แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร

ข่าวการเมือง 9 เมษายน พ.ศ. 2562 17:06 น. —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากรตามที่กระทรวงมหาดไทย (มท.) เสนอ แล้วมีมติรับทราบและเห็นชอบดังนี้

1. รับทราบแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีกำหนดแผนการดำเนินการ 9 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2570)

2. เห็นชอบแผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วม และบำบัดน้ำเสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ โดยมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินงานตามแผนงานหลักระยะเร่งด่วน ปี 2562 – 2565 จำนวน 4 โครงการ วงเงิน 4,448 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำบัดน้ำเสียคลองเปรมประชากรทั้งระบบ ตั้งแต่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา - กทม. ตามความเห็นของสำนักงบประมาณ ดังนี้

       2.1 กทม. ดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนจากถนนเทศบาลสงเคราะห์ – สุดเขต กทม. ซึ่งได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (กนช.) แล้ว ในวงเงิน 3,443 ล้านบาท โดยใช้จ่ายจากเงินอุดหนุนรัฐบาลในสัดส่วนร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท และใช้เงินรายได้ของ กทม. สมทบร้อยละ 50 เป็นเงิน 1,721.50 ล้านบาท สำหรับค่าใช้จ่ายในการก่อสร้างเขื่อนที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จำนวน 62 ล้านบาท และที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 จำนวน 760 ล้านบาท เนื่องจาก กทม. ไม่ได้เสนอขอตั้งงบประมาณรองรับไว้ เห็นควรให้ กทม. ใช้จ่ายจากเงินรายได้ที่ต้องนำมาสมทบก่อน สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อไป ให้ กทม. จัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณเพื่อขอรับการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
       2.2 กรมโยธาธิการและผังเมืองดำเนินโครงการก่อสร้างเขื่อนคลองเปรมประชากรจากคลองบ้านใหม่ – คลองรังสิตประยูรศักดิ์ วงเงิน 980 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการสำรวจและออกแบบการก่อสร้าง ซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนสิงหาคม 2562 ดังนั้น หากมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้กรมโยธาธิการและผังเมืองปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณมาดำเนินการ สำหรับค่าใช้จ่ายในปีต่อ ๆ ไป ให้เสนอขอตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามความจำเป็นและเหมาะสมตามขั้นตอนต่อไป
       2.3 กรมชลประทานดำเนินการขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์ – คลองเชียงรากน้อย ระยะทาง 15.3 กิโลเมตร วงเงิน 16 ล้านบาท และขุดลอกคลองเปรมประชากรในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จากคลองเชียงรากน้อย – สถานีสูบน้ำเปรมเหนือบางปะอิน ระยะทาง 8.1 กิโลเมตร วงเงิน 9 ล้านบาท ซึ่งมีความพร้อมที่จะดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยให้กรมชลประทานปรับแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อมาดำเนินการตามแผนงานต่อไป

ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องให้ถูกต้องครบถ้วนด้วย

สาระสำคัญของเรื่อง

แผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานระบบคลองและการพัฒนาชุมชนริมคลองเปรมประชากร มีรายละเอียด ดังนี้

1. วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ทั้งชุมชนและเมือง พัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ โดยการออกแบบวางผังพื้นที่ริมคลองให้องค์ประกอบต่าง ๆ มีความสอดคล้องกัน ได้แก่ การพัฒนาที่อยู่อาศัย การพัฒนาด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การจัดระบบสาธารณูปโภคและผังเมือง การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจชุมชน แผนพัฒนาจุดเชื่อมต่อระบบขนส่งสาธารณะ ล้อ – ราง – เรือ – ทางจักรยาน และแผนพัฒนาการท่องเที่ยววิถีชุมชน เป็นต้น

2. พื้นที่โครงการ : คลองเปรมประชากร จากคลองผดุงกรุงเกษม ถึงแม่น้ำเจ้าพระยา ความยาว 50.8 กิโลเมตร อยู่ในพื้นที่ กทม. ความยาว 22.8 กิโลเมตร ในพื้นที่จังหวัดปทุมธานี ความยาว 20 กิโลเมตร และในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ความยาว 8 กิโลเมตร

3.ระยะเวลาดำเนินการ 9 ปี (ปี พ.ศ. 2562 – 2570)

4. แนวคิดหลัก 4 ด้าน

       แนวคิดหลัก / รายละเอียด
       (1) ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง*

โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ การบำบัดน้ำเสีย การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง การพัฒนาระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานที่จำเป็น และการเพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมของเมือง เช่น (1) โครงการก่อสร้างเขื่อนริมคลอง อุโมงค์ระบายน้ำระบบรวบรวมน้ำเสีย โรงบำบัดน้ำเสีย (2) การพัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง และการเชื่อมต่อ รถ-ราง-เรือ

       (2) ด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนชุมชมริมคลอง
         โดยการรื้อย้ายบ้านรุกล้ำเดิม และวางผังจัดระเบียบที่อยู่อาศัยใหม่ด้วยการก่อสร้างบ้านมั่นคง พร้อมระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต เช่น ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ศูนย์ฝึกอาชีพ ศูนย์การเรียนรู้ ลานกีฬา
       (3) ด้านการสร้างความเข้าใจและการมีส่วนร่วม
         โดยการสร้างการรับรู้และเจรจาทำความเข้าใจกับประชาชนในชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียง และการเผยแพร่หรือประชาสัมพันธ์โครงการต่อสาธารณะ
       (4) ด้านกฎหมายและการขับเคลื่อนงาน
         โดยการปรับแก้กฎหมายหรือระเบียบต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินงาน การบังคับใช้กฎหมายและการดำเนินคดีต่อผู้กระทำความผิด และการขับเคลื่อนงานให้เป็นไปตามแผนแม่บทฯ
         หมายเหตุ * ด้านที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ คือ ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมของเมือง กรอบแผนงานที่ 1.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ป้องกันน้ำท่วมและบำบัดน้ำเสีย

5. คำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 9/2560 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 เรื่อง การดำเนินโครงการพัฒนาที่อยู่อาศัยชุมชนริมคลองลาดพร้าวและคลองเปรมประชากรเพื่อแก้ไขปัญหาการบุกรุกลำน้ำสาธารณะโดยให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมแต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้ความเห็นชอบ

--ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 9 เมษายน 2562--


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ