กรุงเทพโพลล์: คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน “Pride Month”

ข่าวผลสำรวจ Monday June 26, 2023 08:19 —กรุงเทพโพลล์

กรุงเทพโพลล์: คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน “Pride Month”

ประชาชน 91.4 % ระบุว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด โดย 67.2 % เห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความหลากหลายทางเพศด้วยการอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน

ทั้งนี้ 78.6% เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุดเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ได้รับสิทธิทางกฎหมาย

และ 75.1% ยอมรับได้ หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ แต่ยังคงห่วงว่าจะโดนล้อ/สังคมไม่ยอมรับ/เก็บกด

ผลสำรวจเรื่อง ?คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน ?Pride Month??

เนื่องด้วยในเดือนมิถุนายนของทุกปีคือเดือนแห่งความภาคภูมิใจของกลุ่มคนผู้มีความหลากหลายทางเพศ(Pride Month) กรุงเทพโพลล์โดย มหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงสำรวจความเห็นประชาชนเรื่อง ?คิดเห็นอย่างไรต่อความหลากหลายทางเพศ ในเดือน ?Pride Month??โดยเก็บข้อมูลจากประชาชนทั่วประเทศ จำนวน 1,032 คน พบว่า

ประชาชนร้อยละ 44.6 ทราบว่าเดือนมิถุนายน เป็น ?Pride Month? เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ในความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+ ขณะที่ร้อยละ 55.4 ระบุว่าไม่ทราบ

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 91.4 ระบุว่าปัจจุบันสังคมไทยเปิดรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 8.6 ระบุว่ายังไม่ค่อยเปิดรับถึงไม่เปิดรับเลย

เมื่อถามว่าปัจจุบันเห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความหลากหลายทางเพศในเรื่องใดบ้าง ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 67.2 ระบุว่าเห็นการอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน รองลงมาร้อยละ 64.4 ระบุว่า เห็นการแสดงออกที่มีต่อกับกลุ่ม LGBTQ+เหมือนปกติทั่วไป โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลก และร้อยละ 61.2 ระบุว่า เห็นการทำซีรี่ส์วาย มีคู่จิ้นสายวาย มากขึ้น

ส่วนความเห็นเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ได้รับสิทธิทางกฎหมาย นั้น พบว่าประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 78.6 ระบุว่าเห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 21.4 ระบุว่า ไม่ค่อยเห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยเลย

ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 75.1 ระบุว่ายอมรับได้ หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ รองลงมาร้อยละ 16.6 ระบุว่าไม่แน่ใจ และร้อยละ 8.3 ระบุว่า ยอมรับไม่ได้

สำหรับเรื่องที่ห่วง/กังวล หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ ส่วนใหญ่ร้อยละ 39.9 ระบุว่า กลัวโดนล้อ/สังคมไม่ยอมรับ/เก็บกด รองลงมาร้อยละ 38.6 ระบุว่าห่วงสุขภาพ เช่น กินฮอร์โมน โรคติดต่อ และร้อยละ 30.1 ระบุว่า กลัวถูกหลอกให้รัก

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. ทราบหรือไม่ว่า เดือนมิถุนายน เป็น "Pride Month" เดือนแห่งความภาคภูมิใจ ในความหลากหลายทางเพศที่เท่าเทียมของ LGBTQ+
ทราบ     ร้อยละ     44.6
ไม่ทราบ     ร้อยละ     55.4

2. คิดว่าสังคมไทยในปัจจุบันเปิดรับ/ยอมรับเรื่องความหลากหลายทางเพศมากขึ้นเพียงใดเมื่อเปรียบเทียบกับเมื่อก่อน
เปิดรับมากขึ้นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     91.4

(โดยแบ่งเป็น เปิดรับค่อนข้างมาก ร้อยละ 49.8 และเปิดรับมากที่สุด ร้อยละ 41.6)

ยังไม่ค่อยเปิดรับถึงไม่เปิดรับเลย     ร้อยละ     8.6

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเปิดรับ ร้อยละ 7.5 และไม่เปิดรับเลย ร้อยละ 1.1 )

3. ปัจจุบันเห็นการขับเคลื่อนทางสังคมไทยเรื่องความหลากหลายทางเพศในเรื่องใดบ้าง
(เลือกตอบได้มากกว่า 1 ข้อ)
มีการอนุญาตให้แต่งกายตามเพศสภาพ ในสถานศึกษา และสถานที่ทำงาน     ร้อยละ     67.2
การแสดงออกที่มีต่อกับกลุ่ม LGBTQ+เหมือนปกติทั่วไป โดยไม่คิดว่าเป็นเรื่องแปลก     ร้อยละ     64.4
มีการทำซีรี่ส์วาย มีคู่จิ้นสายวาย มากขึ้น     ร้อยละ     61.2
การมี พรบ. คู่ชีวิต โดยจะมีการขับเคลื่อนไปสู่ สมรส เท่าเทียม     ร้อยละ     55.1
มีการจัดงานการเดินพาเหรดที่เรียกว่า LGBTQ+ Parades หรือ Pride Parade     ร้อยละ     40.5
การเปลี่ยนรูป profile ของตนเอง/องค์กร เป็นแถบสีรุ้ง ในช่วง "Pride Month"     ร้อยละ     36.7
บริษัทห้างร้านต่างๆ ผลิตสินค้า/จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับกลุ่ม LGBTQ+      ร้อยละ     18.0

4. คิดเห็นอย่างไรเรื่องให้คู่รัก LGBTQ+ ได้รับสิทธิทางกฎหมาย
เห็นด้วยค่อนข้างมากถึงมากที่สุด     ร้อยละ     78.6

(โดยแบ่งเป็น เห็นด้วยค่อนข้างมาก ร้อยละ 21.9 และเห็นด้วยมากที่สุด ร้อยละ 56.7)

ไม่ค่อยเห็นด้วยถึงไม่เห็นด้วยเลย     ร้อยละ     21.4

(โดยแบ่งเป็น ไม่ค่อยเห็นด้วย ร้อยละ 15.5 และไม่เห็นด้วยเลย ร้อยละ 5.9 )

5. หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGBTQ+ จะยอมรับได้หรือไม่
ยอมรับได้     ร้อยละ     75.1
ไม่แน่ใจ     ร้อยละ     16.6
ยอมรับไม่ได้     ร้อยละ     8.3

6. หากมี ลูก หรือคนใน ครอบครัว เป็น LGTBQ+ จะเป็นห่วง/กังวลในเรื่องใด
กลัวโดนล้อ/สังคมไม่ยอมรับ/เก็บกด        ร้อยละ     39.9
ห่วงสุขภาพ กินฮอร์โมน โรคติดต่อ     ร้อยละ     38.6
กลัวถูกหลอกให้รัก         ร้อยละ     30.1
อารมณ์รุนแรง/รักแรง/เกลียดแรง         ร้อยละ     29.7
การได้รับสิทธิทางกฎหมายเหมือนคู่ชายหญิง     ร้อยละ     29.0
ไม่สามารถเลือกทำอาชีพที่ชอบได้      ร้อยละ     15.1
อื่นๆ กลัวไม่มีทายาทสืบสกุล กลัวตอนแก่ลูกจะไม่มีคนอยู่ด้วย ฯลฯ     ร้อยละ     1.1

?
รายละเอียดในการสำรวจ

วัตถุประสงค์ในการสำรวจ

เพื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับทัศนคติที่มีต่อความหลากหลายทางเพศ การยอมรับทางสังคมไทยในปัจจุบัน ทั้งนี้เพื่อสะท้อนมุมมองความคิดเห็นของประชาชนให้สังคมและผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ

ประชากรที่สนใจศึกษา

การสำรวจใช้การสุ่มตัวอย่างจากประชาชนทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยการสุ่มสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์จากฐานข้อมูลของกรุงเทพโพลล์ ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple Random Sampling) แล้วใช้วิธีการถ่วงน้ำหนักด้วยข้อมูลประชากรศาสตร์จากฐานข้อมูลทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย

ความคลาดเคลื่อน (Margin of Error)

การประมาณการขนาดตัวอย่างมีขอบเขตของความคลาดเคลื่อน ? 4 ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%

วิธีการรวบรวมข้อมูล

ใช้การสัมภาษณ์ทางโทรศัพท์ (Enumeration by telephone) โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเป็นแบบสอบถามที่มีโครงสร้างแน่นอนประกอบด้วยข้อคำถามแบบเลือกตอบ (Check List Nominal) จากนั้นจึงนำแบบสอบถามทุกชุดมาตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ก่อนบันทึกข้อมูลและประมวลผล

ระยะเวลาในการเก็บข้อมูล : 19-22 มิถุนายน 2566

วันที่เผยแพร่ผลการสำรวจ : 24 มิถุนายน 2566

ตารางข้อมูลประชากรศาสตร์
     จำนวน     ร้อยละ
เพศ
      ชาย     513     49.7
      หญิง     513     49.7
      LGBTQ+     6     0.6
รวม     1,032     100.0
อายุ
      18 ? 30 ปี     100     9.7
      31 ? 40 ปี     179     17.4
      41 ? 50 ปี     276     26.7
      51 ? 60 ปี     261     25.3
      61 ปีขึ้นไป      216     20.9
รวม     1,032     100.0
การศึกษา
      ต่ำกว่าปริญญาตรี     607     58.9
      ปริญญาตรี     340     32.9
      สูงกว่าปริญญาตรี     85     8.2
รวม     1,032     100.0
อาชีพ
     ลูกจ้างรัฐบาล     137     13.3
     ลูกจ้างเอกชน     206     19.9
     ค้าขาย/ ทำงานส่วนตัว/ เกษตรกร     405     39.2
     เจ้าของกิจการ/ นายจ้าง     40     3.9
     พ่อบ้าน/ แม่บ้าน/เกษียณอายุ     191     18.6
     นักเรียน/นักศึกษา     22     2.1
     ว่างงาน      31     3.0
รวม     1,032     100.0

กรุงเทพโพลล์ โทร. 02-407-3888 ต่อ 2897,2898
E-mail: bangkokpoll@bu.ac.th   Website: http://bangkokpoll.bu.ac.th
Twitter: http://twitter.com/bangkok_poll



ที่มา: ศูนย์วิจัยกรุงเทพโพลล์


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ