กรุงเทพโพลล์: สุข ทุกข์ คนไทย

ข่าวผลสำรวจ Monday October 12, 2020 08:38 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: สุข ทุกข์ คนไทย

เรื่องที่ทำให้คนไทยมีความสุข อันดับ 1 ร้อยละ 60.6 มีความสุขที่ไม่ติดเชื้อ COVID-19 อันดับ 2 ร้อยละ 55.0 ไม่ต้องกักตัว ล็อคดาวน์ เรื่องที่ทำให้คนไทย มีความทุกข์ อันดับ 1 ร้อยละ 54.1 กลัวการแพร่ระบาดรอบ 2 และกลัวติด COVID-19 อันดับ 2 ร้อยละ 46.3 รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ข้าวของราคาแพง ทั้งนี้ เรื่องที่ กังวลมากที่สุด อันดับ 1 ปัญหาข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง อันดับ 2 ปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 ด้านความหวังของคนไทย อันดับ 1 คนไทยหวังอยาก ให้เศรษฐกิจดีมีเงิน มีทองใช้มากกว่านี้ อันดับ 2 หวังอยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม บังคับใช้เท่าเทียมกัน

เนื่องในวันที่ 10 ตุลาคม เป็นวันสุขภาพจิตโลก กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ?สุข ทุกข์ คนไทย? โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,189 คน พบว่า

เรื่องที่มีความสุขมากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือ ไม่ติดเชื้อ COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 60.6 รองลงมาคือ ใช้ชีวิตได้ปกติขึ้น ไม่ต้องกักตัว ล็อคดาวน์ คิดเป็นร้อยละ 55.0 และมีชดเชยวันหยุดยาวหลายเดือนได้เที่ยวได้อยู่กับครอบครัว คนรัก มากขึ้นคิดเป็นร้อยละ 20.5

ส่วนเรื่องที่มีความทุกข์มากที่สุด ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้คือ กลัวการแพร่ระบาดรอบ 2 และกลัวติด COVID-19 คิดเป็นร้อยละ 54.1 รองลงมาคือ

รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ข้าวของราคาแพง คิดเป็นร้อยละ 46.3 และเงินเดือน รายได้ลดลง ไม่มีโบนัส     คิดเป็นร้อยละ 30.6

เมื่อถามว่าปัจจุบันปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องใดที่ทำให้ท่านเครียด วิตกกังวล มากที่สุดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.2 เห็นว่าเป็นปัญหาข้าวของ ราคาแพง ค่าครองชีพสูง รองลงมาร้อยละ 46.7 เป็นปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19 และร้อยละ 43.6 เป็นปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุม

สุดท้ายเมื่อถามถึงความหวังที่อยากได้มากที่สุดพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.1 อยากให้เศรษฐกิจดีมีเงิน มีทองใช้มากกว่านี้ รองลงมาร้อยละ 57.6 อยากให้ กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม บังคับใช้เท่าเทียมกัน และร้อยละ56.1 อยากให้บ้านเมืองสงบ ปลอดภัย ไร้การจี้ปล้น อาชญากรรม

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. เรื่องที่มีความสุข ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ไม่ติดเชื้อ COVID-19                       ร้อยละ 60.6
ใช้ชีวิตได้ปกติขึ้น ไม่ต้องกักตัว ล็อคดาวน์                ร้อยละ 55.0
มีชดเชยวันหยุดยาวหลายเดือนได้เที่ยวได้อยู่กับครอบครัว คนรัก มากขึ้น     ร้อยละ 20.5
ได้เงินช่วยเหลือ มาตรการช่วยเหลือจากภาครัฐ             ร้อยละ 18.9
มีงานมีเงินใช้ดีกว่าเดิม                       ร้อยละ 14.8
ได้กลับไปใช้ชีวิตอยู่บ้านเกิด                     ร้อยละ  8.7
ค้าขาย ธุรกิจดีขึ้น                         ร้อยละ  4.5
อื่นๆ เช่น ไม่มีความสุข สุขภาพแข็งแรง                 ร้อยละ  3.6

2. เรื่องที่มีความทุกข์ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้ (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
กลัวการแพร่ระบาดรอบ 2 และกลัวติด COVID-19            ร้อยละ 54.1
รายได้ไม่พอกับรายจ่าย ข้าวของราคาแพง                ร้อยละ 46.3
เงินเดือน รายได้ ลดลง ไม่มีโบนัส                  ร้อยละ 30.6
การเป็นหนี้ เช่น ผ่อนบ้าน /รถ                    ร้อยละ 25.0
ตกงาน ไม่มีงานทำ                        ร้อยละ 11.7
ปัญหาการเรียน                          ร้อยละ  6.7
อื่นๆ เช่น ไม่มีเรื่องทุกข์ อาการเจ็บป่วย การชุมนุม ไม่ได้ไปต่างประเทศ    ร้อยละ 15.0

3. ข้อคำถาม ?ปัจจุบันปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องใดที่ทำให้ท่านเครียด วิตกกังวล มากที่สุด?(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ปัญหาข้าวของราคาแพง ค่าครองชีพสูง                 ร้อยละ 53.2
ปัญหาการกลับมาแพร่ระบาดเชื้อ COVID-19               ร้อยละ 46.7
ปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง การชุมนุม                ร้อยละ 43.6
ปัญหาราคาสินค้าเกษตรตกต่ำ                     ร้อยละ 36.8
ปัญหาการเปิดประเทศ รับนักท่องเที่ยวต่างชาติ              ร้อยละ 36.0
ปัญหายาเสพติด                          ร้อยละ 31.4
ปัญหาการจี้ปล้น อาชญากรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน       ร้อยละ 30.0
ปัญหาครูทำร้ายเด็กในโรงเรียน                    ร้อยละ 26.4
ปัญหาการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง เท่าเทียมกัน            ร้อยละ 25.9
ปัญหาการเยียวยาจากพิษ COVID-19                  ร้อยละ 10.8
อื่นๆ เช่น ปัญหาเศรษฐกิจไม่ดี ปัญหาความประพฤติเยาวชน          ร้อยละ  6.4

4. ข้อคำถาม ?ความหวังที่อยากได้มากที่สุด? (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
อยากให้เศรษฐกิจดีมีเงิน มีทองใช้มากกว่านี้               ร้อยละ 64.1
อยากให้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์ ยุติธรรม บังคับใช้เท่าเทียมกัน           ร้อยละ 57.6
อยากให้บ้านเมืองสงบ ปลอดภัย ไร้การจี้ปล้น อาชญากรรม          ร้อยละ 56.1
อยากให้ไม่มีการระบาดของเชื้อ COVID-19 รอบ 2            ร้อยละ 53.5
อยากให้มีการผลิตวัคซีนป้องกันเชื้อ COVID-19 ได้             ร้อยละ 52.4
อยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพสูง ข้าวของแพง               ร้อยละ 49.8
อยากให้มีงานทำ ไม่มีการว่างงาน                   ร้อยละ 34.1
อยากให้ช่วยเหลือทุกกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากพิษ COVID-19         ร้อยละ 33.6
อยากถูกลอตเตอรี่                         ร้อยละ 29.0
อยากให้มีการเลือกตั้งใหม่                      ร้อยละ 28.8
อื่นๆ เช่น ไม่หวังอะไร ไม่มีการคอร์รัปชั่น เรื่องสุขภาพดี          ร้อยละ  1.7

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่มีความสุข ความทุกข์ ภายใต้สถานการณ์ที่เป็นอยู่ในขณะนี้

2) เพื่อสะท้อนถึงปัญหาการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม เรื่องใดที่ทำให้เครียด วิตกกังวล มากที่สุด

3) เพื่อสะท้อนถึงความหวังที่อยากได้มากที่สุด

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 5-7 ตุลาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 10 ตุลาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ