กรุงเทพโพลล์: สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563

ข่าวผลสำรวจ Monday November 9, 2020 08:26 —กรุงเทพโพลล์

คนไทยชี้ค่าครองชีพสูงและปัญหาหนี้สิน เป็นความเสี่ยงสูงสุดที่คนไทยต้องเผชิญในปี 2563 รองลงมาเผชิญความเสี่ยงภัยธรรมชาติ/โรคระบาดร้ายแรง และ เผชิญความเสี่ยงด้านการเมือง โดยเรื่องที่อยากให้เร่งแก้ปัญหามากที่สุดเพื่อลดความเสี่ยงคือ แก้ค่าครองชีพสูง สินค้าราคาแพงขึ้นคิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาร้อยละ 55.2 แก้ปัญหาเศรษฐกิจ และร้อยละ 53.0 แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ?สรุปภาวะความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในรอบปี 2563? โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,161 คน พบว่า ความเสี่ยงที่คนไทยต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวันในปัจจุบันพบว่า ในภาพรวมมี ความเสี่ยงเฉลี่ย 4.87 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน

โดยด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงมากที่สุดคือ ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน ได้ค่าเฉลี่ย 5.85 คะแนน รองลงมาคือ ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง ได้ค่าเฉลี่ย 5.79 คะแนน ด้านการเมือง ได้ค่าเฉลี่ย 5.78 คะแนน ด้านการจราจรและการเดินทาง ได้ค่าเฉลี่ย 5.43 คะแนน และด้านสุขภาพร่างกาย ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 5.23 คะแนน

ส่วนด้านที่คนไทยมีความเสี่ยงน้อยที่สุดคือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.34 คะแนน รองลงมาคือ ด้านชีวิตและทรัพย์สิน ได้ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.21 คะแนน และด้านสุขภาพจิตใจ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.42 คะแนน

สำหรับเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยงพบว่า อันดับแรกอยากให้แก้ปัญหาค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น คิดเป็นร้อยละ 61.8 รองลงมาร้อยละ 55.2 อยากให้แก้ปัญหาผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย และร้อยละ 53.0 อยากให้แก้ปัญหาการชุมนุมทางการเมือง และความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?คิดว่าในปัจจุบันนี้การดำเนินชีวิตประจำวันต้องเผชิญความเสี่ยงในด้านต่างๆ ดังต่อไปนี้มากน้อยเพียงใด?
ความเสี่ยง                                          คะแนนเฉลี่ย

(เต็ม 10 คะแนน)

ด้านค่าครองชีพและหนี้สิน เช่น สินค้าราคาสูง ข้าวของแพง มีรายจ่ายสูงกว่ารายรับ                 5.85
มีภาระหนี้สิน หรือมีโอกาสเป็นหนี้ ฯลฯ
ด้านภัยธรรมชาติและโรคระบาดร้ายแรง เช่น น้ำท่วม พายุ โรคระบาด COVID-19 ฯลฯ              5.79
ด้านการเมือง เช่น ปัญหาการเมือง การชุมนุมทางการเมือง ความขัดแย้งรุนแรงทางการเมือง             5.78
ด้านการจราจรและการเดินทาง เช่น อุบัติเหตุจากการจราจร รถติด                      5.43
ด้านสุขภาพร่างกาย เช่น กินอาหารไม่ถูกสุขอนามัย มีสารพิษเจือปน                       5.23
ได้รับมลพิษทางอากาศและทางน้ำเช่น ฝุ่น PM2.5 ควัน ฯลฯ
ด้านการสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีและสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ เช่น ความเสี่ยงที่จะสูญเสียวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติ    4.96
ด้านการงานอาชีพ เช่น มีโอกาสตกงาน ถูกลดเงินเดือน รายได้ลดลง หน้าที่การงานไม่มั่นคง             4.64
ด้านสุขภาพจิตใจ เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ทุกข์ใจ ซึมเศร้า ฯลฯ                    4.42
ด้านชีวิตและทรัพย์สิน เช่น การถูกทำร้ายร่างกาย ถูกลูกหลง โจรกรรมทรัพย์สิน                  4.21
การก่อการร้ายกราดยิง และล่วงละเมิดทางเพศ ฯลฯ
ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัว เช่น การทะเลาะเบาะแว้ง ไม่เข้าใจกัน และความแตกแยกในครอบครัว          2.34
เฉลี่ยรวม                                            4.87

2. เรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยง (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ค่าครองชีพที่สูงขึ้น สินค้าราคาแพงขึ้น               ร้อยละ 61.8
ผลกระทบด้านเศรษฐกิจ การลงทุน การท่องเที่ยวของไทย        ร้อยละ 55.2
การชุมนุมทางการเมืองและความแตกแยกของคนไทยด้วยกัน       ร้อยละ 53.0
การทุจริตคอร์รัปชั่น การบังคับใช้กฎหมาย              ร้อยละ 49.4
การว่างงาน การตกงาน                    ร้อยละ 42.2
การป้องกันโรคระบาด การแพร่เชื้อ                ร้อยละ 42.1
ปัญหาจราจรและการเดินทาง                  ร้อยละ 31.7
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน            ร้อยละ 30.7
การแก้ปัญหาน้ำท่วม                      ร้อยละ 27.5
อื่นๆ อาทิเช่น ราคาสินค้าเกษตร แก้รัฐธรรมนูญ ไม่มีเรื่องต้องแก้     ร้อยละ  3.8

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงความเสี่ยงในด้านต่างๆ ที่ต้องเผชิญในการดำเนินชีวิตประจำวัน

2) เพื่อสะท้อนถึงเรื่องที่อยากให้แก้ปัญหาอย่างเร่งด่วน เพื่อลดความเสี่ยง

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 2-4 พฤศจิกายน 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 7 พฤศจิกายน 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ