กรุงเทพโพลล์: “มาตรการช้อปช่วยชาติ ประชาชนจะซื้ออะไร?”

ข่าวผลสำรวจ Monday December 17, 2018 08:41 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “มาตรการช้อปช่วยชาติ ประชาชนจะซื้ออะไร?”

คนกรุงเทพฯ ส่วนใหญ่ 54% รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ 2561” 63.2% เชื่อจะทำให้คนอยากซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น ส่วนใหญ่ 82.6% สนใจซื้อสินค้า 3 กลุ่มที่อยู่ในมาตรการช้อปช่วยชาติ โดย 59.0% สนใจซื้อยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนตร์มากที่สุด 53.1% เชื่อจะช่วยกระตุ้น เศรษฐกิจได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “มาตรการช้อปช่วยชาติ ประชาชนจะซื้ออะไร?” โดยเก็บข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่างประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล จำนวน 1,181 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 54.0 รับทราบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้น เศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ 2561” ที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะสินค้า 3 กลุ่ม ขณะที่ร้อยละ 46.0 ไม่ทราบ

กรุงเทพโพลล์: “มาตรการช้อปช่วยชาติ ประชาชนจะซื้ออะไร?”

เมื่อถามว่ามาตรการ ช้อปช่วยชาติ 2561 ในสินค้า 3 กลุ่ม ที่นำไปลดหย่อนภาษี จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของประชาชนได้อย่างไร ส่วนใหญ่ ร้อยละ 63.2 เห็นว่าจะทำให้อยากซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น เพื่อช่วยกลุ่มชุมชนของจังหวัดต่างๆ รองลงมา ร้อยละ 27.2 เห็นว่าจะทำให้อยากเปลี่ยนยางรถส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยในช่วงปีใหม่ และร้อยละ 25.1 เห็นว่าจะทำให้อยากซื้อหนังสือ เพื่อให้ลูกให้หลานเป็นของขวัญปีใหม่ ขณะที่ร้อยละ 2.6 เห็นว่าไม่ทำให้อยากซื้ออะไร

ทั้งนี้เมื่อถามต่อว่า “ท่านสนใจจะซื้อสินค้า 3 กลุ่มที่อยู่ในมาตรการช้อปช่วยชาติหรือไม่” พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 82.6 ระบุว่า “สนใจ” โดยในจำนวนนี้ ร้อยละ 59.0 สนใจซื้อยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนตร์ รองลงมาร้อยละ 27.8 สนใจซื้อ หนังสือ รวมทั้งอี-บุ๊ก และร้อยละ 16.9 สนใจซื้อสินค้า OTOP ของดี ของแต่ละภาค แต่ละจังหวัด ขณะที่ร้อยละ 17.4 ไม่สนใจ

สุดท้ายเมื่อถามว่ามาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 จะกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีได้มากน้อยเพียงใดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.1 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ ได้ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 46.9 จะช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจได้ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. การรับทราบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ช้อปช่วยชาติ 2561” ที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะสินค้า 3 กลุ่ม
ทราบ                               ร้อยละ 54.0
ไม่ทราบ                              ร้อยละ 46.0

2. ข้อคำถาม “คิดว่ามาตรการ ช้อปช่วยชาติ 2561 ในสินค้า 3 กลุ่ม ที่นำไปลดหย่อนภาษี จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของประชาชนได้อย่างไร”
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ทำให้อยากซื้อสินค้า OTOP มากขึ้น เพื่อช่วยกลุ่มชุมชนของจังหวัดต่างๆ       ร้อยละ 63.2
ทำให้อยากเปลี่ยนยางรถส่วนตัว เพื่อความปลอดภัยในช่วงปีใหม่          ร้อยละ 27.2
ทำให้อยากซื้อหนังสือ เพื่อให้ลูกให้หลานเป็นของขวัญปีใหม่            ร้อยละ 25.1
ไม่ทำให้อยากซื้ออะไร                         ร้อยละ  2.6

3. ข้อคำถาม “ท่านสนใจจะซื้อสินค้า 3 กลุ่มที่อยู่ในมาตรการช้อปช่วยชาติหรือไม่”
สนใจ                               ร้อยละ 82.6
     โดยซื้อ  ยางรถยนต์ ยางรถจักรยานยนตร์            ร้อยละ 59.0
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) หนังสือ รวมทั้งอี-บุ๊ก ยกเว้นนิตยสารและ นสพ.      ร้อยละ 27.8
          สินค้า OTOP ของดีของแต่ละภาค แต่ละจังหวัด      ร้อยละ 16.9
ไม่สนใจ                              ร้อยละ 17.4

4. ท่านคิดว่ามาตรการ ช้อปช่วยชาติ 2561 จะกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีได้มากน้อยเพียงใด
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด                         ร้อยละ 53.1
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 49.7 และมากที่สุดร้อยละ 3.4)
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด                         ร้อยละ 46.9
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 37.2 และน้อยที่สุดร้อยละ 9.7)

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ช้อปช่วยชาติ 2561 ที่ซื้อสินค้าแล้วนำไปลดหย่อนภาษีได้เฉพาะสินค้า 3 กลุ่ม

2) เพื่อสะท้อนว่ามาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 ในสินค้า 3 กลุ่ม ที่นำไปลดหย่อนภาษี จะช่วยกระตุ้นพฤติกรรมในการซื้อสินค้าของประชาชนได้อย่างไร

3) เพื่อสะท้อนความาสนใจจะซื้อสินค้า 3 กลุ่มที่อยู่ในมาตรการช้อปช่วยชาติ

4) เพื่อสะท้อนความเห็นต่อมาตรการช้อปช่วยชาติ 2561 จะกระตุ้นเศรษฐกิจส่งท้ายปีได้มากน้อยเพียงใด

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างประชาชน ที่อาศัยในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล จำนวน 15 เขต จากทั้งหมด 50 เขต แบ่งเป็นเขตชั้นใน ชั้นกลาง และชั้นนอก ได้แก่ คลองเตย จตุจักร ดินแดง บางกอกน้อย บางกะปิ บางขุนเทียน บางเขน บางซื่อ ปทุมวัน ประเวศ พระนคร ภาษีเจริญ มีนบุรี ราชเทวี ราษฎร์บูรณะ และปริมณฑล 3 จังหวัด ได้แก่ ปทุมธานี นนทบุรี และสมุทรปราการ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอน (Multi-Stage Sampling) จากนั้นใช้วิธีเก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์แบบพบตัว ได้กลุ่มตัวอย่างทั้งสิ้นจำนวน 1,181 คน

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 11 – 14 ธันวาคม 2561

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 15 ธันวาคม 2561

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ