การยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษตามประกาศกระทรวงคมนาคม กำหนดอัตราค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 จำนวน 2 ฉบับ

ข่าวการเมือง Tuesday April 9, 2019 17:03 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติรับทราบตามที่กระทรวงคมนาคมเสนอกรณีการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) ยกเว้นการเก็บค่าผ่านทางพิเศษในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 สรุปสาระสำคัญได้ ดังนี้

1. การดำเนินการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษดังกล่าวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 คาดว่าจะมีปริมาณจราจรที่ใช้ทางพิเศษ ดังนี้

1) ทางพิเศษบูรพาวิถีจะมีปริมาณจราจร จำนวน 1,546,218 คัน จะทำให้ กทพ. ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 60,364,350.- บาท แต่จะได้ผลประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินจำนวน 78,347,529.- บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 27,342,855.- บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาในการเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 51,004,674.- บาท รวมเป็นเงิน 78,347,529.- บาท

2) ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) จะมีปริมาณจราจร จำนวน 2,191,752 คัน จะทำให้ กทพ. ไม่ได้รับรายได้ประมาณ 69,456,618 บาท.- แต่จะได้ประโยชน์ตอบแทนทางด้านเศรษฐกิจประเมินเป็นมูลค่าเงินจำนวน 89,686,602.- บาท ซึ่งประกอบด้วยมูลค่าจากการประหยัดค่าใช้จ่ายจากการใช้รถ (Vehicle Operating Cost Saving : VOC Saving) 37,613,628.- บาท และมูลค่าจากการประหยัดเวลาใน การเดินทาง (Value of Time Saving : VOT Saving) 52,072,972.- บาท รวมเป็นเงิน 89,686,602.- บาท

อย่างไรก็ดี นอกเหนือจากผลประโยชน์ที่ประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ (VOC Saving, VOT Saving) ยังมีผลประโยชน์ที่ไม่สามารถประเมินเป็นมูลค่าเงินได้ ได้แก่ ความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษและ ลดมลพิษทางอากาศบริเวณหน้าด่านเก็บค่าผ่านทางพิเศษ และยังเป็นการแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางพิเศษในช่วงเทศกาลที่มีประชาชนเดินทางเป็นจำนวนมาก แสดงถึงความรับผิดชอบของการทางพิเศษแห่งประเทศไทยที่มีต่อประชาชน เพื่อให้เกิดเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของหน่วยงานและเป็นการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนมาใช้ทางพิเศษบูรพาวิถีและทางพิเศษกาญจนาภิเษกมากขึ้น อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวตามนโยบายของรัฐอีกด้วย

2. เพื่อให้การดำเนินการจัดเก็บค่าผ่านทางพิเศษของทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา – ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี และทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษ สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการทางพิเศษแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 5 มาตรา 19 และมาตรา 39 ประกอบกับข้อสัญญาโอนและรับโอนสิทธิในรายได้ในส่วนที่เกี่ยวกับโครงการทางพิเศษฉลองรัชและโครงการทางพิเศษบูรพาวิถีดังกล่าว จึงได้ออกประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษบูรพาวิถี (ทางพิเศษสายบางนา - ชลบุรี) ทางยกระดับด้านทิศใต้สนามบินสุวรรณภูมิเชื่อมทางพิเศษบูรพาวิถี และทางเชื่อมต่อทางพิเศษกาญจนภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) กับทางพิเศษบูรพาวิถี เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษและอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศกระทรวงคมนาคม เรื่อง กำหนดให้ทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) และทางพิเศษสายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนอุตสาหกรรมกับทางพิเศษกาญจนาภิเษก (บางพลี – สุขสวัสดิ์) เป็นทางต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษ ประเภทของรถที่ต้องเสียหรือยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษ และอัตราค่าผ่านทางพิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 โดยมีสาระสำคัญเป็นการยกเว้นให้ผู้ใช้รถบนทางพิเศษสายดังกล่าวไม่ต้องเสียค่าผ่านทางพิเศษตามอัตราที่ประกาศตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2562 เวลา 00.01 นาฬิกา ถึงวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 24.00 นาฬิกา ซึ่งคณะกรรมการการทางพิเศษแห่งประเทศไทยได้มีมติเห็นชอบและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมได้ให้ความเห็นชอบและลงนามในประกาศกระทรวงคมนาคมแล้ว ซึ่งกระทรวงคมนาคมได้มีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ