กรุงเทพโพลล์: ลอยกระทง Festival สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย

ข่าวผลสำรวจ Tuesday November 8, 2022 07:46 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ลอยกระทง Festival สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย

ประชาชน 73.3% คิดว่าบรรยากาศงานลอยกระทงปีนี้จะกลับมาคึกคักเหมือนก่อน ที่จะเจอสถานการณ์โควิด -19

70.1% เชื่อว่าการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จังหวัดของไทยในปีนี้ จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยได้ระดับมากถึงมากที่สุด

โดย 76.3% ฝากบอกผู้จัดงาน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้ให้ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำและจุดลอยกระทง

ผลสำรวจเรื่อง ?ลอยกระทง Festival สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย?

กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?ลอยกระทง Festival สู่การกระตุ้นท่องเที่ยวไทย? โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,040 คน พบว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 73.3 มีความเห็นว่าบรรยากาศการเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้จะกลับมาคึกคักเหมือนก่อนที่ประเทศไทยจะเจอสถานการณ์โควิด-19 ระบาด (โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 35.2 ให้เหตุผลว่า คนอยากออกมาเที่ยว/ปลดปล่อย รองลงมาร้อยละ 27.4 ให้เหตุผลว่า สถานการณ์โควิดคลี่คลายแล้ว และร้อยละ 10.7 ให้เหตุผลว่า อยากสืบสานประเพณีไทย) ขณะที่ร้อยละ 26.7 มีความเห็นว่า น่าจะยังไม่กลับมาคึกคัก (โดยในจำนวนนี้ร้อยละ 12.9 ให้เหตุผลว่า คนยังไม่อยากใช้เงินช่วงนี้ รองลงมาร้อยละ 8.1 ให้เหตุผลว่า โควิด-19 ยังไม่หมด และร้อยละ 3.4 ให้เหตุผลว่า หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย)

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 70.1 มีความเห็นว่าการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จังหวัดของไทยในปีนี้ จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยได้ระดับมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 29.9 มีความเห็นว่าช่วยได้น้อยถึงน้อยที่สุด

ส่วนเรื่องที่ประชาชนอยากบอกแก่ผู้จัดงาน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้มากที่สุด ร้อยละ 76.3 คือ อยากให้ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำ หรือจุดลอยกระทง รองลงมาร้อยละ 63.5 คือ ป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท และร้อยละ 61.6 คือ ควบคุม ดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

สำหรับเรื่องที่จะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาในวันลอยกระทงปีนี้ นั้น ประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 68.8 ระบุว่า ขอให้สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย รองลงมาร้อยละ 58.2 ระบุว่า ขอให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต และร้อยละ 55.7 ระบุว่า ขอให้ตนเองและครอบครัวมีความสุข

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. คิดว่าบรรยากาศการเที่ยวงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้จะกลับมาคึกคักเหมือนก่อน สถานการณ์    โควิด-19 ระบาดหรือยัง

น่าจะกลับมาคึกคัก     ร้อยละ     73.3
โดยให้เหตุผลว่า
คนอยากออกมาเที่ยว/ปลดปล่อย     ร้อยละ     35.2
สถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้ว     ร้อยละ     27.4
อยากสืบสานประเพณีไทย     ร้อยละ     10.7
น่าจะยังไม่กลับมาคึกคัก     ร้อยละ     26.7
โดยให้เหตุผลว่า
คนยังไม่อยากใช้เงินช่วงนี้     ร้อยละ     12.9
โควิด-19 ยังไม่หมด     ร้อยละ     8.1
หลายจังหวัดประสบปัญหาอุทกภัย     ร้อยละ     3.4
ปีนี้ไม่ตรงกับวันหยุด     ร้อยละ     2.0
อื่นๆ อาทิ มีข้อห้ามเยอะ ห่างหายไปนาน ฯลฯ     ร้อยละ     0.3

2. คิดว่าการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในหลายๆ จังหวัดของไทยในปีนี้ จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวไทยได้ในระดับใด

มากถึงมากที่สุด                             ร้อยละ      70.1

(โดยแบ่งเป็น ช่วยได้มาก ร้อยละ 59.0 และช่วยได้มากที่สุด ร้อยละ 11.1 )

น้อยถึงน้อยที่สุด                                  ร้อยละ      29.9

(โดยแบ่งเป็น ช่วยได้น้อย ร้อยละ 27.4 และช่วยได้น้อยที่สุด ร้อยละ 2.5 )

3. เรื่องอะไรที่อยากบอกแก่ผู้จัดงาน/ผู้ประกอบการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดกิจกรรมลอยกระทงในปีนี้บ้าง (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)

ตรวจตราและดูแลความปลอดภัยโดยเฉพาะบริเวณริมน้ำ หรือจุดลอยกระทง     ร้อยละ     76.3
ป้องกันไม่ให้เกิดการทะเลาะวิวาท     ร้อยละ     63.5
ควบคุม ดูแลการจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์     ร้อยละ     61.6
อำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวให้มากที่สุด     ร้อยละ     42.5
จัดกิจกรรมและมหรสพต่างๆ อย่างสร้างสรรค์ที่แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย     ร้อยละ     39.5
คัดสรรร้านค้าร้านอาหารที่มีคุณภาพมาจัดจำหน่ายภายในงาน     ร้อยละ     29.8
อื่นๆ อาทิ การจัดการขยะ ควบคุมการจุดพลุและดอกไม้ไฟ มีหน่วยปฐมพยาบาล ฯลฯ     ร้อยละ     1.5

4. เรื่องที่จะอธิษฐานขอจากพระแม่คงคาในวันลอยกระทงปีนี้ (เลือกตอบได้มากกว่า 1ข้อ)
สุขภาพแข็งแรงปราศจากโรคภัย     ร้อยละ     68.8
มีแต่สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิต     ร้อยละ     58.2
ตนเองและครอบครัวมีความสุข     ร้อยละ     55.7
ให้โรคระบาดหมดไป     ร้อยละ     40.8
มีโชคลาภ เงินทอง     ร้อยละ     39.9
ปลอดภัยจากภัยธรรมชาติ     ร้อยละ     34.9
ทำมาค้าขึ้น     ร้อยละ     27.5
เรียนได้เกรดดีๆ /การทำงานเจริญก้าวหน้า     ร้อยละ     26.5
อื่นๆ อาทิ ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้น ขอให้ประเทศสงบร่มเย็น ฯลฯ     ร้อยละ     4.6

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับบรรยากาศการจัดงานเทศกาลลอยกระทงในปีนี้ หลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายแล้วว่าจะกลับมาคึกคักเหมือนเมื่อก่อนหรือไม่ จะช่วยกระตุ้นและฟื้นฟูการท่องเที่ยวได้เพียงใด ตลอดจนเรื่องที่อยากฝากบอกผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดงานลอยกระทง และเรื่องที่จะอธิษฐานขอพรจากพระแม่คงคาในปีนี้ ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ และการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) และใช้การสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัว (face to face interview) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 29 ตุลาคม ? 3 พฤศจิกายน 2565

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 8 พฤศจิกายน 2565

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     500     48.1
      หญิง     540     51.9
รวม     1,040     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     169     16.2
      31 ? 40 ปี     162     15.6
      41 ? 50 ปี     247     23.8
      51 ? 60 ปี     251     24.1
      61 ปีขึ้นไป      211     20.3
รวม     1,040     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     590     56.7
      ปริญญาตรี     356     34.2
      สูงกว่าปริญญาตรี     94     9.1
รวม     1,040     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     93     8.9
     ลูกจ้างเอกชน     238     22.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     394     37.9
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     76     7.3
         ทำงานให้ครอบครัว     4     0.4
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     170     16.3
     นักเรียน/นักศึกษา     57     5.5
     ว่างงาน      8     0.8
รวม     1,040     100.0

กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ