กรุงเทพโพลล์: กิจกรรมคนไทยในวันสงกรานต์ 2564

ข่าวผลสำรวจ Monday April 12, 2021 08:08 —กรุงเทพโพลล์

คนไทยส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 ให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติ

ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ไม่ได้ให้ความสำคัญต่อการเล่นน้ำ สาดน้ำ

ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 วอนให้ภาครัฐเข้มงวดเฝ้าระวังมาตรการสงกรานต์ของ ศบค. ในการงดกิจกรรมกลุ่ม งานปาร์ตี้

กิจกรรมเทศกกาลสงกรานต์ปีนี้ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 ตั้งใจจะอยู่รวมญาติ เลี้ยงฉลองในครอบครัว

โดยกังวลอุบัติเหตุบนท้องถนนมากที่สุด หากมีการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่

ผลสำรวจเรื่อง ?กิจกรรมคนไทยในวันสงกรานต์ 2564?

กรุงเทพโพลล์โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ ดำเนินการสำรวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง ?กิจกรรมคนไทยในวันสงกรานต์ 2564? โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจำนวน 1,219 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 74.1 ให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติ รองลงมาร้อยละ 60.0 เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย และร้อยละ 49.2 เป็นวันระลึกถึงผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่

เมื่อถามว่าเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา ให้ความสำคัญต่อการเล่นน้ำ สาดน้ำอย่างไรพบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 63.5 ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 58.4 ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำแต่ถูกสาดได้ ไม่โกรธ และร้อยละ 5.1 ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำ และไม่ชอบให้ถูกสาด รู้สึกโกรธไม่พอใจ ขณะที่ร้อยละ 36.5 เล่นน้ำ สาดน้ำ โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 27.9 เล่นน้ำ สาดน้ำบ้างเป็นบางครั้ง และร้อยละ 8.6 เล่นน้ำ สาดน้ำเป็นประจำ

ส่วนมาตรการสงกรานต์ของ ศบค. ที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้มงวดเฝ้าระวังอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 68.5 อยากให้เฝ้าระวังมาตรการงดกิจกรรมกลุ่ม งานปาร์ตี้ รองลงมาร้อยละ 63.1 อยากให้เฝ้าระวังมาตรการงดเล่นปาร์ตี้โฟม และร้อยละ 61.1 มาตรการงดสัมผัส ประแป้ง

สำหรับกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้ พบว่าส่วนใหญ่ร้อยละ 68.8 จะอยู่รวมญาติ เลี้ยงฉลองในครอบครัว รองลงมาร้อยละ 52.3 จะเข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ และร้อยละ 46.3 จะสรงน้ำพระ ขณะที่ร้อยละ 14.0 ไม่มีกิจกรรมที่จะทำอะไรในช่วงวันสงกรานต์

สุดท้ายเมื่อถามถึงความกังวลต่อมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่พบว่า กลุ่มตัวอย่างร้อยละ 27.6 กังวลอุบัติเหตุบนท้องถนน รองลงมาร้อยละ 26.8 กังวลการลอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเดินทาง การเมาแล้วขับ และร้อยละ 19.8 กังวลความหย่อนยานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย

รายละเอียดตามประเด็นข้อคำถามดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?ท่านให้ความสำคัญกับเทศกาลสงกรานต์อย่างไร?

(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

เป็นวันครอบครัว วันรวมญาติ     ร้อยละ     74.1
เป็นวันอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมไทย           ร้อยละ     60.0
เป็นวันระลึกถึงผู้สูงอายุ คนเฒ่าคนแก่     ร้อยละ     49.2
เป็นวันทำบุญสร้างกุศลประกอบพิธีทางศาสนา          ร้อยละ     48.1
เป็นวันปีใหม่ วันหยุดพักผ่อนประจำปี     ร้อยละ     46.3
เป็นวันเล่นน้ำ สาดน้ำ     ร้อยละ     24.92. ความสำคัญต่อการเล่นน้ำ สาดน้ำ ในเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมา

ไม่เล่นน้ำ สาดน้ำ      ร้อยละ     63.5
     แต่ถูกสาดได้ ไม่โกรธ                ร้อยละ 58.4
     และไม่ชอบให้ถูกสาด รู้สึกโกรธไม่พอใจ     ร้อยละ  5.1
เล่นน้ำ สาดน้ำ
     โดย     เล่นน้ำ สาดน้ำบ้างเป็นบางครั้ง     ร้อยละ 27.9
          เล่นน้ำ สาดน้ำเป็นประจำ          ร้อยละ 8.6     ร้อยละ     36.5

3. มาตรการสงกรานต์ของ ศบค. ที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้มงวดเฝ้าระวังอย่างจริงจัง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

งดกิจกรรมกลุ่ม งานปาร์ตี้     ร้อยละ     68.5
งดเล่นปาร์ตี้โฟม           ร้อยละ     61.3
งดสัมผัส ประแป้ง          ร้อยละ     61.1
งดคอนเสิร์ต     ร้อยละ     59.6
งดเล่นน้ำ งดสาดน้ำ     ร้อยละ     51.5
มาตรการริน รด พรม ใส่หน้ากาก ไม่สาดน้ำ     ร้อยละ     28.9
การเดินทางข้ามจังหวัด     ร้อยละ     28.8

4. กิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564 นี้
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

อยู่รวมญาติ เลี้ยงฉลองในครอบครัว     ร้อยละ     68.8
เข้าวัด ไหว้พระ ทำบุญ     ร้อยละ     52.3
สรงน้ำพระ     ร้อยละ     46.3
รดน้ำดำหัวคนเฒ่าคนแก่     ร้อยละ     43.2
ไปเที่ยวต่างจังหวัด     ร้อยละ     12.0
ปล่อยนกปล่อยปลา           ร้อยละ     9.2
ก่อเจดีย์ทราย     ร้อยละ     8.8
อื่นๆ อาทิเช่น สรงน้ำอัฐิ ต้องทำงาน     ร้อยละ     1.2
ไม่มีกิจกรรมที่จะทำอะไรในช่วงวันสงกรานต์     ร้อยละ     14.0


5. ความกังวลต่อมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่

อุบัติเหตุบนท้องถนน     ร้อยละ     27.6
การลอบดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างเดินทาง การเมาแล้วขับ           ร้อยละ     26.8
ความหย่อนยานไม่สวมใส่หน้ากากอนามัย         ร้อยละ     19.8
รถติดยาวในเส้นทางสายหลัก     ร้อยละ     12.8
ผู้คนมากมายเกิดการสัมผัสใกล้ชิดกัน     ร้อยละ     8.1
การสังสรรค์ รวมตัวกัน     ร้อยละ     4.2
อิ่นๆ อาทิเช่น ไม่มีเรื่องกังวล     ร้อยละ     0.7
รายละเอียดการสำรวจ

วัตถุประสงค์การสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงความสำคัญของเทศกาลสงกรานต์
2)     เพื่อสะท้อนถึงมาตรการสงกรานต์ของ ศบค. ที่อยากให้หน่วยงานภาครัฐเข้มงวดเฝ้าระวังอย่างจริงจัง   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19
3)     เพื่อสะท้อนถึงกิจกรรมที่ตั้งใจจะทำในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2564
4)     เพื่อสะท้อนถึงความกังวลต่อมาตรการเดินทางข้ามจังหวัดได้ทุกพื้นที่

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ ที่มีอายุ 18 ปี ขึ้นไป โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอน ประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นได้นำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล      : 29 ? 31 มีนาคม 2564

วันที่เผยแพร่ผลสำรวจ        : 12 เมษายน 2564

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) โทร. 02-407-3886 ต่อ 2898 E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th

Twitter : http://twitter.com/bangkok_poll Facebook : https://facebook.com/bangkokpoll

ข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง

     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     569     46.7
      หญิง     650     53.3
รวม     1,219     100.0
อายุ
      18 ปี - 30 ปี     90     7.4
      31 ปี - 40 ปี     163     13.4
      41 ปี - 50 ปี     313     25.7
      51 ปี - 60 ปี     354     29.0
      61 ปี ขึ้นไป     299     24.5
รวม     1,219     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     722     59.2
      ปริญญาตรี     400     32.8
      สูงกว่าปริญญาตรี     97     8.0
                 รวม     1,219     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     146     12.0
     ลูกจ้างเอกชน       254     20.8
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     442     36.3
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง      62     5.1
     ทำงานให้ครอบครัว     3     0.2
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/ เกษียณอายุ     269     22.1
     นักเรียน/ นักศึกษา      16     1.3
     ว่างงาน/ รวมกลุ่ม     27     2.2
รวม     1,219     100.0

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ