กรุงเทพโพลล์: “วิกฤตการณ์ ตามหาหน้ากากอนามัย”

ข่าวผลสำรวจ Monday March 16, 2020 08:55 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “วิกฤตการณ์ ตามหาหน้ากากอนามัย”

ประชาชนร้อยละ 42.7 ระบุยังหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เลย และร้อยละ 23.2 ระบุว่าหาซื้อได้ยากถึงยากที่สุด โดยร้อยละ 58.0 เห็นว่าวิธีจัดการปัญหา หน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยภาครัฐที่ทำอยู่นั้นอาจเกิดการกักตุนหน้ากากอนามัย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเก็งกำไร

ทั้งนี้หากขาดแคลนหน้ากากอนามัยประชาชนกังวลว่าจะกระทบต่อทางการแพทย์ สาธารณสุข การรักษาพยาบาล สูงที่สุด โดยประชาชนร้อยละ 56.4 ระบุว่า รัฐบาลควรเปลี่ยนให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาจัดการเรื่องนี้แทน และร้อยละ52.6 ระบุว่าลงโทษให้หนักกับผู้กักตุนหน้ากากอนามัย

กรุงเทพโพลล์: “วิกฤตการณ์ ตามหาหน้ากากอนามัย”

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “วิกฤตการณ์ ตามหาหน้ากากอนามัย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจาก ทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,199 คน พบว่า

ประชาชนร้อยละ 42.7 ระบุว่าปัจจุบันหาซื้อหน้ากากอนามัยไม่ได้เลย รองลงมาร้อยละ 23.2 ระบุว่า หาซื้อได้ยากถึงยากที่สุด ต้องตระเวนหาหลายร้าน หลายจุด และร้อยละ 14.8 ระบุว่าพอหาซื้อได้บ้าง ต้องซื้อ ณ จุด/ร้าน ที่รัฐประกาศขาย

ส่วนความเห็นต่อการจัดการปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยภาครัฐ นั้น ประชาชนร้อยละ 58.0 เห็นว่า อาจเกิดการกักตุนหน้ากากอนามัย เพื่อเอื้อประโยชน์ ให้นายทุนเก็งกำไร รองลงมาร้อยละ 53.8 เห็นว่า ขาดการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งต่างๆ ทั่วประเทศ และร้อยละ 32.3 เห็นว่า ระบบการจัดการ อาจกระทบ ต่อการสาธารณสุข / การรักษาทางการแพทย์

ทั้งนี้เมื่อให้วัดระดับความกังวลถึงผลกระทบต่างๆ หากขาดแคลนหน้ากากอนามัย จากเต็ม 5 พบว่า ประชาชนกังวลว่าจะกระทบต่อการแพทย์ สาธารณสุข การรักษา พยาบาล สูงที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.87 ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” รองลงมากังวลว่าจะส่งผลกระทบให้เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 มากขึ้น โดยมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.83 ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก” และ จะส่งผลกระทบให้หน้ากากอนามัยมีราคาสูง/หาซื้อไม่ได้/ผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึงโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.80 ซึ่งอยู่ในระดับ “มาก”

สำหรับสิ่งที่รัฐบาลควรแสดงบทบาทต่อแผนการจัดการหน้ากากอนามัย พบว่าประชาชนร้อยละ 56.4 ระบุว่ารัฐบาลควรปรับเปลี่ยนให้ผู้มีความรู้ความสามารถมา บริหารจัดการแทน รองลงมาร้อยละ 52.6 ระบุว่าให้ลงโทษผู้กักตุนหน้ากากอนามัยด้วยโทษสถานหนัก และร้อยละ 45.4 ระบุว่านายกรัฐมนตรีควรลงมาดูและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรเชื่อเพียงการรายงาน

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1. ปัจจุบันสามารถหาซื้อหน้ากากอนามัยได้หรือไม่ อย่างไร
หาซื้อไม่ได้เลย                           ร้อยละ 42.7
หาซื้อได้ยาก-ยากที่สุด ต้องตระเวนหาหลายร้าน หลายจุด            ร้อยละ 23.2
หาซื้อได้บ้าง ต้องซื้อ ณ จุด/ร้าน ที่รัฐประกาศขาย              ร้อยละ 14.8
หาซื้อได้ง่าย ตามร้านขายยาใกล้บ้าน ร้านค้าทั่วไป และซื้อผ่านออนไลน์       ร้อยละ 19.3

2. ความเห็นต่อการจัดการ ปัญหาหน้ากากอนามัยขาดแคลน โดยภาครัฐ (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
อาจเกิดการกักตุนหน้ากากอนามัย เพื่อเอื้อประโยชน์ให้นายทุนเก็งกำไร       ร้อยละ 58.0
ขาดการกระจายสินค้าไปยังร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งต่างๆ ทั่วประเทศ        ร้อยละ 53.8
ระบบการจัดการ กระจายสินค้ากระทบต่อการสาธารณสุข / การรักษาทางการแพทย์  ร้อยละ 32.3
เป็นการผูกขาดการจัดจำหน่าย                      ร้อยละ 23.0
มีการกระจายสินค้าได้อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ               ร้อยละ 13.7
รัฐควบคุมโรงงาน การผลิตได้อย่างรอบคอบเป็นระบบ             ร้อยละ  9.3

3. ระดับความกังวลถึงผลกระทบต่างๆ ต่อการขาดแคลนหน้ากากอนามัย
ผลกระทบ                         ระดับความกังวล (เต็ม 5 )
การแพทย์ สาธารณสุข การรักษาพยาบาล              3.87     มาก
เกิดความเสี่ยงในการติดเชื้อ COVID-19 /การแพร่ระบาดมากขึ้น     3.83     มาก
หน้ากากอนามัยมีราคาสูง/หาซื้อไม่ได้/ผู้มีรายได้น้อยเข้าไม่ถึง       3.80     มาก
การกระจายสินค้าไปยังจังหวัดต่างๆ ทั่วประเทศ ไม่ทั่วถึง        3.77     มาก
ประชาชนหวาด วิตก เกิดความเครียด เพราะไม่มีอุปกรณ์ป้องกัน      3.74     มาก

4. สิ่งที่รัฐบาลควรแสดงบทบาทต่อแผนการจัดการหน้ากากอนามัย (เลือกตอบได้มากกว่า1 ข้อ)
รัฐบาลควรปรับเปลี่ยนให้ผู้มีความรู้ความสามารถมาบริหารจัดการ แก้ไขปัญหาหน้ากากอนามัยอย่างมีประสิทธิภาพแทน  ร้อยละ 56.4
ลงโทษผู้กักตุนหน้ากากอนามัยด้วยโทษสถานหนัก เพราะมีส่วนทำให้ประชาชนที่หาซื้อไม่ได้เสี่ยงต่อการติดเชื้อ     ร้อยละ 52.6
นายกรัฐมนตรีควรลงมาดูและแก้ปัญหาอย่างจริงจัง ไม่ควรเชื่อเพียงรายงานว่าหน้ากากอนามัยมีเพียงพอ       ร้อยละ 45.4
กดดันให้รัฐมนตรีที่มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมแสดงความรับผิดชอบ                       ร้อยละ 28.9

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชน เกี่ยวกับเรื่องหน้ากากอนามัยที่ใช้ป้องการการติดเชื้อ COVID-19 ในประเด็นการหาซื้อ บทบาทและการบริหาร จัดการของรัฐบาลในเรื่องหน้ากากอนามัย ตลอดจนความกังวลถึงผลกระทบต่างๆที่อาจเกิดขึ้นหากขาดแคลนหน้ากากอนามัยเพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้ สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 10 - 11 มีนาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 14 มีนาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ