การต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์

ข่าวการเมือง 20 มีนาคม พ.ศ. 2562 09:25 น. —มติคณะรัฐมนตรี

1. อนุมัติการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ไปอีก 2 ปี คือ ระหว่างวันที่ 31 ธันวาคม 2561 – 31 ธันวาคม 2563 โดยการแลกเปลี่ยนหนังสือ (Exchange of Notes) ระหว่างรัฐบาลของทั้งสองประเทศ โดยให้กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) มีหนังสือถึง กต. ฟิลิปปินส์เสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ 2 ปีดังกล่าว ตามข้อเสนอของฝ่ายฟิลิปินส์ --ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 19 มีนาคม 2562--

คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติตามที่กระทรวงพาณิชย์ เสนอ ดังนี้

2. มอบให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายให้เป็นผู้ลงนามในหนังสือถึง กต. ฟิลิปปินส์ เสนอการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ 2 ปี ในกรณีที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมอบหมายผู้แทนเป็นผู้ลงนามในหนังสือดังกล่าว มอบหมายให้ กต. จัดทำหนังสือมอบอำนาจเต็ม (Full Powers) ด้วยการต่ออายุบันทึกความตกลงว่าด้วยการซื้อขายข้าวระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลฟิลิปปินส์ในครั้งนี้เป็นรูปแบบเดียวกับการต่ออายุบันทึกความตกลงฯ ล่าสุดที่ได้หมดอายุเมื่อวันที่ 31 ธันวาคม 2561 โดยบันทึกความตกลงดังกล่าวมีสาระสำคัญคือกำหนดปริมาณการซื้อขายข้าวระหว่างกันไม่เกิน 1 ล้านตันต่อปี โดยมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับอุปสงค์ของตลาดสถานการณ์ผลิตและปริมาณข้าวของแต่ละประเทศ และราคาตลาดระหว่างประเทศที่มีการซื้อขายจริงในขณะนั้น โดยตั้งแต่ปี 2557 – 2561 รัฐบาลฟิลิปปินส์นำเข้าข้าวจากไทยแล้ว จำนวน 6 ครั้ง ปริมาณรวม 1.1 ล้านตัน มูลค่าประมาณ 499 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (ประมาณ 16,674 ล้านบาท)


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ