กรุงเทพโพลล์: ที่สุดวัคซีนแห่งปี

ข่าวผลสำรวจ Monday November 29, 2021 08:29 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ที่สุดวัคซีนแห่งปี

ที่สุดวัคซีนแห่งปี ไฟเซอร์เป็นวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่คนไทยอยากฉีดมากที่สุดแต่ไม่ได้ฉีด

ในภาพรวมคนไทยมีความพึงพอใจต่อการรับวัคซีน โควิด-19 ในระดับปานกลาง

โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน

ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน

บุคลากรทางการแพทย์ที่คนไทยนึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 คือ หมอทวีศิลป์

เนื่องในวันที่ 27 พฤศจิกายน ของทุกปีเป็นวันสาธารณสุขแห่งชาติ กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงสำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง ?ที่สุดวัคซีนแห่งปี? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,172 คน พบว่า ประชาชนร้อยละ 32.0 อยากฉีดวัคซีนป้องกันโควิด ? 19 ของไฟเซอร์มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 25.4 อยากฉีดของโมเดอร์นา และร้อยละ10.4 อยากฉีดของแอสตร้าเซนเนก้า

สำหรับความพึงพอใจต่อการรับวัคซีน โควิด-19 พบว่า ในภาพรวมได้คะแนนความพึงพอใจเฉลี่ยเท่ากับ 3.33คะแนน ซึ่งแปลผลได้ว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง โดยเรื่องที่พึงพอใจมากที่สุดคือ การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.65 คะแนน รองลงมาคือ การแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีนได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.54 และความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบทั้งประเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.42 คะแนน ส่วนเรื่องที่พึงพอใจน้อยที่สุดคือ การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน การล็อกดาวน์ประเทศ ได้ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 คะแนน

เมื่อถามถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564 พบว่า ประชาชนร้อยละ 39.9 นึกถึงหมอทวีศิลป์ มากที่สุด รองลงมาร้อยละ 23.5 นึกถึงหมอยง และร้อยละ 15.3 นึกถึงหมอเบิร์ท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

?

1. ที่สุดแห่งวัคซีนที่คนไทยอยากฉีด แต่ไม่ได้ฉีด

(ตอบเพียง 1 ข้อ)

ไฟเซอร์          ร้อยละ     32.0
โมเดอร์นา     ร้อยละ     25.4
แอสตร้าเซนเนก้า          ร้อยละ     10.4
ซิโนฟาร์ม     ร้อยละ     6.2
จอห์นสันแอนด์จอห์นสัน          ร้อยละ     6.0
ซิโนแวค     ร้อยละ     1.1
อื่นๆ เช่น ฉีดยี่ห้ออะไรก็ได้ ไม่มียี่ห้อที่อยากฉีด     ร้อยละ     18.9

2. ความพึงพอใจต่อการรับวัคซีน โควิด-19

เรื่อง     คะแนน
(เต็ม 5 คะแนน)     เกณฑ์
การแปลผล
1.     การบริการ ช่องทางในการไปรับการฉีดวัคซีน     3.65     มาก
2.     การแจ้งข่าว ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับวัคซีน     3.54     มาก
3.     ความรวดเร็วในการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนครบทั้งประเทศ     3.42     มาก
4.     คุณภาพของวัคซีนที่ให้กับประชาชน     3.31     ปานกลาง
5.     การบริหารจัดการวัคซีนของหน่วยงานภาครัฐ     3.17     ปานกลาง
6.     การเยียวยาช่วยเหลือประชาชนที่ต้องรอการฉีดวัคซีน การล็อกดาวน์ประเทศ     2.89     ปานกลาง
เฉลี่ยรวม     3.33     ปานกลาง

เกณฑ์สำหรับการแปลความหมายผลการวิเคราะห์ดังนี้

          ค่าเฉลี่ย      4.21 ? 5.00      หมายถึง   มีความพึงพอใจมากที่สุด
          ค่าเฉลี่ย      3.41 ? 4.20      หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก
          ค่าเฉลี่ย      2.61 ? 3.40      หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง
          ค่าเฉลี่ย      1.81 ? 2.60      หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อย
          ค่าเฉลี่ย      1.00 ? 1.80      หมายถึง   มีความพึงพอใจน้อยที่สุด3. บุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564
(ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

หมอทวีศิลป์ (นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน)     ร้อยละ     39.9
หมอยง (ศ. นพ. ยง ภู่วรวรรณ)     ร้อยละ     23.5
หมอเบิร์ท (พญ. อภิสมัย ศรีรังสรรค์)     ร้อยละ     15.3
หมอธีระวัฒน์ (ศ. นพ. ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา)     ร้อยละ     8.9
หมอบุญ (นพ.บุญ วนาสิน) ?               ร้อยละ     6.7
หมอบุ๋ม (พญ. พรรณประภา ยงค์ตระกูล)     ร้อยละ     5.2
อื่นๆ เช่น ไม่ทราบ ไม่ได้ติดตามข่าว      ร้อยละ     31.6
กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll


?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนถึงวัคซีนที่คนไทยอยากฉีด แต่ไม่ได้ฉีด
2)     เพื่อสะท้อนถึงความพึงพอใจ ต่อการรับวัคซีน โควิด-19
3)     เพื่อสะท้อนถึงบุคลากรทางการแพทย์ที่นึกถึงมากที่สุด เมื่อพูดถึงวัคซีนป้องกันโควิด-19 ปี 2564

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 22-24 พฤศจิกายน 2564

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 27 พฤศจิกายน 2564


ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     547     46.7
      หญิง     625     53.3
รวม     1,172     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     101     8.6
      31 ? 40 ปี     174     14.8
      41 ? 50 ปี     298     25.4
      51 ? 60 ปี     331     28.3
      61 ปีขึ้นไป      268     22.9
รวม     1,172     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     697     59.4
      ปริญญาตรี     371     31.7
      สูงกว่าปริญญาตรี     104     8.9
รวม     1,172     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     122     10.4
     ลูกจ้างเอกชน     244     20.8
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     471     40.1
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     51     4.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     231     19.7
     นักเรียน/นักศึกษา     30     2.6
     ว่างงาน      23     2.0
รวม     1,172     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ