   22.5
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     524   43.4
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง         56    4.7
     ทำงานให้ครอบครัว            2    0.2
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ       163   13.6
     นักเรียน/ นักศึกษา            30    2.5
     ว่างงาน/ รอฤดูกาล/ รวมกลุ่ม       13    1.1
     รวม                1,202    100

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ