กรุงเทพโพลล์: คนไทยเตรียมกายเตรียมใจอย่างไร ช่วงเทศกาลกินเจ

ข่าวผลสำรวจ Friday October 16, 2020 08:44 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: คนไทยเตรียมกายเตรียมใจอย่างไร ช่วงเทศกาลกินเจ

คนกินเจส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.2 มีการเตรียมตัวเตรียมกายพร้อมเข้าสู่เทศกาลกิจเจปีนี้ด้วยการ เตรียมหาร้านขายกับข้าวเจเจ้าอร่อย และส่วนใหญ่ ร้อยละ 55.0 เตรียมจิตใจด้วยการทำบุญ ทำทาน

โดยคนไทย ร้อยละ 52.7 เห็นว่าเทศกาลกินเจปีนี้ น่าจะมีคนกินเจน้อยลง เนื่องจาก อาหารเจมีราคาสูงกว่าอาหารทั่วไป และคนมีกำลังซื้อน้อยลง

เนื่องด้วยวันที่ 17 -25 ตุลาคม 2563 เป็นช่วงเทศกาลกินเจ กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง? คนไทย เตรียมกายเตรียมใจอย่างไร ช่วงเทศกาลกินเจ ? โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,171 คน พบว่า

คนกินเจส่วนใหญ่ระบุว่า มีการเตรียมตัวเตรียมกายเพื่อให้พร้อมในช่วงเทศกาลกินเจด้วยการ เตรียมหาร้านขายกับข้าวเจเจ้าอร่อย ร้อยละ 68.2 รองลงมาระบุว่า เตรียมล้างท้องตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม ร้อยละ 39.2 และระบุว่าเตรียมหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเจไว้ล่วงหน้า ร้อยละ 35.9

ส่วนการเตรียมจิตใจเพื่อให้พร้อมในช่วงเทศกาลกินเจ นั้น พบว่าคนกินเจส่วนใหญ่ระบุว่า เตรียมทำบุญ ทำทาน ร้อยละ 55.0 รองลงมาระบุว่าเตรียมรักษาจิตใจให้ บริสุทธิ์รักษาอารมณ์ให้คงที่ ร้อยละ 51.0 และระบุว่า เตรียมทำจิตตั้งมั่นจะกินเจให้ครบ 9 วัน ร้อยละ 41.4

เมื่อถามว่า ?คิดว่าในปีนี้จะมีคนหันมาทานอาหารเจเพิ่มขึ้น หรือลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา? คนไทยส่วนใหญ่ ระบุว่า น่าจะคนหันมาทานอาหารเจลดลง ร้อยละ 52.7 (โดยให้เหตุผลว่า อาหารเจมีราคาสูงกว่าอาหารทั่วไป คนมีกำลังซื้อน้อยลง หาซื้อยาก และรสชาติไม่ถูกปาก) และระบุว่าน่าจะมีคนทานอาหารเจเพิ่มขึ้น ร้อยละ 47.3 (โดยให้เหตุผลว่า เหมาะสมกับ เทรนด์ การดูแลสุขภาพ เป็นการทำบุญกุศลละเว้นชีวิตสัตว์ และหาซื้อสะดวกมากขึ้นมีทั้งสั่ง online /ในร้านสะดวกซื้อ)

โดยมีรายละเอียดตามประเด็นข้อคำถาม ดังต่อไปนี้

1.เตรียมตัว เตรียมกายอย่างไรเพื่อให้พร้อมในช่วงเทศกาลกินเจ วันที่ 17-25 ต.ค.63(เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
เตรียมหาร้านขายกับข้าวเจเจ้าอร่อย               ร้อยละ 68.2
เตรียมล้างท้องตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม               ร้อยละ 39.2
เตรียมหาวัตถุดิบสำหรับทำอาหารเจไว้ล่วงหน้า            ร้อยละ 35.9
เตรียมชุดขาวเพื่อใส่ไปศาลเจ้า/โรงเจ              ร้อยละ 23.1
หาข้อมูลสถานที่จัดกิจกรรมในช่วงเทศกาลกินเจ
เช่น เยาวราช ภูเก็ต ตรัง หาดใหญ่ ห้างต่างๆ ฯลฯ         ร้อยละ 16.7
หาข้อมูลในการปฏิบัติตัวช่วงเทศกาลกินเจ              ร้อยละ 11.9
เตรียมสินค้าเจไว้ขายช่วงเทศกาลกินเจ              ร้อยละ 7.3

2. เตรียมจิตใจอย่างไรเพื่อให้พร้อมในช่วงเทศกาลกินเจ (เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
เตรียมทำบุญ ทำทาน                     ร้อยละ 55.0
เตรียมรักษาจิตใจให้บริสุทธิ์ รักษาอารมณ์ให้คงที่           ร้อยละ 51.0
ทำจิตตั้งมั่นจะกินเจให้ครบ 9 วัน                 ร้อยละ 41.4
เตรียมรักษาศีล 5                      ร้อยละ 34.2
กินเจตามเทศกาลอย่างเดียว                  ร้อยละ 31.0
เตรียมไหว้เจ้า/เจ้าแม่กวนอิมที่ศาลเจ้าต่างๆ            ร้อยละ 27.4
เตรียมนุ่งขาวห่มขาว                     ร้อยละ 15.9

3. ท่านคิดว่าในปีนี้จะมีคนหันมาทานอาหารเจเพิ่มขึ้น หรือลดลง เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

น่าจะลดลง                         ร้อยละ 52.7
โดยให้เหตุผลว่า
     ราคาสูงกว่าอาหารทั่วไป คนมีกำลังซื้อน้อยลง       ร้อยละ 80.3
     หาซื้อยาก ไม่สะดวก                ร้อยละ 34.3
     รสชาติไม่ถูกปาก                  ร้อยละ 12.8
     อาหารเจมีแป้งและน้ำมันเยอะ             ร้อยละ 12.5
     เคยทานแล้วไม่มีแรง/หิว/ไม่อยู่ท้อง           ร้อยละ 10.8

อื่นๆ ช่วงโควิด-19 ไม่อยากไปแออัดที่โรงเจ ผักมีสารพิษมากกว่าเนื้อสัตว์

     ปีนี้มีการประชาสัมพันธ์น้อย ฯลฯ            ร้อยละ 5.7

น่าจะเพิ่มขึ้น                        ร้อยละ 47.3
     เหมาะสมกับ เทรนด์ การดูแลสุขภาพ          ร้อยละ 66.7
     เป็นการทำบุญกุศลละเว้นชีวิตสัตว์            ร้อยละ 65.1
     สะดวกมากขึ้นมีทั้งสั่ง online /ในร้านสะดวกซื้อ      ร้อยละ 36.6
     กินให้เข้ากับเทศกาล                ร้อยละ 32.5
     มีการจัดกิจกรรม/อีเว้นท์ ส่งเสริมการกินเจมากขึ้น     ร้อยละ 25.9
     อื่นๆ โรงเจมีอาหารเจแจกฟรี             ร้อยละ 2.7

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับการเตรียมกายเตรียมใจ เพื่อเข้าสู่เทศกาลกินเจ ตลอดจนความเห็นต่อแนวโน้มผู้ที่หันมากินเจเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ ผ่านๆมา ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการ สุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวง มหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบ เลือกตอบ (Check List Nominal) และได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 12 ? 15 ตุลาคม 2563

     วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ     : 16 ตุลาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ