กรุงเทพโพลล์: “ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ คนไทยได้รับบทเรียนอะไร”

ข่าวผลสำรวจ Monday November 25, 2019 09:52 —กรุงเทพโพลล์

ประชาชนร้อยละ 95.9 รู้จักรูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับการลงทุนน้ำมันทองคำสกุลเงินต่างประเทศ โดยร้อยละ 47.7 ระบุว่าปัจจัยที่สามารถ จูงใจคนให้หลงเชื่อคือการที่คนมีความโลภเป็นจุดอ่อน

ทั้งนี้ ร้อยละ 40.7 ระบุว่าจากกรณีแชร์ลูกโซ่สิ่งที่สังคมไทยได้รับบทเรียน คือ มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อเพียงเพราะอยากได้รับผลตอบแทนสูง

ส่วนวิธีป้องกันตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อในวงจรธุรกิจแชร์ลูกโซ่คือ ให้ปฏิเสธทันทีเมื่อมีคนเข้ามาคุยและเชิญชวนร่วมทำธุรกิจประเภทนี้ และให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ถอดบทเรียน แชร์ลูกโซ่ คนไทยได้รับบทเรียนอะไร”โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,197 คน พบว่า

รูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 95.9 รู้จักและเคยทราบคือ แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับการลงทุน น้ำมันทองคำสกุลเงินต่างประเทศรองลงมา ร้อยละ 52.9 คือ แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจขายตรง และร้อยละ 50.0 คือ แชร์ลูกโซ่ออนไลน์

ส่วนความเห็นต่อปัจจัยที่แชร์ลูกโซ่สามารถจูงใจคนให้หลงเชื่อ นั้น ส่วนใหญ่ร้อยละ 47.7 ระบุว่า คนมีความโลภเป็นจุดอ่อนรองลงมาร้อยละ 28.6 ระบุว่าได้รับผลตอบแทนสูงมากกว่าปกติ / สูงกว่าทำธุรกิจอื่นๆ และร้อยละ 10.3 คนอยากหารายได้เพิ่มที่รวดเร็ว/เห็นผลเร็ว

เมื่อถามว่า “จากกรณีแชร์ลูกโซ่สะท้อนหรือให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย” ประชาชนร้อยละ 40.7 ระบุว่า มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อเพียงเพราะ อยากได้รับผลตอบแทนสูงรองลงมาร้อยละ 21.0 ระบุว่าสังคมขาดการให้ความรู้/ เท่าทัน ต่อกระบวนการลงทุน และร้อยละ 17.1 ระบุว่ารายได้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ต้องการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้

ส่วนวิธีป้องกันตัวเองเพื่อให้ปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อในวงจรธุรกิจแชร์ลูกโซ่ นั้น ประชาชนร้อยละ 39.8 ระบุว่า ให้ปฏิเสธทันทีเมื่อมีคนเข้ามาคุยและ เชิญชวนร่วมทำธุรกิจประเภทนี้รองลงมาร้อยละ 33.5 ระบุว่า ให้คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ และร้อยละ 14.9 ระบุว่า ต้องหาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษา คนรอบข้าง ก่อนตัดสินใจ

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. รูปแบบแชร์ลูกโซ่ที่ประชาชนรู้จักและเคยทราบ (สามารถตอบได้มากกว่า 1 คำตอบ)
แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับการลงทุนเช่นน้ำมันทองคำสกุลเงินต่างประเทศ         ร้อยละ 95.9
แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับธุรกิจขายตรง                     ร้อยละ 52.9
แชร์ลูกโซ่ออนไลน์                           ร้อยละ 50.0
แชร์ลูกโซ่ที่แฝงมากับกองทุน                       ร้อยละ 33.3

2. เมื่อถามว่า “อะไร/ปัจจัยที่แชร์ลูกโซ่จูงใจคนให้หลงเชื่อ” พบว่า
คนมีความโลภเป็นจุดอ่อน                        ร้อยละ 47.7
ได้รับผลตอบแทนสูงมากกว่าปกติ/ สูงกว่าทำธุรกิจอื่นๆ              ร้อยละ 28.6
คนอยากหารายได้เพิ่มที่รวดเร็ว/ เห็นผลเร็ว                 ร้อยละ 10.3
การถูกชักชวนจากคนสนิท/ คนไว้ใจ/ ไว้ใจคนง่าย               ร้อยละ 6.3
รู้ไม่ทันขบวนการจัดฉากสร้างภาพและอาศัยสื่อโซเชียลให้ดูน่าเชื่อถือ         ร้อยละ 5.1
มีการจูงใจว่าเป็นการร่วมลงทุน                      ร้อยละ 2.0

3.จากกรณีแชร์ลูกโซ่สะท้อนหรือให้บทเรียนอะไรกับสังคมไทย
มีคนจำนวนมากตกเป็นเหยื่อเพียงเพราะอยากได้รับผลตอบแทนสูง          ร้อยละ 40.7
สังคมขาดการให้ความรู้/ เท่าทัน ต่อกระบวนการลงทุน             ร้อยละ 21.0
รายได้ในปัจจุบันไม่เพียงพอ ต้องการอาชีพเสริมเพิ่มรายได้            ร้อยละ 17.1
ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี และสื่อโซเชียลทำให้คนหลงเชื่อในเวลาอันสั้น      ร้อยละ 8.5
คนไทยลืมง่ายและยังไม่เห็นบทลงโทษคดีเหล่านี้รุนแรงพอ             ร้อยละ 7.6
ทำให้จำนวนคนเป็นหนี้มากขึ้นเพราะกู้เงินมาลงทุน ส่งผลให้เงินในระบบ       ร้อยละ 5.1
เศรษฐกิจของประเทศหายไป

4. วิธีป้องกันตัวเองเพื่อให้ตนเองปลอดภัยไม่ตกเป็นเหยื่อในวงจรธุรกิจแชร์ลูกโซ่
ปฏิเสธทันทีเมื่อมีคนเข้ามาคุยและเชิญชวนร่วมทำธุรกิจประเภทนี้          ร้อยละ 39.8
คิดไว้เสมอว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายๆ                     ร้อยละ 33.5
ต้องหาข้อมูลให้รอบด้านและปรึกษาคนรอบข้าง                 ร้อยละ 14.9
คิดเสมอว่าการลงทุนมีความเสี่ยงถ้าไม่พร้อมอย่าเสี่ยง              ร้อยละ 11.8
?

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับกรณีแชร์ลูกโซ่รูปแบบต่างๆในสังคมไทย บทเรียนที่สังคมไทยได้รับ ปัจจัยที่เป็นแรงจูงใจ ตลอดจน วิธีป้องกันไม่ให้ตนเองตกเป็นเหยื่อเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ?3% ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล: 19-20 พฤศจิกายน 2562

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 23 พฤศจิกายน 2562

--ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ