ขอความเห็นชอบคณะรัฐมนตรีต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ค.ศ. 2019

ข่าวการเมือง Tuesday August 27, 2019 17:37 —มติคณะรัฐมนตรี

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบต่อร่างปฏิญญาการประชุมรัฐมนตรีแรงงานและการจ้างงาน G20 ค.ศ. 2019 และอนุมัติให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายรับรองร่างปฏิญญาดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างปฏิญญาข้างต้น ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อสาระสำคัญ หรือไม่ขัดต่อผลประโยชน์ของประเทศไทย ให้กระทรวงแรงงานสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีก ตามที่กระทรวงแรงาน เสนอ

โดยร่างปฏิญญาฯ มีสาระสำคัญประกอบด้วยประเด็นหลัก 5 ด้าน ได้แก่ 1) การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร โดยเฉพาะกลุ่มประชากรสูงอายุในกลุ่มประเทศ G20 ซึ่งมีพัฒนาการที่แตกต่างกัน โดยประชากรผู้สูงอายุจะนำมาซึ่งโอกาสการจ้างงานใหม่ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ “เศรษฐกิจสีเงิน” ทั้งการส่งเสริมโอกาสการจ้างงานเยาวชน 2) ระยะเวลาการทำงานที่ยาวนานขึ้นในสังคมผู้สูงอายุ 3) โอกาสการจ้างงานใหม่ในสังคมผู้สูงอายุ 4) ความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศในตลาดแรงงาน คำนึงถึงผลปฏิบัติงานที่เท่าเทียมของหญิงและชาย และ 5) การจ้างงานรูปแบบใหม่ โดยนำเทคโนโลยีใหม่ๆ มาใช้ในการขับเคลื่อนงานรูปแบบใหม่ สามารถขจัดอุปสรรคในการทำงานได้ ทั้งนี้ ประเทศไทยสามารถใช้ประโยชน์จากการกำหนดทิศทางเพื่อรองรับความท้าทายในอนาคตของ G20 ดังกล่าวข้างต้นมาประยุกต์ใช้ในการกำหนดทิศทางเพื่อรองรับเรื่องอนาคตของงานของประเทศไทยและประเทศสมาชิกอาเซียนได้

ที่มา: ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรัฐมนตรี) วันที่ 27 สิงหาคม 2562


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ