ความต้องการงบประมาณของศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562)

ข่าวการเมือง Tuesday January 8, 2019 18:45 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ภายในกรอบวงเงิน 520,455,636 บาท โดยใช้จ่ายจากงบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ตามที่ศูนย์บัญชาการแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย (ศปมผ.) เสนอ

สาระสำคัญของเรื่อง

ศปมผ. รายงานว่า

1. ตามคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 10/2558 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงานและไร้การควบคุม กำหนดให้จัดตั้ง ศปมผ. เป็นศูนย์เฉพาะกิจขึ้นตรงกับนายกรัฐมนตรี โดยมีผู้บัญชาการทหารเรือเป็นผู้บัญชาการ ศปมผ. ทั้งนี้ ศปมผ. ได้ร่วมกับส่วนราชการที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2558 จนถึงปัจจุบัน ได้มีการบังคับใช้พระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2558 และพระราชกำหนดการประมง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2) รวมทั้งอนุบัญญัติต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด ส่งผลให้เกิดการจับกุมและดำเนินคดีผู้กระทำผิดจำนวนมาก รวมทั้งการดำเนินการตามแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558 – 2562 และแผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้ง และขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 ซึ่งได้ดำเนินงานอย่างใกล้ชิดกับสหภาพยุโรป

2. การดำเนินงานของ ศปมผ. ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562 จะเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องจากแผนปฏิบัติราชการระหว่างวันที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยเป็นการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ดำเนินการตรวจเรือประมงและโรงงานแปรรูปสัตว์น้ำตามเป้าหมายที่กำหนด การนำแผนการบริหารจัดการประมงทะเลของประเทศไทย พ.ศ. 2558 -2562 แผนปฏิบัติการระดับชาติในการป้องกัน ยับยั้งและขจัดการทำการประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม พ.ศ. 2558 – 2562 แผนการควบคุมและตรวจตราการประมงระดับชาติ ระบบการตรวจสอบย้อนกลับ แผนงานเร่งด่วนตามข้อเสนอแนะของผู้แทนสหภาพยุโรปไปสู่การปฏิบัติ และการเตรียมความพร้อมในการส่งผ่านการดำเนินงานให้แก่หน่วยงานหลักต่อไป โดยคำนึงถึงการบูรณาการขีดความสามารถ ฐานข้อมูล และการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร เพื่อลดความซ้ำซ้อน ลดความต้องการงบประมาณในการบำรุงรักษาระบบ ให้การแก้ไขปัญหาการทำการประมงผิดกฎหมายมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งได้พิจารณาความต้องการงบประมาณให้เป็นไปโดยประหยัดและมีความพร้อมที่จะปฏิบัติในกรอบระยะเวลา โดยมีความต้องการงบประมาณจากงบกลาง รายการสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ในวงเงินรวม 520,455,636 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของ ศปมผ. ในช่วงระยะเวลาระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2561 – 31 มีนาคม 2562 ซึ่งได้ผ่านความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติแล้ว

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 8 มกราคม 2562--


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ