ขออนุมัติดำเนินโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร

ข่าวการเมือง 8 มกราคม พ.ศ. 2562 18:19 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติให้ กษ. (กรมชลประทาน) ดำเนินโครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร มีกำหนดแผนงานโครงการ 5 ปี (งบประมาณ พ.ศ. 2562 – 2566) กรอบวงเงินงบประมาณโครงการทั้งสิ้น 1,249 ล้านบาท 2. มอบหมายให้สำนักงบประมาณ (สงป.) พิจารณาสนับสนุนงบประมาณให้เป็นไปตามแผนงานของโครงการต่อไป สำหรับค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงบประมาณ --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 มกราคม 2562--

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ ดังนี้

สาระสำคัญของเรื่อง

โครงการประตูระบายน้ำบ้านก่อ พร้อมระบบส่งน้ำ จังหวัดสกลนคร มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเก็บกักน้ำในลำน้ำยามบริเวณบ้านก่อไว้ช่วยเหลือการเพาะปลูกโดยเฉพาะช่วงฤดูแล้ง ให้แก่พื้นที่บางส่วนของอำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร เนื่องจากในฤดูแล้งราษฎรในพื้นที่โครงการไม่มีน้ำเพียงพอต่อการอุปโภค – บริโภค และการเกษตรกรรมเป็นแหล่งเพาะขยายพันธุ์ปลา และทำการประมง รวมทั้งเป็นแหล่งท่องเที่ยวและสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ โดยโครงการ ฯ ไม่จัดอยู่ในประเภทหรือกิจการที่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 และโครงการได้ดำเนินการสำรวจ – ออกแบบ งานประตูระบายน้ำหัวงาน อาคารประกอบ แล้วเสร็จในปี พ.ศ. 2560 และระบบส่งน้ำฝั่งขวาและระบบส่งน้ำฝั่งซ้าย อยู่ระหว่างดำเนินการ ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และได้จัดหาที่ดิน เพื่อการก่อสร้างโครงการประมาณ 730 แปลง คิดเป็นเนื้อที่ประมาณ 1,640 ไร่ แบ่งเป็นที่ดินที่มีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่ประมาณ 1,575 ไร่ และที่ดินไม่มีเอกสารสิทธิ์เนื้อที่ประมาณ 65 ไร่ โดยปัจจุบันอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมด้านการสำรวจปักหลักเขต เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านการจัดหาที่ดินได้ทันทีเมื่อได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีให้เริ่มดำเนินโครงการ ทั้งนี้ กระทรวงการคลัง สำนักงบประมาณ และสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติพิจารณาแล้วเห็นชอบการดำเนินโครงการฯ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ