ข่าวอินโฟเควสท์
17:00 ก.ล.ต.จีนอนุมัติบริษัทเอกชนเสนอขายหุ้น IPO เพิ่ม 3 แห่ง   คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของจีน (CSRC) ได้ประกาศอนุมัติให้บริษัทเอกช…
15:56 นายกรัฐมนตรีศรีลังกาประกาศลาออก คาดดึงนายกฯคนก่อนรับหน้าที่แทน   นายมาฮินดา ราชปักษา นายกรัฐมนตรีศรีลังกา ได้ประกาศลาออกในวันนี้ หลังจากที่เพิ่…
15:22 กกต.เตรียมพร้อมจัดเลือกตั้ง ยกร่างระเบียบเกี่ยวข้องห้ามรูปคนนอกขึ้นป้ายหาเสียง   นายอิทธิพร บุญประคอง ประธานกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เปิดเผยว…

กรุงเทพโพลล์:  “10 เรื่องเด็กวอนขอผู้ใหญ่ใน ปีจอ”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- จันทร์ที่ 15 มกราคม 2561 08:47:19 น.

วันเด็กปีนี้ เด็กๆส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 ระบุถ้าเป็นไปได้อยากขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน  ขณะที่ร้อยละ 51.3 ขอให้ตัวเองเรียนเก่งๆ

และร้อยละ 49.2 ระบุอยากได้สมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ตไว้ใช้

เนื่องด้วยวันเสาร์ที่ 13 มกราคมนี้ ตรงกับวันเด็กแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ได้สำรวจความคิดเห็นของเด็กๆ ในเรื่อง “ 10 เรื่องเด็กวอนขอ

ผู้ใหญ่ใน ปีจอ” โดยเก็บข้อมูลจากเด็กที่มีอายุ 6-14 ปี ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,185 คน พบว่า

เรื่องที่เด็กส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.5 ต้องการวอนขอจากผู้ใหญ่ถ้าขอได้ คือ ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน รองลงมาร้อยละ 51.3 ขอให้เรียน

เก่งๆ  ร้อยละ 49.2 ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต ร้อยละ 44.5 ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน และร้อยละ 35.9 ขอการบ้านน้อยๆ เรียนน้อยๆ

ดังรายละเอียดต่อไปนี้
1.  วันเด็กปีนี้ ถ้ามีเรื่องที่ขอจากผู้ใหญ่ได้ 10 อย่าง น้องๆ อยากขออะไรมากที่สุด

ขอให้พ่อแม่ ผู้ปกครองมีเวลาพาไปเที่ยวพร้อมหน้าพร้อมตากัน                    ร้อยละ          63.5

ขอให้เรียนเก่งๆ                                                    ร้อยละ          51.3

ขอสมาร์ทโฟน/ไอแพด/แท็ปเล็ต                                         ร้อยละ          49.2

ขอให้ผู้ใหญ่ในสังคมเลิกทะเลาะกัน                                       ร้อยละ          44.5

ขอการบ้านน้อยๆ/เรียนน้อยๆ                                           ร้อยละ          35.9

ขอให้เด็กได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน                                       ร้อยละ          35.1

ขอให้ผู้ใหญ่ช่วยพัฒนาบ้านเมือง                                          ร้อยละ          34.9

ขอให้ไม่เจ็บ ไม่ป่วย ไม่ต้องกินยา                                       ร้อยละ          34.7

ขอให้พ่อแม่บ่นน้อยลง                                                 ร้อยละ          33.1

ขอให้เลิกตีเด็ก                                                     ร้อยละ          31.9

รายละเอียดในการสำรวจ
วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของเด็กอายุ 6 -14 ปี ในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล เนื่องในวันเด็กแห่งชาติ โดยสอบถามเกี่ยวกับ เรื่องที่เด็กอยากวอนขอผู้ใหญ่หากเป็นไปได้

เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของเด็กให้ผู้ใหญ่ในสังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ และนำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศต่อไป
ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างเด็กอายุ 6-14 ปี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษา – มัธยมศึกษาตอนต้น ทั้งโรงเรียนในสังกัดรัฐบาล และสังกัดเอกชน ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล โดยสุ่มจากเขตการปกครองทั้งเขตชั้นใน ชั้นกลางและชั้นนอก ได้แก่ เขตคลองเตย ดอนเมือง ดินแดง ดุสิต ทุ่งครุ บางเขน บางซื่อ บางนา บางรัก บึงกุ่ม ปทุมวัน ประเวศ

ป้อมปราบฯ พญาไท พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ สวนหลวงและหนองแขม ส่วนปริมณฑลได้แก่ นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน

(Multi-Stage Sampling) จากนั้นจึงสุ่มประชากรเป้าหมายที่จะสัมภาษณ์ ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้น 1,185 คน เป็นเพศชายร้อยละ 49.1 และเพศหญิงร้อยละ 50.9

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน  ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์กับกลุ่มตัวอย่างโดยตรง (Face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบ

เลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล    :  9-11 มกราคม 2561
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ        :  13 มกราคม 2561
--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง