กรุงเทพโพลล์: คนไทยไปไหน...หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

ข่าวผลสำรวจ Monday June 15, 2020 08:45 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: คนไทยไปไหน...หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 83.1 ได้ไปตลาด ตลาดนัด มากที่สุดหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้รับการผ่อนปรน รองลงมาร้อยละ 44.8 ได้ไปห้างสรรพสินค้า ส่วนสถานที่ที่ไม่คิดว่าจะไปเพราะกังวลการติดเชื้อมากที่สุดคือ โรงภาพยนตร์ คิดเป็นร้อยละ 91.1 หากมีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63 ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 อยากให้แจกเงินแบบให้เปล่า รองลงมาร้อยละ 24.1 อยากเอาใบเสร็จท่องเที่ยวมาลดหย่อนภาษี ประชาชนร้อยละ 46.6 อยากให้ การหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์ไปรวมกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เลย

กรุงเทพโพลล์: คนไทยไปไหน...หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “คนไทยไปไหน...หลังผ่อนคลายมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,204 คน พบว่า

สถานที่ที่ประชาชนได้ไปมากที่สุดภายหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้รับการผ่อนปรนคือ ตลาด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต (ร้อยละ 83.1) รองลงมาคือ ห้างสรรพสินค้า (ร้อยละ 44.8) และร้านเสริมสวย ร้านตัดผม (ร้อยละ 40.1) ส่วนสถานที่ที่ประชาชนไม่คิดว่าจะไปเพราะกังวลการติดเชื้อมากที่สุดคือ โรงภาพยนตร์ (ร้อยละ 91.1) รองลงมาคือ การใช้สนามบินภายในประเทศ (ร้อยละ 83.8) และสถานบริการ สปา ร้านนวด (ร้อยละ 81.5)

เมื่อถามว่าอยากให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63 เป็นอย่างไรพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 51.8 อยากให้แจก เงินแบบให้เปล่า รองลงมาร้อยละ 24.1 นำใบเสร็จค่าที่พัก ค่าอาหาร มาลดหย่อนภาษี และร้อยละ 21.2 ให้วอชเชอร์ส่วนลดที่พักร้านอาหาร

สุดท้ายเมื่อถามถึงความคาดหวังต่อการหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์พบว่า ประชาชนร้อยละ 46.6 คาดหวังอยากให้ไปรวมกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เลย รองลงมาร้อยละ 33.3 คาดหวังให้หยุด ในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยเช่น เดือนกันยายน และร้อยละ 20.1 คาดหวังว่าจะหยุดยาวติดต่อกันไปเลย ในช่วงวันหยุดยาว ช่วงใดช่วงหนึ่ง

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. สถานที่ที่ไปภายหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติได้รับการผ่อนปรน
สถานที่                    ได้ไปมาแล้ว     ยังไม่ได้ไป แต่คิดว่าจะไป  ไม่คิดว่าจะไปเพราะกังวลการติดเชื้อ    รวม
                       (ร้อยละ)         (ร้อยละ)         (ร้อยละ)         (ร้อยละ)
ตลาด ตลาดนัด ซุปเปอร์มาร์เก็ต            83.1           9.0           7.9          100.0
ห้างสรรพสินค้า                   44.8          24.9          30.3          100.0
ร้านเสริมสวย ร้านตัดผม               40.1          30.0          29.9          100.0
กินข้าวตามร้านอาหาร                32.9          23.1          44.0          100.0
สนามกีฬากลางแจ้ง สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส      14.8          17.7          67.5          100.0
ท่องเที่ยวต่างจังหวัด ทะเล ภูเขา น้ำตก          5.9          30.4          63.7          100.0
สถานเสริมความงาม                 3.0          14.0          83.0          100.0
สถานบริการ สปา ร้านนวด              1.6          16.9          81.5          100.0
การใช้สนามบินภายในประเทศ              1.5          14.7          83.8          100.0
โรงภาพยนตร์                    0.4           8.5          91.1          100.0

2. ข้อคำถาม “อยากให้มีมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63 เป็นอย่างไร”
แจกเงินแบบให้เปล่า                      ร้อยละ 51.8
นำใบเสร็จค่าที่พัก ค่าอาหาร มาลดหย่อนภาษี             ร้อยละ 24.1
ให้วอชเชอร์ส่วนลดที่พักร้านอาหาร                 ร้อยละ 21.2
แจกเงิน 1,000 ไปเที่ยวจังหวัดที่ลงทะเบียนไว้แบบชิม ช้อป ใช้      ร้อยละ 19.2
อื่นๆ อาทิเช่น ไม่ควรแจกเงิน ไม่มีความเห็น             ร้อยละ  9.6

3. ความคาดหวังต่อการหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์
คาดหวังอยากให้ไปรวมกับวันหยุดยาวในช่วงเทศกาลปีใหม่เลย       ร้อยละ 46.6
คาดหวังให้หยุด ในช่วงเดือนที่ไม่มีวันหยุดเลยเช่น เดือนกันยายน      ร้อยละ 33.3
คาดหวังว่าจะหยุดยาวติดต่อกันไปเลย ในช่วงวันหยุดยาวช่วงใดช่วงหนึ่ง   ร้อยละ 20.1

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อต้องการทราบถึงสถานที่ที่ได้ไปภายหลังมาตรการหยุดเชื้อเพื่อชาติ ได้รับการผ่อนปรน

2) เพื่อสะท้อนถึงมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวภายในประเทศช่วงเดือน ก.ค. – ต.ค. 63 ที่อยากให้เป็น

3) เพื่อสะท้อนถึงความคาดหวังต่อการหยุดชดเชยแทนวันสงกรานต์

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อ คำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 8 - 10 มิถุนายน 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 13 มิถุนายน 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ