ข่าวอินโฟเควสท์
19:26 JD.com เผยรายได้ต่ำกว่าคาดในไตรมาส 3   JD.com ซึ่งเป็นบริษัทอีคอมเมิร์ซใหญ่เป็นอันดับ 2 ของจีน รองจากอาลีบาบา เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้ต่ำกว่าค…
19:03 สื่อเผย"คาร์ลอส โกสน์"ประธาน"นิสสัน"แจ้งรายได้ต่ำกว่าความเป็นจริงเกือบ 1 หมื่นล้านเยน   สำนักข่าวจิจิของญี่ปุ่นรายงานว่า นายคาร์ลอส โกสน์ ประธา…
18:34 "บิตคอยน์"ดิ่งต่ำสุด 13 เดือน ส่งผลมาร์เก็ตแคปเงินคริปโตวูบกว่า 3 หมื่นล้านดอลล์   บิตคอยน์ดิ่งลงแตะระดับต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนต.ค.ปีที่แล้ว พร้…
18:25 SCB EIC ปรับลดประมาณการ GDP ปี 61 เหลือโต 4.2% จาก 4.5% หลัง GDP Q3/61 ชะลอกว่าคาด   ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ ธนาคารไทยพาณิชย์ (SCB EIC) ปรั…

ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment)

ข่าวการเมือง มติคณะรัฐมนตรี -- อังคารที่ 14 สิงหาคม 2561 16:09:05 น.

เรื่อง ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติการทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 [เรื่อง ขออนุมัติหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ] และยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) ตามที่กระทรวงคมนาคม (คค.) เสนอ ดังนี้

ทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559
จากเดิม

“1.1 เห็นชอบตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) ที่อนุมัติเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคำนวณค่า K ของงานก่อสร้างสัญญาที่ 1 – 4 ได้เป็นกรณีพิเศษเฉพาะรายฯ และให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปพิจารณาดำเนินการ

1.2 ให้ คค. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) อย่างเคร่งครัด”

เป็น

“1.1 เห็นชอบหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) โครงการรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน ช่วงหัวลำโพง – บางแค และช่วงบางซื่อ – ท่าพระ โดยในส่วนของงานสัญญาที่ 1 – 4 ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ (สงป.) (หนังสือ สงป. ด่วนที่สุด ที่ นร 0719.1/276 ลงวันที่ 15 มกราคม 2559) ส่วนงานสัญญาที่ 5 ให้สามารถนำเงื่อนไขและหลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่า K ที่ได้ลงนามผูกพันให้สัญญาแล้วมาใช้ได้เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างเท่านั้น (งานก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับราง) โดยขอยกเว้นมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 เป็นกรณีพิเศษเฉพาะราย ดังนี้

1.1.1 การคำนวณเงินชดเชยค่า K ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ให้ใช้หลักเกณฑ์การคำนวณเงินชดเชยค่า K ตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยใช้ดัชนีราคาฐาน (ค่า Ko) 28 วันก่อนวันยื่นซองประกวดราคา สำหรับสัญญาที่ 5 เฉพาะในส่วนของงานก่อสร้างเท่านั้น (งานก่อสร้างพื้นทางคอนกรีตเสริมเหล็กรองรับราง) เป็นฐานในการคำนวณ สำหรับประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532

1.1.2 การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้ เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้องเรียกร้องภายใน 90 วัน โดยสัญญาที่ 5 ให้นับจากวันที่ผู้ว่าจ้างหรือตัวแทนผู้ว่าจ้างออกหนังสือรับรอง Certificate of Completion และในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้าง ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็วและ/หรือหักจากค่าจ้างงานงวดต่อไป หรือหักจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี

1.1.3 มอบหมายให้ สงป. เป็นผู้พิจารณาและวินิจฉัยการคำนวณเงินเพิ่มหรือลด และจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกคืนจากผู้รับจ้างตามเงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ตามข้อผูกพันของสัญญาที่ได้ลงนามไปแล้ว และหากการจ่ายเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างดังกล่าว ทำให้เกินกรอบวงเงินที่ได้รับอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีก็ให้ถือว่า ได้รับอนุมัติขยายกรอบวงเงินโครงการจากคณะรัฐมนตรีในครั้งนี้ด้วย ส่วนการจัดหาแหล่งเงินที่เหมาะสมเพื่อเบิกจ่ายเงินชดเชยค่า K ให้แก่ผู้รับจ้าง ขอให้ใช้จ่ายจากเงินสำรองจ่าย (Provisional Sum) ของแต่ละสัญญา หรือจ่ายตามแหล่งที่มาของเงินค่าก่อสร้าง หรือที่ สงป. วินิจฉัยแล้วแต่กรณี และให้การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) ขอทำความตกลงกับ สงป. อีกครั้งหนึ่งต่อไป ทั้งนี้ ให้ คค. รับความเห็นของกระทรวงการคลัง (กค.) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) และประธานกรรมการนโยบายการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐไปพิจารณาดำเนินการต่อไป

1.2 ให้ คค. กำกับดูแลหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณเงินชดเชยค่า K รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 อย่างเคร่งครัด”

สำหรับการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าในระยะต่อไป ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคำนวณเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง K (Price Adjustment) รวมทั้งข้อกำหนดต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 (เรื่อง การพิจารณาช่วยเหลือผู้ประกอบอาชีพงานก่อสร้าง) และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2559 [เรื่อง การกำหนดเงื่อนไข หลักเกณฑ์ ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ของการประกวดราคานานาชาติ และกำหนดแนวทางปฏิบัติเพิ่มเติม จากมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2532 กรณีการจ้างเหมาก่อสร้างแบบ Design and Build] อย่างเคร่งครัด และหากในกรณีที่มีความจำเป็นที่ไม่สามารถปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้ ให้กระทรวงคมนาคม (การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย) เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาก่อนลงนามผูกพันสัญญาต่อไป ตามความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และสำนักงบประมาณ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 14 สิงหาคม 2561--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง