กรุงเทพโพลล์: “ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562”

ข่าวผลสำรวจ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2562 07:59 น. —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562”

คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา 5.06 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน ส่วนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของ พรรคการเมืองต่างๆได้ 4.73 คะแนน

ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพมีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562”โดยเก็บข้อมูล ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,186 คนพบว่า

กรุงเทพโพลล์: “ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562”

คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ให้คะแนนความ พึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ (เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน) 4.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เมื่อให้คนไทยวัดระดับความสุขของตัวเอง หากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษา สุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10 รองลงมา คือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง การศึกษาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรมจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 เท่ากัน และ นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.59 จากเต็ม 10

โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้ ? 1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ต่อไปนี้

ประเด็น                                  คะแนนเต็ม
                                     10 คะแนน
ความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา                5.06
ความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ               4.73
(เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน)

2. วัดระดับความสุขของประชาชนหากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆต่อไปนี้
นโยบาย                                 ระดับความสุข
                                   เต็ม 10 คะแนน
ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียม              8.09
ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา               7.68
จัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม                 7.68
ความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                      7.59
รณรงค์/ต่อต้านมลภาวะ ฝุ่น ควันพิษ ความสะอาด                     7.58
มีความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษต่างๆ                7.52
มีการสร้างงาน/ส่งเสริมอาชีพ/สร้างความมั่นคงในการทำงาน                7.17
ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ค่าสาธารณูปโภค ขนส่งสาธารณะ)               7.13
มีมาตรการทางภาษี/ลดหย่อนภาษี ช่วยเหลือผู้มีภาระ                    6.58
ยกระดับรายได้ ให้ประชาชนระดับฐานราก เพื่อลดช่องว่างของผู้มีรายได้เยอะกับผู้มีรายได้น้อย    6.26

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ในช่วงนี้ รวมถึงนโยบายที่จะทำให้ประชาชนมี ความสุขหากรัฐบาลชุดใหม่มีการดำเนินการ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 28-29 พฤษภาคม 2562

     วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ   : 1 มิถุนายน 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ