ข่าวอินโฟเควสท์
00:08 เฟดแอตแลนตาคาดเศรษฐกิจสหรัฐขยายตัว 1.6% ในไตรมาส 2   ธนาคารกลางสหรัฐ (เฟด) สาขาแอตแลนตา เปิดเผยว่า แบบจำลองการคาดการณ์ GDPNow แสดงให้เห็นว่า เศ…
23:59 สหรัฐเผยสต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ้น 0.3% ในเดือนพ.ค. สอดคล้องคาดการณ์   กระทรวงพาณิชย์สหรัฐเปิดเผยว่า สต็อกสินค้าคงคลังภาคธุรกิจเพิ่มขึ…
23:49 แฮกเกอร์ลักลอบเจาะระบบเครือข่ายกรมสรรพากรบัลกาเรีย   เจ้าหน้าที่เปิดเผยว่า แฮกเกอร์ได้ลักลอบเจาะเข้าสู่ระบบเครือข่ายของกรมสรรพากรบัลกาเรีย และส…
23:25 ดาวโจนส์พลิกร่วงหลุดนิวไฮ หลัง"ทรัมป์"เผยสหรัฐ-จีนเจรจาการค้ายังไม่คืบ   ดัชนีดาวโจนส์พลิกร่วงลงจากระดับสูงสุดเป็นประวัติการณ์ หลังประธานาธิบดี…
23:09 "คริสติน ลาการ์ด"ประกาศลาออกจากตำแหน่งผอ.IMF มีผล 12 ก.ย.   นางคริสติน ลาการ์ด ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) ประกาศลาออกจากตำแหน่…

กรุงเทพโพลล์: “ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562”

ข่าวผลสำรวจ กรุงเทพโพลล์ -- อังคารที่ 4 มิถุนายน 2562 07:59:54 น.

คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจการจัดการเลือกตั้งที่ผ่านมา 5.06 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน ส่วนความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของ

พรรคการเมืองต่างๆได้ 4.73 คะแนน
ทั้งนี้ถ้ารัฐบาลชุดใหม่ มีนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษาสุขภาพมีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09
จากเต็ม 10

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง“ความสุขคนไทย....สะท้อนสู่รัฐบาลใหม่ ปี 2562”โดยเก็บข้อมูล

ประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,186 คนพบว่า

คนไทยให้คะแนนความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา 5.06 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน ทั้งนี้ให้คะแนนความ

พึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ  (เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน) 4.73 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

เมื่อให้คนไทยวัดระดับความสุขของตัวเอง หากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆ พบว่า ถ้ามีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมการรักษา

สุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียมกันจะทำให้คนไทยมีความสุข 8.09 จากเต็ม 10 รองลงมา คือนโยบายเกี่ยวกับการส่งเสริมและสร้างโอกาสทาง

การศึกษาลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และนโยบายการจัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรมจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.68 เท่ากัน และ

นโยบายเกี่ยวกับความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินจะทำให้คนไทยมีความสุข 7.59 จากเต็ม 10
โปรดพิจารณารายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ประเมินความพึงพอใจของประชาชนในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ต่อไปนี้

ประเด็น                                                                   คะแนนเต็ม

10 คะแนน

ความพึงพอใจต่อการดำเนินการจัดการเลือกตั้ง 2562 ที่ผ่านมา                               5.06

ความพึงพอใจต่อการเตรียมจัดตั้งรัฐบาลของพรรคการเมืองต่างๆ                              4.73

(เปิดประชุมสภาฯ การจัดตั้งรัฐบาล/ฝ่ายค้าน)
2.  วัดระดับความสุขของประชาชนหากรัฐบาลชุดใหม่ดำเนินการนโยบายต่างๆต่อไปนี้

นโยบาย                                                                 ระดับความสุข

เต็ม 10 คะแนน

ส่งเสริมการรักษาสุขภาพ มีสวัสดิการสุขภาพที่มีคุณภาพและเท่าเทียม                            8.09

ส่งเสริมและสร้างโอกาสทางการศึกษา ลดค่าใช้จ่ายทางการศึกษา                             7.68

จัดกิจกรรมให้คนไทยร่วมรักชาติ จรรโลงสังคมและวัฒนธรรม                                 7.68

ความมั่นคง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน                                           7.59

รณรงค์/ต่อต้านมลภาวะ ฝุ่น ควันพิษ ความสะอาด                                         7.58

มีความเท่าเทียมกันในการบังคับใช้กฎหมาย และบทลงโทษต่างๆ                               7.52

มีการสร้างงาน/ส่งเสริมอาชีพ/สร้างความมั่นคงในการทำงาน                                7.17

ลดค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน (ค่าสาธารณูปโภค ขนส่งสาธารณะ)                             7.13

มีมาตรการทางภาษี/ลดหย่อนภาษี ช่วยเหลือผู้มีภาระ                                       6.58

ยกระดับรายได้ ให้ประชาชนระดับฐานราก เพื่อลดช่องว่างของผู้มีรายได้เยอะกับผู้มีรายได้น้อย        6.26

รายละเอียดการสำรวจ
วัตถุประสงค์การสำรวจ
เพื่อสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความพึงพอใจในการดำเนินกิจกรรมทางการเมืองต่างๆ ในช่วงนี้ รวมถึงนโยบายที่จะทำให้ประชาชนมี
ความสุขหากรัฐบาลชุดใหม่มีการดำเนินการ เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์

ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ Simple Random Sampling แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง

กระทรวงมหาดไทย
ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%
วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ
(Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล
ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 28-29 พฤษภาคม 2562
วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ     : 1 มิถุนายน 2562
--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--
ข่าวที่เกี่ยวข้อง