กรุงเทพโพลล์: ความรักของคนไทยในปี 2566

ข่าวผลสำรวจ Monday February 13, 2023 08:11 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: ความรักของคนไทยในปี 2566

รูปแบบความรักของคนไทยในปี 2566 ส่วนใหญ่ร้อยละ 53.8 ใช้รักคือความเข้าใจ

โดยคำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนชีวิตรักมากที่สุดคือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน

สิ่งที่ตั้งใจจะทำในวันวาเลนไทน์ ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว

เข้าวัดทำบุญตักบาตร

ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้มากที่สุดคือ อั้ม พัชราภา

รองลงมาคือ ลิซ่า Blackpink

ผลสำรวจเรื่อง ?ความรักของคนไทยในปี 2566?

กรุงเทพโพลล์โดยมหาวิทยาลัยกรุงเทพสำรวจความคิดเห็นของประชาชน เรื่อง ?ความรักของคนไทยในปี 2566? โดยเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างทั่วประเทศ จำนวน 1,150 คน พบว่า รูปแบบความรักที่คนไทยส่วนใหญ่ใช้ในปัจจุบันคือ รักคือความเข้าใจคิดเป็นร้อยละ 53.8 รองลงมาร้อยละ 47.6 รักคือความห่วงใย และร้อยละ 38.9 รักคือการให้

เมื่อถามถึงคำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนชีวิตรักมากที่สุดคือ คู่แล้วไม่แคล้วกัน คิดเป็นร้อยละ 31.0 รองลงมาคือ รักคนที่เขารักเรา คิดเป็นร้อยละ 27.6 รักแท้มีอยู่จริง คิดเป็นร้อยละ 14.5 ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์ คิดเป็นร้อยละ 8.8 และความรักควรมีแค่ 2 คน คิดเป็นร้อยละ 5.3

     สำหรับสิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้พบว่า ส่วนใหญ่ร้อยละ 57.8 จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว ไปเที่ยว เข้าวัดทำบุญตักบาตร รองลงมาร้อยละ 19.4 จะบอก ?รัก? ร้อยละ 10.9 จะซื้อของที่คนรักอยากได้      ร้อยละ 7.8 จะซื้อดอกกุหลาบให้ และร้อยละ 5.6 จะให้ของแทนใจ เช่น แหวน สร้อย

สุดท้ายเมื่อถามถึงผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ 5 อันดับแรก พบว่า อันดับแรกคือ อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ คิดเป็นร้อยละ 7.4 อันดับรองลงมาคือ ลิซ่า Blackpink ลลิษา มโนบาล คิดเป็นร้อยละ 7.0 เบลล่า ราณี แคมเปน คิดเป็นร้อยละ 6.1 เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์ คิดเป็นร้อยละ 5.8 และลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา คิดเป็นร้อยละ 5.7

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ข้อคำถาม ?รูปแบบความรักที่ใช้ในปัจจุบันเป็นแบบใด?

(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

รักคือความเข้าใจ     ร้อยละ     53.8
รักคือความห่วงใย     ร้อยละ     47.6
รักคือการให้      ร้อยละ     38.9
รักคือการอภัย     ร้อยละ      38.5
รักคือการช่วยเหลือ แบ่งปันกัน          ร้อยละ     38.5
รักคือความจริงใจให้กัน     ร้อยละ     37.5
รักคือการเชื่อใจ          ร้อยละ     35.3
รักคือการไม่นอกใจ     ร้อยละ     31.9
รักคือความอดทน          ร้อยละ     29.1
รักคือการยอม     ร้อยละ     17.4
รักคือการเปย์          ร้อยละ     9.0
อื่นๆ อาทิ รักคือความสงสาร รักคือความทรมาน     ร้อยละ     1.1

2. ข้อคำถาม ?คำคมเกี่ยวกับความรัก ที่นำมาใช้สอนในชีวิตรักของตัวท่านเอง?

คู่แล้วไม่แคล้วกัน     ร้อยละ     31.0
รักคนที่เขารักเรา     ร้อยละ     27.6
รักแท้มีอยู่จริง     ร้อยละ     14.5
ที่ใดมีรักที่นั้นมีทุกข์     ร้อยละ     8.8
ความรักควรมีแค่ 2 คน     ร้อยละ     5.3
ความรักทำให้คนตาบอด     ร้อยละ     2.8
รักแท้แพ้เงิน     ร้อยละ      1.5
เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร     ร้อยละ     1.1
อื่นๆ อาทิ ไม่มี รักแท้แพ้ใกล้ชิด รักแท้แพ้ระยะทาง      ร้อยละ     7.4


3. สิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)

จะทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกัน เช่น กินข้าว ไปเที่ยว เข้าวัดทำบุญตักบาตร     ร้อยละ     57.8
จะบอก ?รัก?          ร้อยละ      19.4
จะซื้อของที่คนรักอยากได้          ร้อยละ     10.9
จะซื้อดอกกุหลาบให้     ร้อยละ     7.8
จะให้ของแทนใจ เช่น แหวน สร้อย      ร้อยละ     5.6
จะให้เงิน     ร้อยละ     3.9
จะขอแต่งงาน     ร้อยละ     1.1
อื่นๆ อาทิ ไม่มีสิ่งที่จะทำ      ร้อยละ     17.1

4. ผู้มีชื่อเสียง ศิลปิน นักแสดงที่อยากมอบดอกกุหลาบให้ในวันวาเลนไทน์ปีนี้ (5 อันดับ แรก)
(เป็นคำถามปลายเปิดให้ผู้ตอบระบุเอง)

อั้ม พัชราภา ไชยเชื้อ     ร้อยละ     7.4
ลิซ่า Blackpink ลลิษา มโนบาล     ร้อยละ     7.0
เบลล่า ราณี แคมเปน     ร้อยละ     6.1
เบิร์ด ธงไชย แมคอินไตย์     ร้อยละ      5.8
ลุงตู่ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา     ร้อยละ     5.7กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ
1)     เพื่อสะท้อนรูปแบบความรักที่ใช้ในปัจจุบัน
2)     เพื่อสะท้อนคำคมที่นำมาใช้สอนในชีวิตรักของตัวท่านเอง
3)     เพื่อสะท้อนถึงสิ่งที่ตั้งใจจะทำกับคนรักในวันวาเลนไทน์ปีนี้

ประชากรที่สนใจศึกษา
การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)
การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 3 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล
ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล


ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล  : 6- 9 กุมภาพันธ์ 2566

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ  : 13 กุมภาพันธ์ 2566


ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     639     55.6
      หญิง     511     44.4
รวม     1,150     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     143     12.4
      31 ? 40 ปี     164     14.3
      41 ? 50 ปี     286     24.9
      51 ? 60 ปี     288     25.0
      61 ปีขึ้นไป      269     23.4
รวม     1,150     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     685     59.6
      ปริญญาตรี     349     30.3
      สูงกว่าปริญญาตรี     116     10.1
รวม     1,150     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     120     10.4
     ลูกจ้างเอกชน     263     22.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     461     40.1
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     52     4.5
         ทำงานให้ครอบครัว     1     0.1
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     206     17.9
     นักเรียน/นักศึกษา     33     2.9
     ว่างงาน      14     1.2
รวม     1,150     100.0ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ