กรุงเทพโพลล์: “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19”

ข่าวผลสำรวจ Tuesday March 31, 2020 07:14 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19”

ท่ามกลางวิกฤตการณ์ COVID-19 ประชาชนร้อยละ 29.4 อยู่อาศัย/ทำงานในที่คนพลุกพล่าน/แออัด คิดว่าตนเองอยู่ในจุดเสี่ยงต่อการติดเชื้อ COVID-19 โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.4 ระบุว่าในช่วงสถานการณ์ เชื้อ COVID-19 ระบาดทำให้ต้องมี ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการซื้อหน้ากากอนามัยและค่าอาหาร น้ำ ข้าวสาร ของแห้ง สำรองภาวะฉุกเฉิน ทั้งนี้ประชาชนร้อยละ 88.5 ระบุว่า การสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้านเป็นพฤติกรรมที่ ช่วยหยุดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ COVID-19 มากที่สุด

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชน จากทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ด้วยแบบสอบถามออนไลน์ จำนวนทั้งสิ้น 1,054 คน พบว่า

กรุงเทพโพลล์: “อยู่ให้เป็น...หยุดให้ได้ : COVID-19”

ในช่วงสถานการณ์ เชื้อ covid -19 ระบาด ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 34.4 ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายในการซื้อหน้ากากอนามัย(โดยส่วนใหญ่จำนวนเงิน ต่ำกว่า 100 บาท) ซึ่งมีสัดส่วนเท่ากันกับค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร น้ำ ข้าวสารของแห้ง สำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนเงิน มากกว่า 2,000 บาท) รองลงมา ร้อยละ 33.4 ระบุว่ามีเจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวน 101—300 บาท) และร้อยละ 32.7 ระบุว่ามีค่าเครื่องอุปโภค-บริโภค สำรองภาวะฉุกเฉิน (โดยส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายจำนวนมากกว่า 2,000 บาท)

เมื่อถามว่าการใช้ชีวิตประจำวันของท่าน อยู่ในจุดความเสี่ยงใดบ้างที่ท่านกังวลต่อการติดเชื้อ covid-19 พบว่า ร้อยละ 29.4 ระบุว่าอยู่อาศัย /ทำงาน ในที่คนพลุกพล่าน/แออัด รองลงมาร้อยละ 20.3 ระบุว่าไม่มีหน้ากากอนามัย /เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์ และร้อยละ 20.2 ระบุว่าขาดหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล

ส่วนวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองเพื่อหยุดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ covid-19 มากที่สุด นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 88.5 ระบุว่าสวมหน้ากาก อนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน รองลงมาร้อยละ 86.9 ระบุว่าล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ และร้อยละ 81.3 ระบุว่าไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ช่วงสถานการณ์ เชื้อ covid -19 ระบาด ทำให้มีค่าใช้จ่าย อะไร.................. อยู่เท่าไหร่บ้าง
หน้ากากอนามัย                  ร้อยละ  34.4
ต่ำกว่า 100 บาท                 ร้อยละ  26.5
101-300 บาท                  ร้อยละ  24.6
301-500 บาท                  ร้อยละ  13.6
501- 700 บาท                 ร้อยละ  9.3
701-1,000 บาท                 ร้อยละ  14.6
มากกว่า 1,000 บาท               ร้อยละ  11.4
อาหารสด น้ำ ข้าวสารของแห้ง สำรองภาวะฉุกเฉิน    ร้อยละ  34.4
ต่ำกว่า 100 บาท                 ร้อยละ  2.4
101-500 บาท                  ร้อยละ  14.3
501-1,000 บาท                 ร้อยละ  20.0
1,001-1,500 บาท                ร้อยละ  13.9
1,501-2,000 บาท                ร้อยละ  11.7
มากกว่า 2,000 บาท               ร้อยละ  37.7
เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์             ร้อยละ  33.4
ต่ำกว่า 100 บาท                 ร้อยละ  15.8
101-300 บาท                  ร้อยละ  34.7
301-500 บาท                  ร้อยละ  26.6
501- 700 บาท                 ร้อยละ  5.9
701-1,000 บาท                 ร้อยละ  6.8
มากกว่า 1,000 บาท               ร้อยละ  10.2
เครื่องอุปโภค-บริโภคสำรองภาวะฉุกเฉิน        ร้อยละ  32.7
ต่ำกว่า 100 บาท                 ร้อยละ  2.3
101-500 บาท                  ร้อยละ  19.8
501-1,000 บาท                 ร้อยละ  21.3
1,001-1,500 บาท                ร้อยละ  15.9
1,501-2,000 บาท                ร้อยละ  13.8
มากกว่า 2,000 บาท               ร้อยละ  26.9
ค่าเดินทาง                   ร้อยละ  17.9
ต่ำกว่า 300 บาท                 ร้อยละ  23.6
301-700 บาท                  ร้อยละ  22.1
701-1,000 บาท                 ร้อยละ  18.7
1,001-1,300บาท                ร้อยละ  6.3
1,301-1,500 บาท                ร้อยละ  5.7
มากกว่า 1,500บาท                ร้อยละ  23.6
ยา/ฟ้าทะลายโจร/วิตามิน              ร้อยละ  17.7
ต่ำกว่า 100 บาท                 ร้อยละ  24.3
101-300 บาท                  ร้อยละ  30.7
301-500 บาท                  ร้อยละ  21.1
501- 700 บาท                 ร้อยละ  6.3
701-1,000 บาท                 ร้อยละ  8.1
มากกว่า 1,000 บาท               ร้อยละ  9.5
ค่าตรวจรักษาพยาบาล               ร้อยละ  6.0
ต่ำกว่า 1,000 บาท                ร้อยละ  27.6
1,001-3,000 บาท                ร้อยละ  24.6
3,001-5,000บาท                ร้อยละ  14.2
5,001-7,000 บาท                ร้อยละ  6.0
7,001-1,0000 บาท               ร้อยละ  14.9
มากกว่า 10,000 บาท               ร้อยละ  12.7

2. การใช้ชีวิตประจำวันของท่าน อยู่ในจุดความเสี่ยงใดบ้างที่ท่านกังวลต่อการติดเชื้อ covid-19 (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
อยู่อาศัย /ทำงานในที่คนพลุกพล่าน/แออัด        ร้อยละ  29.4
ไม่มีหน้ากากอนามัย /เจลแอลกอฮอล์/แอลกอฮอล์     ร้อยละ  20.3
ขาดหลักประกันด้านการรักษาพยาบาล          ร้อยละ  20.2
อยู่อาศัย/ทำงานใกล้ชิดกับผู้อยู่ในกลุ่มเสี่ยง เช่น      ร้อยละ  14.4
ผู้ที่มีคนใกล้ชิด/ครอบครัวติดเชื้อ/ผู้ที่เดินทางกลับจาก
ตปท /ชาวต่างชาติ
อยู่อาศัย/ทำงานด้านการแพทย์/สาธารณสุข        ร้อยละ  5.0

ไม่ได้อยู่ในจุดเสี่ยง                ร้อยละ  40.6

3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตนเองอย่างไรเพื่อหยุดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ covid-19 มากที่สุด (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่ออกจากบ้าน        ร้อยละ  88.5
ล้างมือด้วยสบู่/เจลแอลกอฮอล์ บ่อยๆ          ร้อยละ  86.9
ไม่ออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็น             ร้อยละ  81.3
ไม่ไปในที่คนพลุกพล่าน/แออัด             ร้อยละ  76.3
ซื้ออาหารมาทานที่บ้าน ไม่นั่งที่ร้าน           ร้อยละ  72.4
เมื่อกลับเข้าบ้านอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที        ร้อยละ  48.1
เว้นระยะห่างในการนั่ง เดิน พูดคุย ไม่ต่ำกว่า 1 เมตร   ร้อยละ  46.0
งดกิจกรรม งดการรวมกลุ่ม ตามที่รัฐบาลแจ้ง       ร้อยละ  43.2

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับการใช้ชีวิตของคนไทย ในช่วงที่สถานการณ์ไวรัส COVID-19 มีการแพร่ระบาดในประเทศไทย เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling)

แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน social media รูปแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 24 - 30 มีนาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 31 มีนาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ