กรุงเทพโพลล์: “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”

ข่าวผลสำรวจ Monday April 13, 2020 08:26 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”

ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย ประชาชนส่วนใหญ่ 76.1% อยากให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้ เรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญา ส่วนใหญ่ 85.7% อยากให้คำมั่นว่าจะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติในช่วง covid-19 เรื่องที่อยากส่งกำลังใจ ส่วนใหญ่ 91.9% อยากขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศพบว่า พรที่ประชาชนอยากขอมากที่สุดในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทยคือ ขอให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้ คิดเป็นร้อยละ 76.1 รองลงมาคือ ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็วคิดเป็นร้อยละ 57.2 ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้คิดเป็นร้อยละ 55.4 ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัยคิดเป็นร้อยละ 46.6 และขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน คิดเป็นร้อยละ 46.5

กรุงเทพโพลล์: “ขอพรสงกรานต์ปีใหม่ไทย คนไทยอยากได้อะไร”

สำหรับเรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 85.7 บอกจะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ รองลงมาร้อยละ 45.7 บอกจะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน –ช้อนกู ร้อยละ 45.5 บอกจะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตตินี้ไปด้วยกัน และร้อยละ 28.7 บอกจะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก

ส่วนเรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 91.9 อยากบอกว่าเราขอ เป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย รองลงมาร้อยละ 68.8 อยากบอกว่าเราจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ และร้อยละ 42.4 อยากบอกว่าเราจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. พรที่อยากขอในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ขอให้เศรษฐกิจดี ทำมาหากินคล่อง มีกินมีใช้                 ร้อยละ 76.1
ขอให้ผลิตวัคซีนรักษาเชื้อ covid-19 ได้โดยเร็ว               ร้อยละ 57.2
ขอให้เชื้อ covid-19 หายไปจากโลกนี้                  ร้อยละ 55.4
ขอให้ประเทศมีความมั่นคง ปลอดภัย                    ร้อยละ 46.6
ขอให้คนในประเทศรักและสามัคคีกัน                    ร้อยละ 46.5
ขอให้สุขภาพแข็งแรงไม่เจ็บไม่ป่วย                    ร้อยละ 44.4
ขอให้ตนเองและคนใกล้ตัวไม่ติดเชื้อ covid-19               ร้อยละ 41.3
ขอให้บุคลากรทางการแพทย์มีอุปกรณ์เครื่องมือที่เพียงพอในการตรวจไวรัส COVID19  ร้อยละ 34.3
ขอให้มีงานทำ มีเงินเดือน ไม่ตกงาน                   ร้อยละ 24.6
ขอให้สถานการณ์ปกติโดยเร็ว เลิกกักตัวเร็วๆ ใช้ชีวิตได้ปกติเสียที         ร้อยละ 16.9
ขอให้สินค้าไม่โก่งราคา ไม่มีการกักตุน                   ร้อยละ 11.4
ขอให้ชีวิตอยู่รอดปลอดภัย                        ร้อยละ 10.1
อื่นๆ เช่น ขอให้ได้เงินช่วยเหลือจากรัฐ ขอให้แพทย์มีอุปกรณ์เพียงพอ        ร้อยละ  1.8

2. เรื่องที่อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
จะอยู่บ้าน-หยุดเชื้อ-เพื่อชาติ                      ร้อยละ 85.7
จะดูแลตัวเอง -ล้างมือ- กินร้อน -ช้อนกู                  ร้อยละ 45.7
จะเชื่อฟังคำสั่งทางการ –ประกาศ พรก. ฉุกเฉิน – จะฝ่าวิกฤตตินี้ไปด้วยกัน    ร้อยละ 45.5
จะป้องกันตนเอง-ป้องกันคนอื่น-ป้องกันสังคม ด้วยการใส่หน้ากาก         ร้อยละ 28.7
จะรักสามัคคีกัน-ช่วยเหลือ-ให้กำลังใจกัน-ไม่เอาเปรียบ-ไม่กักตุนสินค้า       ร้อยละ 13.1
จะทิ้งระยะห่าง – ไม่ชุมนุม – ไม่อยู่ในที่คนพลุกพล่าน             ร้อยละ  9.1
อื่นๆ เช่น จะทำหน้ากากอนามัยใช้เอง                   ร้อยละ  1.5

3. เรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจอะไรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เราขอเป็นกำลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคน ขอให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนปลอดภัย     ร้อยละ 91.9
เราจะไม่เดินทางท่องเที่ยวข้ามจังหวัด ข้ามประเทศ                    ร้อยละ 68.8
เราจะร่วมบริจาคเงินสนับสนุนการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ เช่น เครื่องช่วยหายใจ รวมทั้งชุด PPE  ร้อยละ 42.4
เราจะร่วมบริจาคซื้อแอลกอฮอล์ เจลล้างมือให้แก่ประชาชนทั่วไป                ร้อยละ 40.7
เราจะร่วมบริจาคหน้ากากอนามัย / หน้ากาก N95 ที่ใช้ในทางการแพทย์             ร้อยละ 33.4
เราจะปฏิบัติตามแพทย์สั่งอย่างเคร่งครัด-อยู่บ้าน-ทิ้งระยะห่างเมื่อออกไปข้างนอก          ร้อยละ 13.9
อิ่นๆ เช่น เราขอขอบคุณบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน                    ร้อยละ  2.3

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงพรที่อยากขอในวันสงกรานต์ ปีใหม่ไทย

2) เพื่อสะท้อนเรื่องที่อยากบอก อยากให้คำมั่นสัญญาในช่วงสถานการณ์ covid-19

3) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่อยากบอก อยากทำ อยากส่งกำลังใจอะไรให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ ที่ต่อสู้กับ covid-19

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 5 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามออนไลน์ ผ่าน social media รูปแบบต่างๆ โดยเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถาม แบบเลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนการประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 1-9 เมษายน 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 12 เมษายน 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ