กรุงเทพโพลล์: ปีใหม่…กับท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย

ข่าวผลสำรวจ Wednesday December 30, 2020 08:17 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ปีใหม่…กับท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 51.9 มีแผนเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ โดยจะไปเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี และจะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ ร้อยละ 43.6 เห็นว่าการแพร่ระบาด COVID-19 มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวระดับปานกลาง ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกที่ๆ ไปเที่ยว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด COVID-19

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ?ปีใหม่?กับท่องเที่ยววิถีใหม่ของคนไทย? โดยเก็บ ข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,184 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 51.9 มีแผนที่จะเดินทางในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ โดยใน จำนวนนี้ ร้อยละ 37.4 จะไปเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี รองลงมาร้อยละ 17.9 จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ และร้อยละ 15.1 จะเที่ยว ช้อปปิ้ง กินข้าว ตามร้านอาหาร ห้างสรรพสินค้า ขณะที่ร้อยละ 48.1 ไม่มีแผนที่จะเดินทาง

เมื่อถามว่าการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี้ มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด ประชาชนร้อยละ 43.6 เห็นว่า มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวระดับปานกลาง ขณะที่ร้อยละ 38.3 เห็นว่ามีผลค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ส่วนร้อยละ 18.1 เห็นว่ามีผลค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด

ทั้งนี้เมื่อถามว่าการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปรับแผนการท่องเที่ยวอย่างไร ส่วนใหญ่ร้อยละ 66.2 จะใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกที่ๆ ไปเที่ยว รองลงมาร้อยละ 53.0 จะไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่นเกินไป ร้อยละ 51.2 จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง ร้อยละ 41.1 จะพก เจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกที่ๆ ไปเที่ยว และร้อยละ 31.9 จะลงทะเบียน ไทยชนะ ทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?มีแผนที่จะทำอะไร ในช่วงหยุดยาวปีใหม่ที่จะถึงนี้ (31 ธ.ค. ? 3 ม.ค.)?
มีแผนที่จะเดินทาง โดย                           ร้อยละ 51.9
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) จะไปเข้าวัดทำบุญ สวดมนต์ข้ามปี       ร้อยละ 37.4
          จะกลับไปจังหวัดบ้านเกิด / เยี่ยมญาติ     ร้อยละ 17.9

จะเที่ยว ช้อปปิ้ง กินข้าว ตามร้านอาหาร ร้อยละ 15.1

ห้างสรรพสินค้า

          จะไปท่องเที่ยวต่างจังหวัด         ร้อยละ 8.1
          จะไป เคาท์ดาวน์ปีใหม่ 2021        ร้อยละ 6.0
          จะไปต่างประเทศ            ร้อยละ 0.1
ไม่มีแผนที่จะเดินทาง                            ร้อยละ 48.1

2. การแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี้ มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด
ค่อนข้างมากถึงมากที่สุด                    ร้อยละ 38.3
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างมากร้อยละ 27.6 และมากที่สุดร้อยละ 10.7)
ปานกลาง                         ร้อยละ 43.6
ค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด                    ร้อยละ 18.1
(โดยแบ่งเป็นค่อนข้างน้อยร้อยละ 12.4 และน้อยที่สุดร้อยละ 5.7)

3. ข้อคำถาม ?การแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปรับแผนการท่องเที่ยวอย่างไร?(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาในทุกที่ๆ ไปเที่ยว            ร้อยละ 66.2
ไม่ไปสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคนหนาแน่นเกินไป             ร้อยละ 53.0
หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยง               ร้อยละ 51.2
พกเจลแอลกอฮอล์ล้างมือในทุกที่ๆ ไปเที่ยว             ร้อยละ 41.1
ลงทะเบียน ไทยชนะ ทุกสถานที่ท่องเที่ยวที่ไป            ร้อยละ 31.9
อื่นๆ อาทิเช่น ไอยู่บ้านไม่ออกไปไหน ต้องทำงาน           ร้อยละ 15.9

รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ

1) เพื่อสะท้อนถึงการวางแผนที่จะไปท่องเที่ยวเมืองไทย ในช่วงหยุดยาวปีใหม่

2) เพื่อสะท้อนถึงการแพร่ระบาด COVID-19 ในช่วงท่องเที่ยวปีใหม่ที่จะถึงนี้ มีผลต่อการออกมาท่องเที่ยวมากน้อยเพียงใด

3) เพื่อต้องการทราบเกี่ยวกับการแพร่ระบาด COVID-19 ทำให้ปรับแผนการท่องเที่ยวอย่างไร

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วย ข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 14 ? 16 ธันวาคม 2563

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ : 30 ธันวาคม 2563

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ